ΜΑΣΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ.


Με το Βασιλικό Διάταγμα (εφημ. Κυβερνήσεως 23 Ιουλίου 1949, τεύχος πρώτον, αριθμός φύλλου 161) η Μασονία στην Ελλάδα αναγνωρίζεται ως «αγαθοεργόν Ίδρυμα’, ως ίδιον Νομικόν πρόσωπον, και όχι μόνο νομιμοποιείται αλλά και επαινείται η «αγαθοεργός» της δράση!
Με το ίδιο Διάταγμα ως πόροι της εν Ελλάδι μασονίας καθορίσθηκαν μεταξύ άλλων και εισφορές «εκ του Κράτους, εκ των Δήμων και Κοινοτήτων, Ναών ή Μονών.» Και όπως πολύ εύστοχα έγραψε ο μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης το 1956 σε επιστολή του στον Βασιλιά Κωνσταντίνο, διαμαρτυρόμενος για το αντίχριστο και ανθελληνικό αυτό Διάταγμα και ζητώντας την κατάργησή του επειδή βάσει του διατάγματος αυτού, «όλον το Ορθόδοξον Βασίλειον εκαλείτο να ρίψη εις τον δίσκον της παμπτώχου μασονίας την συνδρομήν του δια να κτίση καλλιμάρμαρα Μέγαρα, δια ν’ανεγείρη παντού τεκτονικάς Στοάς, Σχολάς και εργαστήρια δια να λατρεύηται εν αυτοίς ο Σατανάς.»Μετά την έντονη αντίδραση κλήρου και λαού ο Κωνσταντίνος με δεύτερο διάταγμα ακυρώνει το προηγούμενο.
Προς στιγμήν ανασαίνει η Ελλάδα. Όχι όμως για πολύ. Γράφει ο Καντιώτης στον Βασιλιά μεταξύ άλλων:“Ο Υπουργός εκείνος όστις τω 1949 ως υπουργός της Κοινωνικής Προνοιας ενήργησε και μετά της Υμ. Μεγαλειότητος ως υπεύθυνος απέναντι του Έθνους συνυπέγραψε το σκανδαλώδες εκείνο Διάταγμα, κατά τους τελευταίους μήνας του παρελθόντος έτους (1955) εγένετο Πρωθυπουργός της Χώρας. Και επί της πρωθυπουργίας αυτού οι μασόνοι εκινήθησαν πάλιν δραστηρίως και ούτω νέον υπέρ της Μασονίας Β.Δ. εξεδόθη και επανέφερεν εν ισχύϊ το παλαιόν διάταγμα…Και οποία σύμπτωσις! 23 του μηνός Δεκεμβρίου 1949 το υπέρ Μασονίας εκείνο Β.Δ. υπό τας αράς του Πανελληνίου ετάφη. Ετάφη δια της Υμετέρας Βασιλικής χειρός, η οποία υπέγραψε την κατάργησίν του. 23 πάλιν του μηνός Δεκεμβρίου 1955 υπό τας ευλογίας της Μασονίας το αμαρτωλόν διάταγμα ανεστήθη.
Ανεστήθη δια της Υμετέρας Βασιλικής χειρός, η οποία υπέγραψε την ανάκλησιν του καταργούντος την ίδρυσιν του Τεκτονικού Ιδρύματος Διατάγματος. Μετά μίαν ακριβώς εξαετίαν οι Ποντίφηκες της Μασονικής Στοάς επέτυχον δι’ ών αυτοί γνωρίζουν μέσων την αντεκδίκησιν…Ολόκληρον το αμαρτωλόν εκείνο Διάταγμα επανέρχεται εν ισχύϊ διαγραφομένων των εν άρθρω 5 λέξεων, «Ναών ή Μονών». Δια της διαγραφής αυτής οι μασόνοι νομίζουν ότι θα κατευνάσουν την αγανάκτησιν του Ελληνικού λαού κατά της σκοτεινής των οργανώσεως, η οποία πλουτίσασα, φαίνεται, διά ξένων εισφορών δεν καταδέχεται πλέον να εισπράττη εισφοράς από Ναούς και Μονάς… Αλλ’ ο ευσεβής λαός δεν εξηγέρθη τότε δια να διαγράψη μόνον την εκ των εκκλησιαστικών οργανισμών υπέρ μασονίας συνεισφοράν, αλλά δια να καταργήση ολόκληρον το σατανικόν εκείνο μηχάνημα. Όπερ και επέτυχε τότε αγωνισθείς.Βασιλεύ! Κατόπιν της εκδόσεως του νέου τούτου Β. Διατάγματος το τέρας της Μασονίας εξέρχεται και πάλιν εκ του άντρου και ανοίγει τας απαισίας σιαγόνας του δια να καταβροχθίση την Ορθόδοξον Πατρίδα.
Ο κίνδυνος δεν είναι μικρός. Πλείστοι μασόνοι κατέχουν υψηλάς θέσεις εν τω Κρατικώ οργανισμώ και ως εκ των θέσεών των επηρεάζουν πολλούς και μάλιστα την σπουδάζουσαν νεότητα και δια της νέας τώρα σημαντικής ενισχύσεως, την οποίαν λαμβάνουν, θα επηρεάσουν ακόμη καταστρεπτικώτερον. Ασφαλώς οι εν πρωτευούση και επαρχίαις μασόνοι θα πανηγυρίζουν το γεγονός ως νέον σταθμόν εν τη ιστορία του Μασονισμού, αλλ’ ο ευσεβής λαός της πρωτευούσης και των επαρχιών, όστις λαμβάνει γνώσιν της νέας ταύτης επιβουλής κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, λυπείται διότι δια δευτέραν φοράν η Μασονία κατώρθωσε να περιπλέξη και τον Ανώτατον Άρχοντα της Ελληνικής Πολιτείας εις μίαν τοιούτου είδους ενέργειαν.»
Ειρήνη Βούλγαρη
greeknation.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας