Ακολουθήστε μας στο Google News
Συνεχής Ενημέρωση: ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ρυθμίσεις εν όψει της τελετής του Αγίου Φωτός (2010)

Η ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου με την τελετήν του Αγίου Φωτός είναι εις τον κύκλον των εορτών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μία των αγιωτέρων, συγκινητικωτέρων και δια τούτο πολυπληθεστέρων εξ επόψεως συμμετοχής προσκυνητών.
Κατά την ημέραν αυτήν όλοι οι προσκυνηταί από τα βαθειά χαράματα και από διαφόρους κατευθύνσεις, προσέρχονται τρέχοντες, ανυπομονούντες και αδημονούντες και συνωστίζονται προ των πυλών του Ναού της Αναστάσεως, που παραμένουν κλεισταί μέχρι της 10.30 π.μ. (θερινή ώρα) συμφώνως προς το προσκυνηματικόν καθεστώς.
Προς αποφυγήν ατυχημάτων, ήτοι επικινδύνου συμφορήσεως η και καταπατήσεως εκ του συνωστισμού, η Ισραηλινή Αστυνομία λαμβάνει την ημέραν αυτήν αυστηρά μέτρα ρυθμίσεως της κινήσεως των προσκυνητών, τα οποία όντως δυσκολεύουν την κίνησιν και αυτών των κληρικών του Πατριαρχείου, ακόμη και των υπευθύνων δια την τάξιν της τελετής του Αγίου Φωτός.
Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, ως έχον την φροντίδα των φιλοξενουμένων υπ' αυτού προσκυνητών και λαμβάνον σοβαρώς υπ' όψιν τα παράπονα και τας διαμαρτυρίας αυτών και των ταξιδιωτικών πρακτόρων, επανειλημμένως κατά τα παρελθόντα έτη αλλά και εφέτος είχε συναντήσεις με την Ισραηλινήν Αστυνομίαν και εζήτησε παρ' αυτής ελευθέραν την πρόσβασιν των προσκυνητών εις την Οδόν του Πατριαρχείου, την Χριστιανικήν Οδόν και τον μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και την άρσιν των εμποδίων-σιδηρών φραγμάτων της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία εξήγησεν ότι αι διευκολύνσεις αυταί, εφαρμοζόμεναι, θα διακινδυνεύσουν την ζωήν των προσκυνητών και θα καταστήσουν αδύνατον την κάθοδον του Πατριάρχου κατά την μεσημβρίαν του Μεγάλου Σαββάτου εις τον Ναόν της Αναστάσεως δια την τελετήν του Αγίου Φωτός.

Εκ των εισηγήσεων του Πατριαρχείου η Αστυνομία εδέχθη τελικώς να αφήση ελευθέραν την πρόσβασιν προς το Πατριαρχείον παντός ρασοφόρου, Αρχιερέως, ιερέως, μοναχού, η μοναχής και περιωρισμένου αριθμού λαϊκών προσκυνητών.

Συμφώνως προς τας ρυθμίσεις της Αστυνομίας οι λαϊκοί προσκυνηταί καλούνται έκαστος ατομικώς η εν σώματι με την προσκυνηματικήν αυτών ομάδα υπό τον πράκτορα αυτών, να προσέλθουν εις τον Πανάγιον Τάφον από της Πύλης του Δαβίδ και από του χώρου του καλουμένου Νταμπάγα, Αγορά του Ευθυμίου η Μουριστάν μεταξύ της Μονής του Τιμίου Προδρόμου και της Λουθηρανικής Εκκλησίας, είτε από της Πύλης της Δαμασκού μέσω της Κεντρικής Οδού της αγοράς, δια της μικρής ανατολικής πύλης της αυλής του Ναού της Αναστάσεως παρά το Μετόχιον της Γεθσημανής. Εκ τούτων εννοείται, ότι η Αστυνομία, παρά τας εισηγήσεις του Πατριαρχείου, δεν θα επιτρέψη την διακίνησιν προσκυνητών εις την Χριστιανικήν Οδόν (Christian Road), την Οδόν του Πατριαρχείου (Greek Orthodox Patriarchate Road) ούτε και την προσέλευσιν εις τον Πανάγιον Τάφον από του Κεντρικού Μοναστηρίου και δια του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Οι προσκυνηταί δύνανται να παρακολουθήσουν την ακολουθίαν της πρωΐας του Μεγάλου Σαββάτου από της 5.00' η 6.00' π.μ. (θερινή ώρα) και να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων, ερωτώντες, εάν τελήται θ. Λειτουργία εις την Ιεράν Μονήν της Παναγίας Σεϊδανάγιας, των Αρχαγγέλων, των Αγίων Θεοδώρων, του Αγίου Παντελεήμονος και της Μεγάλης Παναγίας, μετά δε τούτο να κατευθυνθούν προς τον Ναόν της Αναστάσεως δια των υποδειχθεισών αυτοίς ως άνω οδών.

Οι από του κράτους του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αυτονομίας προσερχόμενοι ιερείς και Επίτροποι του Πατριαρχείου, μέλη του αραβοφώνου ποιμνίου αυτού, προκειμένου να παραλάβωσι το Άγιον Φως, θα συγκεντρωθούν εις την Νέαν Πύλην την 10.00' π.μ. του Μεγάλου Σαββάτου, ένθεν θα παραληφθούν τη συνοδεία του κ. Anton Bullata (τηλ. 00972-547602166) και της Αστυνομίας και θα οδηγηθούν εις την Αυλήν του Ναού της Αναστάσεως. Τα μέλη της ενορίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου θα συγκεντρωθούν επίσης εις την Νέαν Πύλην την 8.30‘ π.μ. (θερινήν) ώραν, ένθεν τη συνοδεία του Μουχτάρη κ. Γεωργίου Κάμαρ και της Αστυνομίας θα οδηγηθούν δια του Κεντρικού Μοναστηρίου εις τον ενοριακόν ναόν αυτών δια την θ. Λειτουργίαν και την θ. Κοινωνίαν. Εκείθεν δεν θα επιτραπή αυτοίς να διέλθουν προς την αυλήν του Ναού της Αναστάσεως. Η Αστυνομία επεξήγησεν ότι οι προσερχόμενοι με καθυστέρησιν μετά την 10την ώραν εις την Νέαν Πύλην εκ των Επιτρόπων των ενοριών του Πατριαρχείου και των μελών του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου δεν θα έχουν πρόσβασιν μετά ταύτα προς τον Ναόν της Αναστάσεως.

Η είσοδος προς το Πατριαρχείον και το Κεντρικόν Μοναστήριον δεν θα είναι δυνατή από της Χριστιανικής οδού, αλλά άνωθεν από της οδού των Αρχαγγέλων, του ξενοδοχείου Casa Nova και της Πολυκλινικής.

Οι ανώτατοι κληρικοί εκ των αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών η αντιπρόσωποι των Προξενείων η Πρεσβειών των Ορθοδόξων Κρατών εις το Ισραήλ και την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν, οι προσερχόμενοι εις το επίπεδον και το πλαίσιον Αποστολών, ζητείται, όπως διευθετήσουν τα της προσελεύσεως αυτών εις το Πατριαρχείον και τον Ναόν της Αναστάσεως εν συνεννοήσει προηγουμένως μετά του Αστυνομικού Τμήματος της Πύλης του Δαβίδ .

Το Πατριαρχείον, πράξαν παν ο,τι ηδύνατο προς την Ισραηλινήν Αστυνομίαν δια την διευκόλυνσιν των ευλαβών προσκυνητών, ανακοινοί ταύτα εις την επίσημον ιστοσελίδα αυτού, ίνα δια των Ταξιδιωτικών Πρακτορείων γίνωσιν γνωστά εις τους προσκυνητάς και διευκολύνωσι την πρόσβασιν αυτών εις τον Ναόν της Αναστάσεως την ημέραν του Μεγάλου Σαββάτου και την συμμετοχήν αυτών εις την τελετήν του Αγίου Φωτός.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΔημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη