Ο Μητροπολίτης Πειραιώς 'ξεσκεπάζει' και αποκαλύπτει τα πονηρά σχέδια στην Συνάντηση της "Ειρήνης" του Μονάχου.

Δεν υφίσταται μεγαλυτέρα επιτυχία του δολίου δράκοντος και αισχίστου εχθρού της αληθείας και της σωτηρίας και αρχαίου πτερνιστού δαίμονος από τις ανωτέρω τραγικές εκδηλώσεις του συγκρητιστικού οικουμενισμού που με το πρόσχημα της δήθεν ειρήνης απομειώνει και ευτελίζει πλήρως την αλήθεια της δια Χριστού του μόνου αληθινού Σωτήρος του κόσμου αποκαλύψεως. Μεγαλειωδώς, ο θείος Παύλος «προφητεύει» και στηλιτεύει το όνειδος και το κανονικό έγκλημα του συγκρητιστικού οικουμενισμού, που αποτελεί την εσχάτη πλάνη και τον αίσχιστο πρόδρομο του Αντιχρίστου. Δικαιώνονται επομένως πλήρως, όσοι διαμαρτύρονται, αντιτίθενται και υπέγραψαν και υπογράφουν την κατά του θεηλάτου και ειδεχθούς και εγκληματικού οικουμενισμού, της δαιμονικής αυτής παναιρέσεως ομολογίαν. Διερωτάται πας εχέφρων υπάρχει ειρήνη και σωτηρία χωρίς τον Χριστόν;
 Μπορεί να επιτευχθή η ειρηνική κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων όταν δαιμονιωδώς αρνούνται την Ένσαρκον Σοφίαν και Αγάπην του Θεού Πατρός, υψώνοντες το διαμονικό περίπαιγμα της δήθεν αληλλοκατονοήσεως στο ψεύδος και την πλάνην;
 Πως είναι δυνατόν να αποδέχονται χριστιανοί επίσκοποι συμπροσευχάς με τους διαμονιώντας οπαδούς των ανθρωποκατασκευασμένων ψευδοθρησκειών των οποίων μέντωρ, εμπνευστής και ποδηγέτης είναι ο διάβολος; Σκέπτεται κανείς ποτέ τον ιερό Γρηγόριο τον Θεολόγο από τους Ορθοδόξους Ιεράρχας που συμμετείχον, να συμπροσεύχεται «υπέρ της ειρήνης του κόσμου» και να συνδιαλέγεται μετά των εκπροσώπων της αρειανικής αιρέσεως που είχε τότε καταλάβει όλη την Κωνσταντινούπολιν;

 Εις τι διαφέρει ο επονείδιστος και κακοποιός Άρειος από τον ψευδοπροφήτην του Ισλάμ Μωάμεθ η τον νεοφανή αιρεσιάρχη Κάρολο Ράσσελ της φυλλαδικής εταιρείας «Σκοπιά του Πύργου» αφού και οι τρεις υπήρξαν όργανα του δαίμονος δια την απομείωσιν του θεανδρικού προσώπου του ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού και την στρέβλωσιν και εκμηδένισιν του Ευαγγελικού μηνύματος Του. Πως δύνασαι να συμπροσεύχεσαι και μάλιστα σε δήθεν ανύπαρκτον κοινόν Θεόν όταν η βασική διακήρυξις της ψευδοθρησκείας του Ισλάμ είναι ότι δεν υφίσταται Τριαδικός Θεός και ότι ο ενσαρκωθείς Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και απλούς διαγγελεύς του μηνύματός Του. (Σούρες Κορανίου Αι γυναίκες 4:156, 169).

 Πως μπορείς να συμπροσευχηθείς μετά των αθλίων Ραββίνων του Εβραϊσμού, οι οποίοι μετήλλαξαν τον θεϊσμόν της Π. Διαθήκης σε εωσφορισμό και σατανολατρεία εισάγοντες στον Ιουδαϊσμό τον Καμπαλισμό και τον Ταλμουδισμό, οι οποίοι πεισμόνως καθυβρίζουν τον ενσαρκωθέντα πανάχραντον Υιόν του Θεού αναμένοντες ως ψευδομεσσίαν των τον ερχόμενον Αντίχριστον; Πως μπορείς να συμπροσευχηθής με την Προτεσταντική Μετερυθμισμένη Κοινότητα της Ολλανδίας, της οποίας ο εφημέριος στο Γκόρινχεν, Κλας Χέντρικσε συνέγραψε βιβλίο με τίτλο: «Πιστεύοντας σε έναν ανύπαρκτο Θεό».

Η απροκάλυπτος πασίδηλος και αυταπόδεικτος καταπάτησις των Θείων και Ιερών Κανόνων της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας αποτελεί δια τους ανωτέρω όνειδος και πτώσιν που μόνον το αίμα του μαρτυρίου δύναται να αποπλύνη διότι μετ’ επιγνώσεως απεμπολούν και περιφρονούν τον λόγον του Δομήτορος της Εκκλησίας και Σωτήρος του κόσμου «ο μη τιμών τον Υιόν, ου τιμά τον Πατέρα τον πέμψαντα αυτόν» (Ιω. 5:23).

Ασχέτως από τα υποβολιμιαία δαιμονικά φληναφήματα περί ψευδοειρήνης και ψευδοσυνυπάρξεως της δεινής παναιρέσεως του συγκρητιστικού οικουμενισμού ο αιώνιος και άφθιτος και ανυπέρβλητος λόγος του Τρισαγίου Θεού και η ορθοδοξία και ορθοπραξία των μαρτύρων και ηρώων της αμωμήτου ημών πίστεως μας καλεί να συμπαραταχθώμεν όχι με τους οσφυοκάμπτας εθελόδουλους απομειωτάς της αληθείας αλλά με τους γενναιόφρονας ομολογητάς και κοινωνούς της σταυρο-αναστασίμου πορείας του Αρχηγού και Τελειωτού της Πίστεως. Μη λησμονώμεν ότι κατά την διάρκειαν των πέντε αιώνων δουλείας του Γένους υπήρχον οι εθναρχεύοντες θρησκευτικοί ηγήτορες, αλλά και ο θείος των Νεομαρτύρων ένδοξος και θεηγόρος όμιλος.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

«Μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις τις γαρ μετοχή δικαιοσύ-νη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ; η τις μερίς πιστώ μετά απίστου; τις δε συγκατάθεσις ναώ Θεού μετά ειδώλων;»
(Β Κορ. 10:14-16)
Από 11-13 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας η 11η Συνάντηση «Ειρήνης», η οποία διογρανώνεται από την οργάνωση της Ρωμαιοκαθολικής Κοινότητος Saint Egidio και την θρησκευτική κοινότητα του τόπου όπου διοργανώνεται η συνάντηση. Στην παρούσα έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Χριστιανικών Κοινοτήτων και εκπρόσωποι άλλων θρησκειών ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
«Μία ενδιαφέρουσα συνάντηση εκκλησιαστικών και θρησκευτικών εκπροσώπων, πολιτικών, ακαδημαϊκών διδασκάλων και εκλεκτών μελών διαφόρων κοινωνικών φορέων πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο της Βαυαρίας». Την ευθύνη της οργάνωσης είχε η κοινότητα του «Αγίου Αιγιδίου» με μία κίνηση που άρχισε το 1986 στην Ασίζη της Ιταλίας όταν ο προηγούμενος κανονικώς ανυπόστατος «ηγεμών» του Βατικανού Ιωάννης Παύλος ο Β , συνεκάλεσε παγκόσμια συνάντηση θρησκευτικών ηγετών, προκειμένου να προσευχηθούν για την «ειρήνη». Προσκεκλημένος στην συνάντηση του Μονάχου ήταν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος, Διευθυντής του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ε.Ε., ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος (Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Παύλος (Πατριαρχείο Αντιοχείας), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μινσκ κ. Φιλάρετος (Πατριαρχείο Μόσχας), ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου κ. Βασίλειος (Εκκλησία της Κύπρου) και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρούγας κ. Αντώνιος (Εκκλησία της Αλβανίας).

Το 2012 το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Σεράγεβο. Την αναγγελία του τόπου της προσεχούς συνάντησης έκαναν «συγκινημένοι» και από κοινού ο Ρωμαιοκαθολικός «Επίσκοπος» της σημερινής πρωτεύουσας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ο «Μέγας» Μουφτής.

Κατά την διάρκεια της συναντήσεως που άνοιξε με την παρουσία του Προέδρου της Γερμανικής Ομοσπονδίας κ. Κρίστιαν Γουλφ, μίλησε η καγκελάριος της Γερμανίας κ. Α. Μέρκελ, η οποία ζήτησε την προσευχή όλων των θρησκειών για να «βοηθηθούν» όλες οι Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις.


amen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας