Ακολουθήστε μας στο Google News

HTML5 & HTML 4+ – Όλες οι ετικέτεςΣήμερα άρχισα να κάνω μια σύντομη σύγκριση των ετικετών της HTML 4+ με τις ετικέτες της HTML5 έτσι ώστε να μπορέσω να δω ποιες είναι οι διαφορές από ετικέτα σε ετικέτα, ποιες ετικέτες έχουν κληρονομηθεί από την HTML 4+ και ποιες νέες ετικέτες υπάρχουν που δεν υπήρχαν στις προηγούμενες εκδόσεις. Έτσι μετά από αρκετή ώρα συγκρίσεων, συγκέντρωσα μια λίστα με όλες τις ετικέτες που υπάρχουν στην HTML 4+ και στην HTML5
ΕτικέταΠεριγραφήHTML 4+HTML 5
<comment>Ορίζει ένα σχόλιο
<DOCTYPE>Ορίζει τον τύπου του εγγράφου
<a>Ορίζει ένα υπέρ-σύνδεσμο
<abbr>Ορίζει μια συντομογραφία
<acronym>Ορίζει μια ακρώνυμο
<address>Ορίζει ένα στοιχείο διεύθυνσης
<applet>Ορίζει ένα applet
<area>Ορίζει μια περιοχή μέσα σε ένα χάρτη εικόνας
<article>Ορίζει ένα άρθρο
<aside>Ορίζει μια περιοχή δίπλα από το περιεχόμενο της σελίδας
<audio>Ορίζει μια περιοχή ήχου
<b>Ορίζει ένα έντονα γραμμένο κείμενο
<base>Ορίζει το βασικό URL για όλα τα URL της σελίδας
<basefont>Είναι απαγορευμένη. Στη θέση της χρησιμοποιήστε CSS
<bdo>Ορίζει την κατεύθυνση του κειμένου που εμφανίζει
<big>Ορίζει μεγάλο κείμενο
<blockquote>Ορίζει μια μεγάλη περιοχή εισαγωγικών
<body>Ορίζει το στοιχείο κορμού
<br>Εισάγει μια αλλαγή γραμμής
<button>Εισάγει ένα κουμπί
<canvas>Ορίζει μια περιοχή για γραφικά
<caption>Ορίζει μια επικεφαλίδα σε πίνακες
<center>Ορίζει ένα κείμενο στοιχισμένο στο κέντρο
<cite>Ορίζει μια παραπομπή
<code>Ορίζει μια περιοχή που προβάλει κώδικα υπολογιστών
<col>Ορίζει ιδιότητες για στήλες σε ένα πίνακα
<colgroup>Ορίζει ομάδες από στήλες σε ένα πίνακα
<command>Ορίζει ένα κουμπί εντολής
<datagrid>Ορίζει δεδομένα σε λίστα δέντρου
<datalist>Ορίζει μια αναδυόμενη λίστα δεδομένων
<datatemplate>Ορίζει πρότυπα δεδομένων
<dd>Ορίζει την περιγραφή ενός ορισμού
<del>Ορίζει ένα διαγραμμένο κείμενο
<details>Ορίζει της λεπτομέρειες ενός στοιχείου
<dialog>Ορίζει ένα διάλογο
<dir>Ορίζει μια λίστα καταλόγου
<div>Ορίζει ένα τμήμα σε ένα έγγραφο
<dfn>Ορίζει ένα ορισμό για ένα όρο
<dl>Ορίζει μια λίστα ορισμών
<dt>Ορίζει ένα όρο ορισμού
<em>Ορίζει ένα κείμενο με έμφαση
<embed>Ορίζει ένα εξωτερικό διαδραστικό στοιχείο ή κάποιο plugin
<eventsource>Ορίζει μια περιοχή «στόχο» για γεγονότα που αποστέλνονται από το web server
<fieldset>Ορίζει μια περιοχή πεδίων φόρμας
<figure>Ορίζει μια ομάδα πολυμέσων και τους τίτλους τους
<font>Ορίζει το όνομα το χρώμα και το μέγεθος της γραμματοσειράς
<footer>Ορίζει το υποσέλιδο ενός τμήματος ή μιας σελίδας
<form>Ορίζει μια φόρμα
<frame>Ορίζει ένα υπό-παράθυρο
<frameset>Ορίζει ένα σύνολο από παράθυρα
<h1> – <h6>Ορίζει επικεφαλίδες τάξης από 1 μέχρι 6
<head>Ορίζει πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο
<header>Ορίζει την επικεφαλίδα ενός τμήματος ή της σελίδας
<hr>Ορίζει μια οριζόντια γραμμή
<html>Ορίζει ένα έγγραφο html
<i>Ορίζει πλάγια γράμματα
<iframe>Ορίζει ένα υπό-παράθυρο
<img>Ορίζει μια εικόνα
<input>Ορίζει ένα πεδίο εισαγωγής
<ins>Ορίζει ένα κείμενο που προστέθηκε αργότερα
<isindex>Ορίζει ένα πεδίο εισαγωγής μιας γραμμής
<kbd>Ορίζει κείμενο γραμμένο με το πληκτρολόγιο
<label>Ορίζει μια ετικέτα για ένα στοιχείο εισαγωγής φόρμας
<legend>Ορίζει τον τίτλο ενός συνόλου πεδίων
<li>Ορίζει ένα στοιχείο λίστας
<link>Ορίζει την αναφορά σε μια πηγή
<mark>Ορίζει ένα κείμενο με επισήμανση
<map>Ορίζει ένα χάρτη εικόνας
<menu>Ορίζει μια λίστα μενού
<meta>Ορίζει μετά πληροφορίες για το έγγραφο
<meter>Ορίζει τη μέτρηση σε ένα προκαθορισμένο εύρος τιμών
<nav>Ορίζει συνδέσμους πλοήγησης
<nest>Ορίζει το σημείο ενθυλάκωσης σε ένα πρότυπο δεδομένων
<noframes>Ορίζει ένα τμήμα που δεν έχει υπό-παράθυρα
<noscript>Ορίζει μια περιοχή χωρίς σενάρια εντολών
<object>Ορίζει ένα ενσωματωμένο αντικείμενο
<ol>Ορίζει μια ταξινομημένη λίστα
<optgroup>Ορίζει ένα σύνολο επιλογών
<option>Ορίζει μια επιλογή σε μια αναδυόμενη λίστα
<output>Ορίζει ορισμένους τύπους εξόδου
<p>Ορίζει μια παράγραφο
<param>Ορίζει μια παράμετρο ενός αντικειμένου
<pre>Ορίζει ένα κείμενο που είναι μορφοποιημένο εξ αρχής
<progress>Ορίζει την πρόοδο κάθε είδους εργασίας
<q>Ορίζει σύντομα εισαγωγικά
<rule>Ορίζει τους κανόνες αναβάθμισης ενός προτύπου
<s>Ορίζει ένα κείμενο με μια γραμμή στη μέση
<samp>Ορίζει δείγμα κώδικα υπολογιστή
<script>Ορίζει ένα σενάριο εντολών
<section>Ορίζει ένα τμήμα
<select>Ορίζει μια λίστα επιλογών
<small>Ορίζει ένα κείμενο με μικρότερη γραμματοσειρά
<source>Ορίζει πηγές πολυμέσων
<span>Ορίζει ένα τμήμα του εγγράφου
<strike>Ορίζει ένα κείμενο με μια γραμμή στη μέση
<strong>Ορίζει ένα έντονα γραμμένο κείμενο
<style>Ορίζει ένα ορισμό μορφοποίησης
<sub>Ορίζει ένα κείμενο βάσης
<sup>Ορίζει ένα κείμενο εκθέτη
<table>Ορίζει ένα πίνακα
<tbody>Ορίζει τον κορμό ενός πίνακα
<td>Ορίζει ένα κελί του πίνακα
<textarea>Ορίζει μια περιοχή κειμένου
<tfoot>Ορίζει το υποσέλιδο ενός πίνακα
<th>Ορίζει την επικεφαλίδα μια στήλης του πίνακα
<thead>Ορίζει την επικεφαλίδα ενός πίνακα
<time>Ορίζει μια ώρα/ημερομηνία
<title>Ορίζει τον τίτλο του εγγράφου
<tr>Ορίζει μια γραμμή σε ένα πίνακα
<tt>Ορίζει κείμενο τηλετύπου
<u>Ορίζει ένα υπογραμμισμένο κείμενο
<ul>Ορίζει μια αταξινόμητη λίστα
<var>Ορίζει μια μεταβλητή
<video>Ορίζει ένα video
<xmp>Ορίζει ένα κείμενο μορφοποιημένο εξ ορισμού


ΠΗΓΗ
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη