ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

Αυτός είναι ο Πίνακας του Συνήγορου του Καταναλωτή σχετικά με τις παράνομες χρεώσεις των τραπεζών, που εφόσον συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις, συνιστούν ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ !!!
Τράπεζες, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, Γενικοί Όροι Συναλλαγών
ΑΠ 912/2011Πιστωτικά ιδρύματα.Ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε λόγω δανείου είτε από αλληλόχρεο λογαριασμό. Προσδιορισμός του ανωτέρω ύψους των τόκων που μπορούν να ζητηθούν νόμιμα με το καθεστώς του ν. 2789/2000 (αρ. 30), για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 31/12/2000.
ΑΠ 652/2010Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Συμβάσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας και βιβλιαρίων καταθέσεως. Καταχρηστικότητα. Είναι καταχρηστικοί οι όροι:
1. Χρέωσης κατόχου πιστωτικής κάρτας για ανάληψη μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ της ίδιας Τράπεζας
2. Χρέωσης ποσού 50 ευρώ ως έξοδα εξέτασης αιτήματος βεβαίωσης οφειλών και χρέωσης εφάπαξ δαπάνης εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης και προέγκρισης δανείων λόγω αοριστίας και υπέρμετρης χρέωσης σε περίπτωση μη έγκρισης (βλ. 961/2007 ΠΠρΑθ)
3. Χρέωσης σε ακίνητους λογαριασμούς και χρέωσης εξόδων τήρησης σε λογαριασμούς με μικρό υπόλοιπο
4. Καθορισμού κάθε φορά αριθμών ημερών δέσμευσης και μετάθεσης της έναρξης τοκοφορίας ποσών που κατατίθενται ή αναλαμβάνονται από άλλο κατάστημα από αυτό που τηρείται ο λογαριασμός
5. Αποκλεισμού της ευθύνης της Τράπεζας για δόλο ή βαρειά αμέλεια, εφόσον πραγματοποιήσει πληρωμή σε μη δικαιούχο, πριν την ενημέρωση του κατόχου για απώλεια του βιβλιαρίου
6. Γνωστοποίησης της τροποποίησης συμβατικών όρων μέσω φυλλαδίων ή ανακοινώσεων στα καταστήματα.
Έγκυρος ο όρος για μεταβολή του συμβατικού επιτοκίου πιστωτικής κάρτας μέχρι και 200% του ποσού της διαφορας μεταξύ του παλαιού και του νέου επιτοκίου σε συνδυασμό με τη μεταβολή του Βασικού Παρεμβατικού Επιτοκίου της ΕΚΤ.
ΠολΠρωτΑθ 7169/2010Έννοια Καταναλωτή. Καταναλωτής είναι και ο έμπορος ή ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος συνάπτει τραπεζικές συμβάσεις εκτός των επαγγελματικών του συναλλαγών, εφόσον δεν υπερβαίνει το πρότυπο του μέσου επενδυτη (με κριτήρια την ειδική γνώση και εμπειρία, τη συστηματική ενασχόληση και την επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών).
ΕφΑθ 3956/2008Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί οι όροι: α) προμήθειας στις κινήσεις λογαριασμών όταν υπερβαίνουν ένα όριο ανά μήνα β) προμήθειας στην κατάθεησ μετρητών υπέρ τρίτων που διατηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα και γ) πιβολής τόκου στο σύνολο του δανείο και όχι στο μέρος αυτού που αποδεσμεύεται.
ΠολΠρωτΑθ 961/2007Συμβάσεις Πιστωτικών Καρτών. Έντυπα τράπεζας με τίτλο ¨ΌΡΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ¨. Βιβλιάρια κατάθεσης ταμιευτηρίου. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Καταχρηστικότητα. Ενώσεις Καταναλωτών. Συλλογική Αγωγή. Είναι καταχρηστικοί οι όροι πιστωτικών καρτών για αναδρομική χρέωση συμβατικών τόκων, για δικαίωμα μεταβολής συμβατικού επιτοκίου μόνο σε περίπτωση αυξήσεως του παρεμβατικού, για έξοδα ανάληψης μετρητών. Είναι καταχρηστικοί οι όροι τραπεζικών εντύπων για εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης, για χρεώσεις σε ακίνητους λογαριασμούς καταθέσεων. Είναι καταχρηστικοί οι όροι βιβλιαρίων καταθέσεων ταμιευτηρίου που προβλέπουν δικαίωμα της τράπεζας να διαφοροποιεί τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού, καθορίζουν κάθε φορά αριθμό ημερών δέσμευσης της διαθεσιμότητας και μετάθεσης της έναρξης της τοκοφορίας (valeur), που αποκλείουν την ευθύνη της τράπεζας για δόλο ή βαριά αμέλεια, αν αυτή πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο με βάση το χαμένο βιβλιάριο ή και με πλαστή υπογραφή, εξόδων τήρησης-παρακολούθησης και κινήσεων για μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο εκείνου που ορίζει η τράπεζα, που επιτρέπουν στην τράπεζα να μεταβάλλει τους όρους λειτουργίας του λογαριασμού και τις τυχόν επιβαρύνσεις του, γνωστοποιώντας τις αλλαγές μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων ή ανακοινώσεων που διατίθενται ή αναρτώνται στα καταστήματά της.
ΠολΠρωτΑθ 711/2007Κατάλογος προμηθειών τράπεζας. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Καταχρηστικότητα. Ενώσεις Καταναλωτών. Συλλογική Αγωγή. Είναι καταχρηστικός ο όρος που κατά την κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου που αφορά ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή κατάθεση επιταγής στα ταμεία της τράπεζας, χρεώνει τον καταναλωτή με ποσό το οποίο προβλέπεται σε σχετικό κατάλογο προμηθειών. Είναι καταχρηστικός ο όρος χρέωσης προμήθειας κατάθεσης μετρητών υπέρ τρίτων με καταχώρηση ειδικών οδηγιών. Είναι καταχρηστικός ο όρος δανειακών συμβάσεων με τον οποίο προβλέπεται η κατάθεση του προϊόντος του δανείου σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη στην τράπεζα και η σταδιακή αποδέσμευση αυτού με την ταυτόχρονη όμως καταβολή τόκου εκ μέρους του οφειλέτη-καταναλωτή για το σύνολο του ποσού του δανείου και όχι για το μέρος αυτού το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή του
ΑΠ 430/2005Στεγαστικά Δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Καταχρηστικότητα Είναι καταχρηστικός ο όρος, κατά τον οποίο οι τόκοι υπολογίζονται με βάση το έτος 360 και όχι 365 ημερών, όπως και ο όρος για καταβολή αποζημίωσης από το δανειολήπτη, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, η οποία ορίζεται σε ποσοστό επί του κεφαλαίου που καταβάλλεται πρόωρα. Μη καταχρηστικός ο όρος περί μετακύλισης της εισφοράς του Ν. 128/1975 στον καταναλωτή. Αποδεικτική δύναμη των βιβλίων της Τράπεζας ως προς τα έξοδα του δανείου.
ΑΠ 147/2004Δάνεια. Πιστωτικές κάρτες. Καταχρηστικές ρήτρες. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ενώσεις Καταναλωτών. Συλλογική Αγωγή. Αν η παραβίαση των διατάξεων του ν. 2472/1997 γίνει μέσω ρητρών που περιλήφθησαν σε σύμβαση προμηθευτή και καταναλωτή, χωρεί η κατά το άρθρο 10 παρ. 9 του ν. 2251/1994 συλλογική αγωγή προς προστασία των συλλογικών συμφερόντων από κάθε παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτή, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
ΕφΑθ 5253/2003Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου. Καταχώριση προμηθειών. Αποδεικτική δύναμη βιβλίων Τράπεζας. Προεξόφληση δανείου. Αποζημίωση. Ευθύνη εγγυητή.
ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και οι τόκοι υπερημερίας αποτελούν ιδιαίτερο είδος τόκων διάφορο από εκείνο των συμβατικών, μπορούν πλέον να ζητηθούν μόνο με αγωγή και όχι με την έκδοση διαταγής πληρωμής.
ΠολΠρωτΑθ 6774/2003Καταχρηστικότητα Γ.Ο.Σ.. Γενικός όρος, που επιτρέπει στην τράπεζα να καθορίζει εκάστοτε συμβατικό τόκο, με τον οποίο θα χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη, στις περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις), είναι καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος, λόγω της αντίθεσης του στο άρθρο 2 παρ. 7 περ. ια του ν. 2251/1994.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας