Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες, για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Η άρνηση της ΕΕ να απαγορεύσει τα τσίρκο με ζώα, σε όλα τα κράτη μέλη της.Συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Περιβάλλον, Αιτιολογημένες γνώμες
Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, την Τσεχία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και τη Γαλλία να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και της εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει κανόνες για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων που έχει στη βιοποικιλότητα η εκούσια ή ακούσια εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών στο εσωτερικό της Ένωσης. Η Ελλάδα, η Τσεχία, η Ιρλανδία και η Πολωνία δεν έχουν ακόμη θεσπίσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή νομοθεσία η οποία να καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Η Γαλλία δεν έχει ακόμη θεσπίσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τους καταλόγους των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που αποτελούν πηγή ανησυχίας για πέντε από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.
(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325)
πηγή
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/INF_19_6304
===============================================
ενδεικτικά κάποια εισβολικά είδη εμφανίζονται στη λίστα του συνδέσμου
http://issg.org/database/species/search.asp?sts=sss&st=sss&fr=1&x=17&y=9&sn=&rn=greece&hci=-1&ei=-1&lang=ENμετριασμός των επιπτώσεων από τα εισβολικά είδη επιτυγχάνεται με τη μείωση του πληθυσμού τους και με ότι αυτό συνεπάγεται...κυνήγι περιστεριών, παπαγάλων, βατράχων και φυσικά μαγισσών...
πολυδιάστατο το θέμα, τι γίνεται με τη διακίνηση εξωτικών ειδών στα τελωνεία, που βρίσκουν κατάλυμα τα είδη που κατάσχονται? πως ελέγχεται το διαδικτυακό λαθρεμπόριο ζώων ?
============================================

ζητάει η ΕΕ την πρόληψη της εξάπλωσης των εισβολικών ειδών στη χώρα μας...
ωστόσο στο αίτημα (γραπτή ερώτηση στην ΕΕ) για τα τσίρκο, που διακινούν, τόσα ξενικά είδη, με χιλιάδες συνέπειες για το περιβάλλον...
η απάντηση ήταν ότι η ΕΕ δεν έχει καμιά πρόταση για μια ολική απαγόρευση των τσίρκο στις χώρες μέλη της, αυτό αφορά την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας, ωστόσο τα τσίρκο με ζώα διασχίζουν το έδαφος μιας χώρας που μπορεί να έχει απαγορεύσει την εγκατάσταση τους, στο δικό της έδαφος...
σχετικός σύνδεσμος
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000607_EN.html

Parliamentary questions
1 February 2019
Question for written answer E-000607-19 to the Commission, Rule 130
Eleonora Evi (EFDD) , Bart Staes (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Julie Ward (S&D) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , John Flack (ECR) , Isabella De Monte (S&D) , Mark Demesmaeker (ECR) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Alex Mayer (S&D) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Emil Radev (PPE) , Guillaume Balas (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Marlene Mizzi (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Karin Kadenbach (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Florent Marcellesi (Verts/ALE)

Subject: EU-wide ban on the use of wild animals in circuses for reasons of public safety and security, human and animal health
Answer in writing
The use of animals in circuses has implications for public safety and security, human and animal health.
The inadequacy of the structures in which the animals are kept, the proximity of the circuses to urban areas and deficiencies in security measures often lead to accidents(1).
Moreover, due to the itinerant nature of circuses, animals have to endure long journeys and continuous relocations, spending a long time in lorries and tiny cages as a result, with the consequence that the risk of spreading diseases and of accidents during their transport increases.
These concerns are exacerbated by lack of harmonisation. Twenty-two Member States have already put restrictions, a partial or a full ban in place, as have several municipalities. Nevertheless, they have to accept circuses with animals passing through their territory.
Animal welfare concerns should also be mentioned in this context, together with the lack of educational value of performances that involve animals and the lack of support from EU citizens for the use of wild animals in circuses(2).

In light of the above:
1. Does the Commission intend to prepare a proposal for an EU-wide ban on the use of wild animals in circuses?
2. Can the Commission clarify whether circuses using wild animals receive any support through EU‐funded programmes?

(1) Source: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/E4A-Circus_Report-Digital-OK-v2.pdf?utm_source=PDF&utm_campaign=CircusReport
(2) https://www.change.org/p/european-union-ban-wild-animals-in-circuses

Parliamentary questions
11 April 2019, E-000607/2019(ASW)
Answer given by Vice-President Katainen on behalf of the European Commission
Question reference: E-000607/2019

1. The Commission is not considering any legislative proposal for an EU-wide ban on the use of wild animals in circuses because this issue is under the sole competence of the Member States.

2. The Commission is not aware of funding programmes targeted at circuses. Most EU-funded programmes are managed by the Member States, within the framework of wider topics related to Union’s policies such as agriculture, environment, growth, employment, social inclusion etc.
πηγή
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000607_EN.html

σχετικός επίσης ο σύνδεσμος για το εμπόριο ενυδρείων
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/biol.2014.9.issue-1/s11535-013-0120-6/s11535-013-0120-6.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας: