Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ …«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.

Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.12Νὰ σᾶς πῶ τὴν ἀλήθεια, ὅταν μὲ ἐνημέρωσαν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ «ἀντινεοταξίτες», γιὰ τὴν πιθανότητα (;;;;;;) νὰ εἶναι ὁλίγον …σκηνοθετημένη ΚΑΙ ἡ τελευταία τρομοκρατικὴ ἐπίθεσις στὸ Παρίσι, ἤμουν ἀρκετὰ δύσπιστη κι ἐπιφυλακτική.
Ὄχι διότι ἀμφισβητῶ τὰ εὑρήματά τους, ἀλλὰ διότι πολλὰ ἀκούγονται, γράφονται, ὑπονοοῦνται, μὲ συνήθως ὄχι καὶ μὲ τόσο …ἀγαθὲς προθέσεις. Ἐν τούτοις ἀπεφάσισα νὰ δῶ τὸ πόνημά τους καὶ νὰ διαπιστώσω πὼς δὲν εἶναι καὶ τόσο …μυθεύματα αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζονται. Θὰ ἔλεγα μᾶλλον πὼς ἡ σκηνοθεσία τῶν Παρισίων …πέτυχε τὸν σκοπό της ἀλλὰ …ἔχασε στὰ σημεῖα!!!
Δὲν ἀμφισβητῶ πὼς  (πολὺ πιθανόν) νὰ ὑπάρχουν κάποια (ἀθῷα ὡς συνήθως) θύματα.
Ἀμφισβητῶ ὅμως, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὸν προσδιορισμὸ «τρομοκρατικό», μαζὺ μὲ τὸ σύνολον τῶν νεκρῶν, ὅπως ἐπίσης καί, κατόπιν τῶν ἐπὶ πλέον ἀποκαλύψεων, τὸ …τυχαῖον τῆς στιγμῆς καὶ τοῦ τόπου. (Παρασκευή καί 13;;; Πρῴην ἑβραῖοι ἰδιοκτήτες πού στίς 11 Σεπτεμβρίου-ἄλλη …«σύμπτωσις» κι αὐτή!!!-ξεφορτώθηκαν ἄρον τὸν ἄρον τὸ θέατρον… Οὔτε ἕνας ἑβραῖος μέσα στὰ θύματα, ἐφ΄ ὅσον εἶχαν εἰδοποιηθῆ ἐγκαίρως…)
Καὶ τὰ ἀμφισβητῶ διότι ὅλοι μας πλέον, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς θὰ χρησιμοποιήσουν ὅλα τὰ μέσα πρὸ κειμένου νὰ μᾶς μαντρώσουν, ἰδίως ἐμᾶς ποὺ διαβιοῦμε ἐν τῇ «πεπολιτισμένῃ Εὐρώπῃ» τους.
Διαβιοῦμε σὲ μίαν περιοχὴ τοῦ πλανήτου ποὺ οἱ δορυφόροι καταγράφουν ἀκόμη καὶ τὶς …κουτσουλιὲς τῶν πτηνῶν. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά διακινηθοῦν ὅπλα, ἐκρηκτικές ὕλες, ἐκρηκτικοί μηχανισμοί, δίχως νά τό ἀντιληφθοῦν οἱ ἀρχές;
Ὑποτίθεται, μᾶς λέν, πὼς διακινῶνται ὅπλα δίχως νὰ γνωρίζουν οἱ κρατοῦντες καὶ οἱ διωκτικὲς ἀρχὲς κάτι. Ὑποτίθεται…
Διότι κάθε μεταλλικὸ ἀντικείμενον, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν καταγράφεται ἀπὸ τοὺς δορυφόρους, δίνει τὸ …στίγμα του ἀπὸ μόνον του.
Κι αὐτὰ δὲν τὰ λέω ἐγὼ ἀλλὰ οἱ ἴδιοι οἱ κρατοῦντες.
Παρακολουθοῦν τὴν σκιά μας, τὴν ἀνάσα μας, ἀκόμη καὶ τὶς σκέψεις μας, ἀλλὰ τοὺς …«ξέφυγαν» ὅπλα καὶ ἐκρηκτικοὶ μηχανισμοί.
Δὲν μᾶς λὲν ὅμως πὼς γιὰ νὰ …«ξεφύγῃ» κάτι πρέπει κάποιος νὰ κάνῃ ὁλίγον τὰ …στραβὰ μάτια.
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, κάποιος, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν προσβάσεις σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς πληροφορίες, νὰ σκηνοθέτησε μία παράστασιν τρόμου, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἐπιβάλλῃ νέες ἀντισυνταγματικὲς συνθῆκες διαβιώσεως, ἀκύρωσιν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐπιβολὴ στρατιωτικῶν νόμων, ὄπως ἐπίσης καὶ ἄνευ ὁρίων χρηματοδοτήσεις γιὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα κατὰ τῆς Συρίας, ἀρχικῶς, (μὲ πρόσχημα τὴν …«καταπολέμησιν τῆς τρομοκρατίας» καὶ ἐν συνεχείᾳ κατὰ τῆς Τουρκίας ἤ ὅποιας ἄλλης χώρας στοχεύσουν…)
Ὅλα, κατὰ πῶς φαίνεται,  ἐκ τῶν ἔως τώρα ἀνακοινώσεων καὶ ἀποφάσεων, καλῶς τακτοποιημένα, καλῶς σκηνοθετημένα, μὰ κυρίως πολὺ καλῶς προπαγανδισμένα.
Καὶ ἀπὸ θύματα ἀκόμη δὲν γνωρίζουμε πολλὰ πολλά, ἀλλὰ σίγουρα πολλὰ ἀπὸ τὰ μετέχοντα πρόσωπα, ποὺ προεβλήθησαν ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, μᾶλλον σὲ …κομπάρσους τελευταίας διαλογῆς ὁμοιάζουν, παρὰ σὲ θύματα…!!!
Οὔτε κἂν δευτέρας ἤ τρίτης!!!
Ἡ ἔρευνα ποὺ ἔχουν κάνει τὰ παιδιά, στὸ ταινιάκι ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω, μὲ ἀμέτρητα στοιχεῖα, χωρίζεται σὲ πολλὰ τμήματα, ποὺ συνδέονται μεταξύ τους ἀπὸ μία καὶ μόνον λεπτομέρεια: τὴν σκηνοθεσία. Δυστυχῶς οὐδείς, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ νικοῦν τὰ νήματα, ἐνδιαφέρεται τελικῶς γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχουν πραγματικοὶ νεκροί, πόσοι εἶναι καὶ γιατὶ πέθαναν. Ὅλα ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς …«τρομοκρατίας», ποὺ πρέπει νὰ καλύψῃ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, πρὸ κειμένου μόνοι μας νὰ καὶ μὲ τὴν …θέλησίν μας, νὰ ἀξιώσουμε ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες νὰ μᾶς …φυλακίσουν περισσότερο, γιὰ λίγη, πλασματική, ἀσφάλεια.
Ἤδη τὸ θέμα τῆς ὁπλοκατοχῆς ἀμφισβητεῖται καὶ ἑτοιμάζουν νομομαγειρέματα τέτοια, ποὺ ἀκόμη καὶ τὸ κυνήγι θὰ θεωρεῖται …ποινικὸ ἀδίκημα.
Ἡ ἐργασία ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω σήμερα εἶναι μεγάλη καὶ χρειάζεται νὰ ἀνατρέχουμε σὲ αὐτὴν συχνὰ πυκνά, πρὸ κειμένου νὰ ἀνανεώνουμε τὰ ἤδη ὑπάρχοντα συμπεράσματά μας.
Ἡ ἐπιλογὴ τῶν «τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων» ποὺ παρουσιάζονται εἶναι τυχαῖες καὶ ὑπάρχουν τοὐλάχιστον ἄλλες τόσες γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν ὕπαρξιν τῆς σκηνοθεσίας.
Δίχως νὰ θέλω φυσικὰ νὰ προσβάλλω μνήμη νεκρῶν, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ὑπάρχουν, σήμερα θὰ παραμείνω μόνον στὰ πέριξ αὐτῶν τῶν γεγονότων καὶ στὶς μεθοδεύσεις. (Ἄλλως τὲ τὸ ἐὰν πράγματι ὑπάρχουν νεκροὶ  δὲν θὰ τὸ μάθουμε συντόμως.)
Πρὶν σᾶς ἀφήσω μὲ τὸ ταινιάκι, μερικὲς ἀκόμη παρατηρήσεις-ὑποδείξεις-σημειώσεις, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ βλέπουμε, ἄν καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ βλέπουμε…
Βλέπουμε, γιὰ παράδειγμα, …δῆθεν νεκροὺς νὰ παίζουν μὲ κινητά ἤ νὰ …ἀλλάζουν πλευρό!!! (14:40)

Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.6

Βλέπουμε ἐκρήξεις ποὺ ἀναποδογυρίζουν καρέκλες ἀλλὰ ποὺ ἀφήνουν ἄθικτα τὰ φλυτζάνια στὸ ἴδιο τραπέζι…!!! (5:10)

Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.1

Βλέπουμε νὰ μετακινοῦνται  «πτώματα ποὺ δὲν ἀναμένεται γιὰ αὐτὰ …ἔρευνα ἀπὸ τοὺς ἀρμοδίους καὶ κατ’ ἐπέκτασιν μποροῦν νὰ τὰ πηγαινοφέρνουν ἔνθεν κακεἶθεν σὰν …κοῦκλες!!! (Ναί, εἶναι σχεδὸν …ἀβαρῆ αὐτὰ τὰ πτώματα!!! Προφανῶς μία ἐξωτερικὴ ἔκρηξις τὰ …ἐξαϋλώνει πρῶτα ἐσωτερικῶς καὶ μετὰ ἐξωτερικῶς!!!) (57:24) 

Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.10

Βλέπουμε μισο-κρεμασμένους ποὺ οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται νὰ …ξεκρεμάσῃ!!! (10:20-15:50)

Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.9

Βλέπουμε διασῶστες (ἤ ἐρευνητές) νὰ προέρχονται ἀπὸ …προηγουμένη «τρομοκρατική» παράστασιν. (26:40)

Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.7

Καὶ φυσικά, ἐὰν ἐξαιρέσουμε τὰ ἐντὸς τοῦ θεάτρου (ποὺ ἔχουν ἀκόμη ἕναν …συμβολισμό) δὲν διακρίνουμε κάπου αἷμα στὰ πέριξ, ἄν καὶ μετροῦμε-κατὰ πῶς μᾶς ἐνημερώνουν-  …νεκρούς, πολλοὺς νεκρούς!!! (6:03)

Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.8

Βλέπουμε πολλὰ ποὺ δὲν δένουν μεταξύ τους, ἀλλὰ ποὺ κάποιοι τὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ μᾶς …ἐπιβάλλουν, παραβιάζοντας τὴν λογική μας, ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς παραλογίες…
Καὶ φυσικὰ βλέπουμε τύπους ποὺ ΔΕΝ θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι οἱ …ἀναγκαῖοι εἰδικοὶ τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς, ἤ οἱ ἀστυνομικοί, ἐφ΄ ὅσον εἶναι …ἀλλοῦ γιὰ ἀλλοῦ, συμπεριφερόμενοι  σὰν νὰ εἶναι στὸ χωράφι τους κι ὄχι σὲ ἕναν, ὑπὸ ἔρευνα, χῶρο…

Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.5
Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.2

Ὰφῆστε δὲ ἐκεῖνες τὶς παρα-πληροφορίες γιὰ τὴν τάχα μου ἀνεύρεσιν διαβατηρίου, ποὺ κατήντησε ἀνέκδοτον…

 Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.4 Ἡ περιπαικτικὴ σκηνοθεσία ΚΑΘΕ ...«τρομοκρατικοῦ» κτυπήματος.3

Εἴπαμε…
ΔΕΝ περνᾶ καρφίτσα δίχως νὰ τὴν ἐγκρίνουν καὶ πέρασαν τρομοκράτες λέει…
Σᾶς προτείνω λοιπὸν νὰ μελετήσετε τὰ παραπάνω εὑρήματα. Ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο. 

Φιλονόη

Υ.Γ. Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, μποροῦν νὰ δοῦν ὅλο τὸ πόνημα, διαρκείας πλέον τῶν τριῶν ὡρῶν:
filonoi.gr
Σχόλια