Δικηγορίστικες …ἀμερικανιές!!!

Ἐδημιουργήθη μία Ἀμερικανιὰ ἀκόμη, γιὰ …πανηλιθίους πελάτες «δικηγόρων»!!!

Ὀνοματίζεται www.instalaw.gr

Δικηγορίστικες ...ἀμερικανιές!!!


Πληρώνεις 20 εὐρῶ, τηλεφωνικῶς, στὸν δικηγόρο ποὺ διαλέγεις ἀπὸ τὴν σελίδα, γιὰ νὰ ἔχῃς 15 λεπτὰ νὰ τοῦ πῇς τὸν πόνο σου (γιατὶ φυσικὰ εἶναι ἀδύνατον ἐκεῖνος νὰ διεξέλθῃ στοιχειωδῶς τὴν ὑπόθεσή σου, ἰδιαιτέρως ἀφοῦ δὲν ἔχει μπροστά τοῦ οὔτε ἔγγραφα οὔτε πελάτη γιὰ νὰ συνδιαλαγῇ).
Ὅταν μοῦ ἀπενέμετο τὸ Μάστερ στὸ δίκαιον τῶν Η.Π.Α. τὸ 1979 ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Νέας Ὑόρκης, ἡ συνάδελφος ποὺ δημιούργησε τὴν ἀθλία αὐτὴν ἱστοσελίδα, δὲν ὑπῆρχε κἂν στοὺς …ὄρχεις τοῦ πατρός της!!!
Αὐτὰ τὰ «κόλπα» τὰ ξέραμε καὶ ἐμεῖς ἤδη ἀπὸ τὸ 1978-1979 στὴν Ἀμερική, πολὺ πρὶν ἐρωτευθοῦν οἱ γονεῖς σας.
Ὅμως δὲν θελήσαμε νὰ τὰ κάνουμε ἀπὸ σεβασμὸ στὴν ἀνθρωπίνη ὕπαρξη, τοῦ ἀγνώστου πελάτου μας.


To ἐγχείρημα αὐτό -διαφήμισις δικηγορικῶν ὑπηρεσιῶν εἶναι προδήλως παράνομον, ἀθέμιτον κι ἐκφυλίζει τὸ δικηγορικὸ ἐπάγγελμα σὲ φτωχομπινεδισμὸ (γιὰ νὰ μήν πῶ σὲ ἀπάτη) ἰδίως ἀφοῦ -πλὴν γενικῶν, ἀσαφῶν πληροφοριῶν- ὁ δικηγόρος δὲν ἔχει φάκελλο τοῦ πελάτου, ὥστε νὰ τὸν ἐπεξεργασθῇ, ἔστω προχείρως, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοῦ λέῃ – τὸ λιγότερο – ἀοριστολογίες.
Συνιστῶ στοὺς συναδέλφους ποὺ διαφημίζονται ἄμεσα νὰ καταργήσουν τὴν ἱστοσελίδα- ἤ νὰ αὐτοκαταργηθοῦν, ἀλλιῶς εἶναι ὑπόλογοι στοὺς  Δικηγορικοὺς Συλλόγους τους γιὰ πειθαρχικὸ παράπτωμα (κατόπιν πειθαρχικῆς ἀναφορᾶς οἱουδήποτε ἢ καὶ αὐτεπαγγέλτως!) τιμωρούμενον διὰ προστίμου 1.000-10.000 εὐρῶ ἀνὰ παράβαση.

Σὲ περίπτωση δὲ ὑποτροπῆς δικηγόρου ἐπιβάλλεται ἡ ποινὴ τῆς προσωρινῆς παύσεως ἀπὸ δύο ἕως ἕξι μῆνες καὶ πρόστιμο μέχρι τὸ διπλάσιο τοῦ ἀνωτάτου ὁρίου.


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ Ὁδὸς Γ. Σεφέρεη, ἀριθμὸς 9, 172 34 Δάφνη Τηλ./Φαξ: 210-6428888 Φορητό : 693-6428888
E-mail : costarelloslaw@yahoo.gr

ΝΟΜΟΣ 4038 /2012 (2-2-2012) ΦΕΚ Α Αρ. 14
Άρθρο 6 Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφανείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
1. Μετά το άρθρο 38 του ν.δ. 3026/1954 (Α΄ 235) προστίθεται άρθρο 38Α, ως εξής:
«Άρθρο 38Α
1. Επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που να συνάδει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος.
2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή στα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε τίτλους σπουδών που αφορούν σε επιστημονική ειδίκευση δικηγόρου – φυσικού προσώπου είτε σε τομέα δραστηριότητας.
3. Οποιαδήποτε προβολή ή δημοσιοποίηση δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας δεν πρέπει:
(α) να είναι αθέμιτη,
(β) να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική,
(γ) να περιέχει αναφορά σε αριθμό υποθέσεων ή ποσοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλλες υποθέσεις,
(δ) να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή οποιανδήποτε άλλη μέθοδο χρεώσεως,
(ε) να περιέχει ονόματα πελατών εκτός αν υπάρχει η συναίνεσή τους και εφόσον πρόκειται για καταλόγους δικηγόρων ή για εκδόσεις που αφορούν σε δικηγόρους,
(στ) να γίνεται στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση,
(ζ) να περιέχεται σε αφίσες ή να τοποθετείται σε υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες.
4. Απαγορεύεται σε δικηγόρο είτε ατομικά είτε ως μέλος δικηγορικής εταιρείας να δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο.

filonoi.gr
Σχόλια