Υποχρεωτική η αναγραφή στην Ελληνική γλώσσα όλων των επιγραφών!!!Ο νόμος υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται όπως και τίποτα εξάλλου που έχει να κάνει με την πολιτισμική μας παράδοση. Έχουμε και λέμε λοιπόν...
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.29/46/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 224), οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. 


Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία. Στην αριθμ.20/40135/18-10-2001 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής των επιγραφών στην ελληνική γλώσσα (Ν.2946/2001)», επισημαίνεται ότι:

Η υποχρέωση ισχύει και στις περιπτώσεις των κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων των επιχειρήσεων όπου εν προκειμένου η επιγραφή θα πρέπει να προσαρμοσθεί στην Ελληνική γλώσσα μέσω παράθεσης του κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος παράλληλα με τους υπόλοιπους ελληνικούς χαρακτήρες.

Διευκρινίζεται όμως ότι η υποχρέωση αυτή δεν έχει την έννοια  της υποχρεωτικής μετάφρασης των ξενόγλωσσων λέξεων ή της προσαρμογής των λατινικών χαρακτήρων σε ελληνικούς, όπως για παράδειγμα από «EUROBANK» σε «ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ» από «ΟΤΕ shop» σε «ΟΤΕ σοπ» κ.ο.κ. Επίσης δεν απαγορεύεται η αναγραφή του ξενόγλωσσου κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος ή οποιασδήποτε άλλης ξενόγλωσσης λέξης επί της επιγραφής. Απλώς επιβάλλεται αυτά να παρατίθενται παράλληλα και επιπρόσθετα με τους ελληνικούς χαρακτήρες. Συνεπώς η προσαρμογή των ξενόγλωσσων επιγραφών στην ελληνική γλώσσα συνίσταται σε πρόσθεση, με ελληνικούς χαρακτήρες, επιπλέον πληροφορίας σχετικής με την επιχείρηση, όπως το αντικείμενο δραστηριότητας. π.χ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ INTERAMERICAN, ΠΑΙΧΝΙΔΑ JUMBO κλπ.
Στην περίπτωση που η ξενόγλωσση λέξη δεν είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα, πρέπει επιπλέον να παρατίθεται με μικρότερα στοιχεία έναντι των υπολοίπων ελληνικών χαρακτήρων που αναγράφονται στην επιγραφή. 
Επισημαίνεται ότι επιγραφές στις οποίες αναγράφεται μόνο το κατοχυρωμένο ξενόγλωσσο σήμα ή γενικά οποιαδήποτε ξενόγλωσση λέξη, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν. 2946/2001 είναι παράνομες και πρέπει να προσαρμοστούν στην ελληνική γλώσσα.
Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 18765/9-6-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Τοπ.Αυτ/σης, παρακαλούνται τα οικεία Επιμελητήρια κατά τη διαδικασία έγκρισης του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου εκ μέρους των φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, να προβαίνουν στην ενημέρωση των δικαιούχων, αναφορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσής τους προς την επιταγή της προεκτεθείσας παρ. 1 του αρ.6 του Ν.2946/2001. 
Ομοίως οι δήμοι και οι κοινότητες της Χώρας, θα πρέπει, αφενός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συνόλου των καταστημάτων - επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων χωρικής τους αρμοδιότητας, αφετέρου κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των κατά λόγο αρμοδιότητάς τους καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ) να μεριμνούν για την ορθή αναγραφή των επιγραφών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προβαίνοντας παράλληλα σε σχετικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της νομιμότητάς τους.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι για την αφαίρεση των παράνομων ξενόγλωσσων επιγραφών και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του εν λόγω νόμου όπως...Πρόστιμο ύψους 587 ευρώ έως 5.870 ευρώ και αφαίρεση από συνεργεία του οικείου Δήμου, ή Κοινότητας ή Περιφέρειας ή Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ή Ο.Σ.Ε. ή ιδιωτικά, κατά περίπτωση, με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής.

Οι νόμοι υπάρχουν απλά δεν εφαρμόζονται. Τα συμπεράσματα δικά σας.

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ
Σχόλια