ΡΑΕ: Προκήρυξη ανταγωνιστικής διαδικασίας για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές


Νέο διαγωνισμό για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 50 και έως 20 μεγαβάτ αντίστοιχα προκήρυξε σήμερα η ΡΑΕ. Οι αιτήσεις κατατίθενται έως τις 22 Μαρτίου ενώ η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 24 Μαΐου 2021 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή πώλησης της ενέργειας στο δίκτυο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, τίθεται ανώτατο όριο προσφοράς 53,86 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ η μέγιστη ισχύς που θα δημοπρατηθεί θα είναι 350 μεγαβάτ, με την επιφύλαξη του «κανόνα ανταγωνισμού» που τίθεται, σύμφωνα με τον οποίο το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί θα πρέπει να είναι διπλάσιο της δημοπρατούμενης ισχύος. Αν οι αιτήσεις είναι λιγότερες τότε θα προσαρμοστεί ανάλογα προς τα κάτω και η δημοπρατούμενη ισχύς.

Στην απόφασή της η ΡΑΕ επισημαίνει ότι υπάρχει μία σημαντική κρίσιμη μάζα ώριμων έργων που έχουν λάβει οριστικούς όρους σύνδεσης από τους αρμόδιους διαχειριστές, και μπορούν άμεσα να συμμετέχουν στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία ενώ υπογραμμίζει ακόμη πως, προκειμένου να καταστεί εφικτή η απολιγνιτοποίηση έως το 2023, απαιτείται να συνδεθούν στο σύστημα το συντομότερο δυνατό μεγάλο πλήθος έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και με τις χαμηλότερες δυνατόν τιμές προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Η προκήρυξη θέτει επίσης συγκεκριμένες προθεσμίες για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών που θα ενταχθούν στο διαγωνισμό. Συγκεκριμένα η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε δοκιμαστική ή κανονική λειτουργία) των σταθμών που θα επιλεγούν πρέπει να λάβει χώρα εντός 12 μηνών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW, 15 μηνών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 1 - 5 MW, εντός 18 μηνών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 5 MW, εντός 24 μηνών για αιολικούς σταθμούς Ισχύος έως 10 MW, και εντός 36 μηνών για αιολικούς σταθμούς Ισχύος άνω των 10 MW.

Οι προθεσμίες παρατείνονται κατά 6 μήνες αν απαιτείται η κατασκευή νέου ή η επέκταση υφιστάμενου υποσταθμού και κατά δώδεκα αν ο παραγωγός έχει υποχρέωση για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός.

Η ΡΑΕ σημειώνει, τέλος, ότι βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης συνολικά 2,7 GW έργων ΑΠΕ μέσω διαγωνισμών.

zougla.gr

Σχόλια