ΣΤΟ ΦΩΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σύστημα ιχνηλάτησης κρουσμάτων «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και φοροδιαφυγής από πρόσωπα που ελέγχουν εταιρείες, μέσω του Κεντρικού Μητρώου ΠραγματιΕνεργοποιείται το μητρώο πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Σύστημα ιχνηλάτησης κρουσμάτων «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και φοροδιαφυγής από πρόσωπα που ελέγχουν εταιρείες, μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, θέτει σε πλήρη εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών μετά την υπουργική απόφαση για την επικαιροποίηση του πεδίου εφαρμογής που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Με στόχο την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας το υπουργείο Οικονομικών ζητά από τις εταιρείες να καταχωρήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου στο ηλεκτρονικό μητρώο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τα ακριβή στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων καθώς και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.α).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΕ, έως τις 10 Μαρτίου του 2021 θα υπάρξει διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας για αναταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό των χωρών μελών για τον εντοπισμό κρουσμάτων διακίνησης χρήματος από παρανομες δραστηριότητες.

Το Μητρώο διασυνδέεται ηλεκτρονικά μέσω των συστημάτων TAXIS και TAXISnet, με το Φορολογικό Μητρώο (Α.Φ.Μ. και όλα τα στοιχεία του μητρώου) κάθε νομικού προσώπου και νομικής οντότητας που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. Μπορεί, επίσης, να συνδέεται με το Γ.Ε.ΜΗ., με τα Αποθετήρια Τίτλων και με κάθε άλλο φορέα όπου τηρούνται στοιχεία σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των νομικών προσώπων και οντοτήτων με έδρα στην Ελλάδα.

Πρόσβαση στο Μητρώο έχουν η Αρχή Καταπολέμησης και όλες οι άλλες ερευνητικές και ελεγκτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των φοροελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., του ΣΔΟΕ, της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, των Οικονομικών Εισαγγελέων και της Οικονομικής Αστυνομίας. Επιπλέον περιορισμένη πρόσβαση στο Μητρώο δύνανται να έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας έναντι των πελατών τους (τράπεζες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμβολαιογράφοι, λογιστές, μεσίτες κλπ.), αποκλειστικά στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής διάταξης.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών, υπόχρεοι για την καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που είτε έχουν μόνιμη εγκατάσταση και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα καθώς και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας του ΔΣ, ή/και ο διαχειριστής.

Στους συνεταιρισμούς δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας του ΔΣ, καθώς και τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μερίδων ίσο ή άνω του 25%. Για τις εταιρείες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε παρόμοιες διαδικασίες αφερεγγυότητας τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων καταχωρούν ο σύνδικος της πτώχευσης, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, ο εκκαθαριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής

Με βάση το νόμο 4734/2010, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η σχετική κοινοτική οδηγία, σε όσους εντοπίζονται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, επιβάλλονται ποινές φυλάκισης έως 10 έτη και χρηματικά πρόστιμα έως 2.000.000 ευρώ ανάλογα με την βαρύτητα του αδικήματος ενώ με φυλάκιση μέχρι 2 ετών τιμωρείται ο υπάλληλος του υπόχρεου νομικού προσώπου ή όποιο άλλο υπόχρεο προς αναφορά ύποπτων συναλλαγών πρόσωπο παραλείπει από πρόθεση να αναφέρει αρμοδίως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες ή παρουσιάζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία

Επίσης με φυλάκιση ενός τουλάχιστον έτους και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων, που δεν είναι συμμέτοχος στη διάπραξη του βασικού αδικήματος, εφόσον είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και του β’ βαθμού ή σύζυγος, θετός γονέας ή θετό τέκνο του υπαιτίου του βασικού αδικήματος.


businessdaily.gr/oikonomia
Σχόλια