Τα πιο δημοφιλή λογισμικά AI

Μηχανική Μάθηση: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Keras, Caffe, Theano Επεξεργασία Γλώσσας: NLTK, spaCy, Gensim, Stanford CoreNLP, Apache OpenNLP Όρ
Τα πιο δημοφιλή λογισμικά AI εξαρτώνται από τον τομέα και την εφαρμογή τους. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο δημοφιλή λογισμικά AI σε διάφορους τομείς:

Μηχανική Μάθηση: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Keras, Caffe, Theano
Επεξεργασία Γλώσσας: NLTK, spaCy, Gensim, Stanford CoreNLP, Apache OpenNLP
Όραση Υπολογιστών: OpenCV, MATLAB, SimpleCV
Ρομποτική: ROS (Robot Operating System), Gazebo, V-REP, Webots
Συστήματα Συστάσεων: Apache Mahout, Apache PredictionIO, H2O.ai, MyMediaLite
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα αυτή δεν είναι απολύτως πλήρης και υπάρχουν πολλά άλλα λογισμικά AI που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε επαγγελματικού πεδίου.
Σχόλια