ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΜΑΣΟΝΙΑ
Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες,
Ἐντιμότατε κ. Πρόεδρε τῆς ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αἰδεσιμ. καί Ἐλλογιμ. π. Γεώργιε,
Ἐλλογιμώτατε κ. Τσαρούχα,
Πανοσιολ. καί Αἰδεσιμ. ἀδελφοί,
Κυρίες καί Κύριοι,
Καθώς μελετᾶ κανείς τά τυπικά τῶν μυήσεων καί τελετῶν τῆς Μασονίας ἐντυπωσιάζεται ἀπό τήν αὐστηράν τήρησιν τοῦ Τυπικοῦ ὡς νά εἶναι θεόσδοτο κείμενο καθώς καί ἀπό τήν μεγίστην εὐσέβειαν καί πίστιν τῶν μοσόνων στόν Θεόν τῆς Μασονίας «Μέγα ἀρχιτέκτονα τοῦ σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.)» τοῦ ὁποίου τόν ἁγιασμόν, εὐλογίαν καί βοήθειαν ἐπικαλοῦνται διαρκῶς διά τά ἔργα τους, τάς συνεδρίας τους καί τή ζωή τους. Μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός του ἡ στοά ἄρχεται τῶν ἐργασιῶν της καί μέ τήν ἰδίαν ἐπίκλησιν κλείει αὐτάς. Εἰς αὐτόν ὁρκίζεται πίστιν ὁ μυούμενος καί εἰς τό ὄνομά του καθιεροῦται ὡς μέλος τῆς Στοᾶς.

Ἀποτελεῖ ἑπομένως πολύ σημαντικόν γεγονός νά γνωρίζομε ποιός εἶναι αὐτός ὁ Θεός ὁ κρυπτογραφικά ἀναφερόμενος ὡς ΜΑΤΣ γιατί ἀπό τό ἀπό ποιός εἶναι κρίνεται καί ἡ ἀξιοπιστία του καί ἡ σοβαρότης τῶν ὀπαδῶν του.
Στόν ἀληθινόν Θεόν ὁδηγεῖται κανείς μέ τήν ἀποκάλυψιν Του. Ὡστόσο μελετώντας ὁ ἄνθρωπος τόν κόσμο, τόν ἑαυτό του καί τή ζωή του ἀντιλαμβάνεται μέ τήν σκέψη καί τήν λογική ὅτι ὅλα τά θαυμάσια πράγματα πού τόν περιβάλλουν ὡς μακρόκοσμος ἤ μικρόκοσμος δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἔργα τῆς τύχης ἤ τοῦ ἑαυτοῦ των διότι ἄλλως δέν θά τά καθόριζε τό ὅριον ἡ σχετικότης καί ἡ ἔλλειψις. Ἑπομένως εἶναι δημιουργήματα καί ὄχι αὐτοδημιουργήματα.

Ἡ ἑνότητα τοῦ σύμπαντος καί στό περιεχόμενο καί στούς νόμους καί στήν τάξη πού τό διέπει προϋποθέτει μία ἑνιαία πηγή ἡ ὁποία ἀπεκαλύφθη ἐν χώρῳ καί χρόνῳ ὡς μοναδικότητα καί αὐθυπαρξία τοῦ τρισυποστάτου Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τούς αἰώνας. Ὁ ἐνσαρκωθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ Πατρός «ἐκεῖνος ἐξηγήσατο», ἐκεῖνος ἀπεκάλυψε τό σχέδιο γιά τήν σωτηρία καί τήν θέωσή μας. Ἡ ἀληθινή πληροφόρηρση καί γνώση ἑπομένως γιά τόν ἀληθινόν Θεόν προέρχεται ἀπό τόν ἴδιο, εἶναι ἰδικόν του δῶρο. Στό ὄρος Σινᾶ ἡ ἀνθρωπότητα πληροφορήθηκε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ πού ἀπ΄ήντησε στήν ἐρώτηση τοῦ Μωϋσέως «’Εγώ εἶμαι ὁ ὤν» καί ὁ Χριστός ὁλοκλήρωσε τήν ἀποκάλυψη δεικνύοντας τόν τρισυπόστατον Θεόν, προσευχόμενος κατά τήν Ἀρχιερατικήν Του προσευχήν λέγων: «ἐφανέρωσα τό ὄνομα σου τοῖς ἀνθρώποις οὕς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου» καί διασαλπίζων ὅτι: «αὕτη ἐστί ἡ αἰώνιος ζωή ἵνα γινώσκουσί σε τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰω.17,6).

Κατά ταῦτα ὅ,τι γνωρίζομεν γιά τόν ἀληθινόν Θεόν τό γνωρίζομεν ἀπό τόν ἴδιον, δέν τό ξέρομε ἀπό ἰδική μας ἔρευνα εἶναι δωρεά τῆς ἀποκαλύψεώς Του καί ὄχι τῆς ἀνθρωπίνης προσπαθείας μας. Τίθεται λοιπόν τό ἐρώτημα πῶς ἡ Μασονία τολμᾶ νά παρουσιάζει ἕναν καινούργιο Θεό πού ἐκ πρώτης ὄψεως ἐμφαίνεται ὡς ἀνθρώπινο κατασκεύασμα, προσκαλοῦσα τά μέλη της νά προσεύχονται καί νά ἐπικαλοῦνται αὐτό τό ἀνύπαρκτο ἀνθρωποδημιούργημα; Ὑπάρχει ἴχνος σοβαρότητος καί λογικῆς σέ αὐτό καί ἐπειδή ὅταν ἕνα προφανῶς παράλογο καί ἀσύστατο πρᾶγμα προωθεῖται ἀπό ἀνθρώπους κάθε ἄλλο παρά ἀφελεῖς καί ἀνοήτους κατ΄α κόσμον, τό συμπέρασμα προκύπτει εὐθέως ὅτι ἀνθρώπινο κατασκεύσμα εἶναι μόνον ἡ μάσκα τήν ὁποία προβάλλει ἐντέχνως ἡ Μασονία μέ τό κρυπτογραφικό ὄνομα (Μ.Α.Τ.Σ.) Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ σύμπαντος.

Ἡ ὕπαρξις πού κρύπτεται πίσω ἀπό αὐτήν τήν μάσκα καί ἀποκαλύπτεται μόνον σέ ὅσους ἔχουν ὑποστεῖ πλήρη θεοσοφική πλύσιν ἐγκεφάλου εἶναι ὁ πολυώνυμος ἀρχέκακος ὄφις, ὁ ἀρχαῖος πτερνιστής, ὁ μισάνθρωπος καί μισόκαλος Ἑωσφόρος ἤ Σατανᾶς ἤ Διάβολος καί αὐτό, τό ὄντως τρομακτικό δέν τό λέμε ἐμεῖς, τό ἀποκαλύπτει στήν ἐντός τῆς Στοᾶς δημοσιότητα ὁ 33ου βαθμοῦ μασόνος Κωστής Μελισσαρόπουλος καί ἐπί πολλά ἔτη διευθυντής τοῦ Θεοσοφοκοῦ περιοδικοῦ «ΙΛΙΣΣΟΣ» μέ τό βίβλιόν του «Ἑπτά τεκτονικαί ὁμιλίαι εἰς 18ον» Ἀθήναι 1974, εἰς τό ἕκτον κεφάλαιόν του ἐπιγραφόμενον «Ἡ ἔννοια τοῦ μεγάλου Ἀρχιτέκτονος τοῦ Σύμπαντος».

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς χειμαζομένη ἐκ τῆς δράσεως καί λειτουργίας ἐντός τῶν δικαιοδοσιακῶν αὐτῆς ὁρίων δέκα πέντε (15) μασονικῶν στοῶν ἀνηκόντων τόσον εἰς τήν λεγομένην Μεγάλην Στοᾶν τῆς Ἑλλάδος ὅσον καί στούς ἀποσχισθέντας ἐξ αὐτῆς, θεωρεῖ ὑψίστην εὐλογίαν τοῦ Τρισαγίου καί Παναχράντου Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καί Σωτῆρος ἡμῶν Κυρίου τήν διοργάνωσιν τῆς σημερινῆς ἡμερίδος ὑπό τοῦ δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας ἐφημερίδος «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» καί ἀναπέμπει ἀπείρους δοξαστικάς εὐχαριστίας εἰς τόν Θεόν διά τήν ἐπιδαψίλευσιν τῆς σημερινῆς εὐλογίας Του ἀλλά καί ἀδιαπτώτους εὐγνώμονας εὐχαριστίας στούς διοργανωτάς καί στούς ὁμιλητάς τῆς Ἡμερίδος τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐμμανουήλ Μηλιαράκην, τόν Αἰδεσιμ. καί Ἐλλογ. π. Γεώργιον Μεταλληνόν, ὁμότ. Καθηγητήν Πανεπ. Ἀθηνῶν καί τόν ἀγωνιστήν τοῦ δημοσιογραφικοῦ λόγου καί τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν ἔγκριτον δημοσιογράφον κ. Κων. Τσαρούχαν.

Ὡσαύτως εὐχαριστοῦμεν ἐκ προσώπου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως τόν ἐξοχώτατον καί φίλτατον Δήμαρχον Πειραιῶς κ. Παναγιώτην Φασούλαν διά τήν δωρεάν παραχώρησιν τοῦ κινηματοθεάτρου ΑΤΤΙΚΟΝ, τούς συνεργάτας τοῦ ραδιοφώνου πού μιλάει στήν ψυχή μας τῆς ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ διά τήν μετάδοσιν τῆς ἡμερίδος διά τῶν ἐρτζιανῶν κυμμάτων καθώς καί ὅλους τούς παρευρισκομένους καί συμμετέχοντας ὡς καί τούς ἐγγύς καί μακράν ἀκροατάς τοῦ Ραδιοφώνου μας. Εἰς τό σημεῖον αὐτό μετά βαθείας συγκινήσεως ἐκ μέρους τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἡμερίδος καί τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως ἀφιεροῦμεν τήν σημερινήν συνάντησιν στήν αἰώνιον μνήμην τῶν μακαρίων ἀγωνιστῶν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστως καί τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους πρωτιστεύοντας εἰς τόν κατά τοῦ σατανισμοῦ ἀγώνα ἀοιδίμων Ἀρχιμ. κυροῦ Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου καί Νικολάου Ψαρουδάκη.

Καί μέ τούς λόγους αὐτούς παρακαλῶ ὅπως μοῦ ἐπιτραπῇ νά κηρύξω τήν ἔναρξιν τῆς Ἡμερίδος καί καλέσω στό βῆμα πρῶτον τόν Αἰδεσιμολογιώτατον καί Ἐλλογιμώτατον π. Γεώργιον Μεταλληνόν.

Σχόλια