Η Ελλάδα ''αλλάζει χέρια''! του Αντιστράτηγου (ε.α) Νικόλαου Ταμουρίδη

Η Ελλάδα ''αλλάζει χέρια''!

''Αυτοί γαρ οικούντες
την χώραν μέχρι τούδε παρέδωσαν ελευθέραν δι' αρετήν. Ημείς δε επηυξήσαμεν τα
πλείω αυτής και παρασκευάσαμεν αυτήν τοις πάσιν αυταρκεστάτην και ες πόλεμον
και ες ειρήνην'', διατράνωσε στον περίφημο ''Επιτάφιο'' ο μέγας Περικλής, δηλαδή: ''Γιατί αυτοί (οι πεσόντες) κατοικώντας την χώρα αυτή, από γενεά σε γενεά
μέχρι των ημερών μας, μας την
Σχόλια