Ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως καλεῖ σέ ἐγρήγορση δημόσιες ὑπηρεσίες, ΔΕΚΟ καί τράπεζες – Τί συνέβη στά ΕΛΤΑ

Τά ΕΛΤΑ ὑπῆρξαν ὁ πρῶτος στόχος κυβερνοεπιθέσεως στήν χώρα μας μέ ἀποτέλεσμα νά σταματήσουν νά ἐξυπηρετοῦνται οἱ εἰσπράξεις λογαριασμῶν, ἡ ἀποστολή ἀλ

 


Συναγερμός γιά κυβερνοπόλεμο κατά τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας  

ΒΑΘΕΙΑ ἀνησυχία, ἡ ὁποία ἔφθασε μέχρι τό γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὅτι ἡ Ἑλλάς ἐνδέχεται νά γίνει στόχος κυβερνοεπιθέσεως, προεκάλεσε ἡ προσβολή ἀσφαλείας τήν ὁποία ἐδέχθησαν χθές τά πληροφοριακά συστήματα τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). Οἱ ἀνησυχίες ἐντείνονται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὑπάρχουν δύο ἄξονες προσβολῆς πληροφοριακῶν συστημάτων, τά ὁποῖα ἐλέγχουν τήν καλή λειτουργία τοῦ συνόλου σχεδόν τῶν λειτουργιῶν τοῦ Κράτους. Ἀφ’ ἑνός εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ ἐμπόλεμοι, ἡ Οὐκρανία δηλαδή καί ἡ Ρωσσία, πού διαθέτουν ἀποτελεσματικές ὑπηρεσίες κυβερνοπολέμου. Ἀνά πᾶσαν στιγμή μπορεῖ νά ἐξαπολύσουν ἐπίθεση στόν κυβερνοχῶρο ἐναντίον χωρῶν τίς ὁποῖες θεωροῦν ἐχθρικές. Ἐν προκειμένῳ, ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά εὑρεθεῖ εἰς τό στόχαστρον τῆς Ρωσσίας, ἡ ὁποία θεωρεῖ ἐχθρική ἐνέργεια τήν εὐθυγράμμιση τῶν Ἀθηνῶν μέ τίς ὑπόλοιπες εὐρωπαϊκές καί νατοϊκές χῶρες καί τήν ἀποστολή ὁπλισμοῦ στήν Οὐκρανία. Ἀφ’ ἑτέρου, οἱ ἀστυνομικές ὑπηρεσίες ἔχουν διαπιστώσει ὅτι ἡ πολεμική κατάστασις ἔχει ἀνοίξει πολλές «κερκόπορτες» τίς ὁποῖες σπεύδουν νά ἐκμεταλλευθοῦν τά κυκλώματα τοῦ κυβερνοεγκλήματος δημιουργῶντας καί αὐτά μέ τήν σειρά τους δυσλειτουργίες καί ἀναταραχές κυρίως στόν τραπεζικό χῶρο.

Τά ΕΛΤΑ ὑπῆρξαν ὁ πρῶτος στόχος κυβερνοεπιθέσεως στήν χώρα μας μέ ἀποτέλεσμα νά σταματήσουν νά ἐξυπηρετοῦνται οἱ εἰσπράξεις λογαριασμῶν, ἡ ἀποστολή ἀλληλογραφίας καί οἱ χρηματοοικονομικές ὑπηρεσίες. Κανονικά λειτουργεῖ ἡ ΕΛΤΑ Courier. Διαβεβαιώνουν πάντως ὅτι ὅλες οἱ συντάξεις θά καταβληθοῦν στούς δικαιούχους στήν ὥρα τους, ἐνῶ γιά τά ἐπιδόματα θά ἀναληφθεῖ κάθε δυνατή προσπάθεια νά καταβληθοῦν ἐγκαίρως. Ἀκόμη τά ΕΛΤΑ διαβεβαιώνουν ὅτι δέν ὑπῆρξε ὑποκλοπή προσωπικῶν δεδομένων.

Ἡ κατάστασις ἔχει κινητοποιήσει τό Μέγαρο Μαξίμου, τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί τό Ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως τό ὁποῖο μέ τήν σειρά του ἔχει ἀπευθύνει ἔγγραφο πρός κρατικές ὑπηρεσίες, ὀργανισμούς, τράπεζες καί ἑταιρεῖες, διά τοῦ ὁποίου ἐφιστᾶ τήν προσοχή σέ ὅλους γιά τούς κινδύνους πού ἐνδέχεται νά ἀνακύψουν καί συνιστᾶ τήν ἐφαρμογή ηὐξημένων μέτρων κυβερνοασφαλείας.

Γενικώτερα, πάντως, οἱ εἰδικοί ὁμιλοῦν γιά διεύρυνση τοῦ πεδίου δράσεως τῶν κυβερνοεγκληματιῶν καί γιά ἰούς νέας γενεᾶς πού ἀντιμετωπίζονται μέ μεγάλη δυσκολία. Σύμφωνα μέ νέα μελέτη τῆς ἑταιρείας Check Point Research, ὁ Emotet εἶναι αὐτήν τήν στιγμή τό ἐπικρατέστερο κακόβουλο λογισμικό, ἐπηρεάζοντας πάνω ἀπό τό 5% τῶν Ὀργανισμῶν παγκοσμίως. Πρόκειται γιά «Δούρειο Ἵππο», ὁ ὁποῖος ἐνῶ μέχρι πρό τινος ἐνεφανίζετο στόν χῶρο τῶν τραπεζῶν, πλέον ἐμφανίζεται καί σέ ἄλλες κυβερνοεπιθέσεις, ἀναπτύσσοντας μηχανισμούς αὐτοαμύνης, ἔτσι ὥστε νά μήν ἀνιχνεύεται. Ἐξαπλώνεται μέσῳ ἀπατηλῶν ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων, πού ἐμπεριέχουν κακόβουλα συνημμένα ἀρχεῖα ἤ συνδέσμους (links).

Σέ μιά μακρά λίστα περιλαμβάνονται καί κακόβουλα λογισμικά πού ἀποσκοποῦν νά ὑποκλέψουν «εὐαίσθητα» δεδομένα τραπεζικῶν συναλλαγῶν καί λογαριασμῶν. Ὁ Trickbot, πού εὑρίσκετο στήν κορυφή, ἔχει ἀναβαθμισθεῖ ἔτσι ὥστε νά εἶναι πιό εὐέλικτος, ἐνῶ ὁ Ramnit, ἕνας κατ’ ἐξοχήν τραπεζικός Δούρειος Ἵππος, ὑποκλέπτει κωδικούς, διαπιστευτήρια καί προσωπικά δεδομένα.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ «Συνήγορος τοῦ Καταναλωτῆ» ἐξακολουθεῖ νά γίνεται ἀποδέκτης πλήθους καταγγελιῶν σχετικά μέ τήν διενέργεια μή παράνομων ἠλεκτρονικῶν τραπεζικῶν συναλλαγῶν. Συγκεκριμένα, ἀναφέρονται περιστατικά ἐξαπατήσεως δικαιούχων τραπεζικῶν λογαριασμῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπαντοῦν σέ παραπλανητικά sms ἤ e-mails καί προβαίνουν σέ ἀποκάλυψη τῶν κωδικῶν προσβάσεως στίς ὑπηρεσίες e-banking ἤ τῶν στοιχείων τῶν χρεωστικῶν/πιστωτικῶν καρτῶν τους.

Σχόλια