Ἡ Ἀμερική ζητεῖ ἀπό τήν Ἑλλάδα νά πολεμήσει ἀντ’ αὐτῆς στήν Οὐκρανία!


ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ὁ Πρόεδρος Ροῦσβελτ θέλοντας νά ἐξασφαλίσει τήν ψήφιση τοῦ νόμου «περί ἐκμισθώσεων καί δανεισμοῦ» διά τοῦ ὁποίου θά ἠδύνατο νά ἐνισχύσει τήν Βρεταννία μέ πολεμικό ὑλικό, εἶπε ὅτι στήν Εὐρώπη διεξάγουν «ἀντί ἡμῶν» τόν πόλεμο ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας. Βεβαίως ὁ Ροῦσβελτ ἐπεδίωκε τήν ἐνεργό ἐμπλοκή τῶν ΗΠΑ στόν πόλεμο κατά τοῦ Ἄξονος, κάτι τό ὁποῖο ἐν τέλει ἔγινε. Ἀπό τότε ὅμως ἔχουν περάσεις πολλές δεκαετίες. Οἱ συνθῆκες ἔχουν ἀλλάξει. Ἡ Ἀμερική ὄχι μόνον δέν εἶναι πρόθυμη νά συνδράμει τούς πολέμους (εἴτε ὑπέρ ἐλευθερίας εἴτε ὑπέρ συμφερόντων), ἀλλά μᾶλλον ἐπιδιώκει νά πολεμήσουν οἱ ἄλλοι γιά αὐτήν.

Τό βλέπουμε στήν Οὐκρανία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ προφυλακή στόν ἤδη διεξαγόμενο πόλεμο ἀνατολῆς-δύσεως. Καί ἡ Εὐρώπη ὁλόκληρη, ἡ ὁποία ὑφίσταται τό κόστος τοῦ πολέμου, καλεῖται νά ἀναλάβει τήν ὑποστήριξη. Μέ ὅπλα καί πυρομαχικά ἀξίας πολλῶν ἑκατομμυρίων πού στέλνονται γιά νά βοηθήσουν τό καθεστώς τοῦ Κιέβου νά συνεχίσει νά ἀνθίσταται. Ἤδη πολλές εὐρωπαϊκές χῶρες ἀντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα μειώσεως, ἕως καί μηδενισμοῦ τῶν ἀποθεμάτων τους σέ πυρομαχικά (καμμία χώρα δέν διατηρεῖ ἀποθέματα γιά ἀγῶνα περισσοτέρων τῶν 25 ἡμερῶν), καί πλέον ἡ Οὐάσιγκτων στρέφεται πρός ὅλες τίς πηγές δυνητικοῦ ἐφοδιασμοῦ τῶν οὐκρανικῶν δυνάμεων. Μία ἀπό αὐτές εἶναι ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία ὅμως δέν ἔχει τήν πολυτέλεια νά μπορεῖ νά μειώσει τά ἀποθέματά της οὔτε κατά τίς ποσότητες μίας μόνης ἡμέρας. Μέχρι στιγμῆς ἔχει στείλει τυφέκια μή συμβατά μέ τά διαμετρήματα τοῦ ΝΑΤΟ καί ἔχει προετοιμάσει γιά ἀποστολή πεπαλαιωμένα τεθωρακισμένα ὀχήματα ἀνατολικῆς προελεύσεως. Κάθε περαιτέρω ἀποστολή θά ὑπεβάθμιζε τό ἐθνικό ἀμυντικό σύστημα καί τήν ἀποτρεπτική ἱκανότητα τῆς χώρας. Καί ὅμως οἱ ΗΠΑ ἐπιμένουν. Προχθές ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Μπλίνκεν ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μέ τόν ὁποῖο εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία, καί ἄλλα ὅπλα γιά τήν Οὐκρανία. Ἴσως νά ἀνεφέρθη καί στίς προηγηθεῖσες συνομιλίες τοῦ Συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Τζαίηκ Σάλλιβαν μέ τόν Ἰμπραήμ Καλίν ὡς ἐνέργειες συγκρατήσεως τῶν πραγμάτων. Δέν εἴμαστε βέβαιοι ἄν μποροῦμε νά θεωροῦμε ἀξιόπιστες τίς διαβεβαιώσεις πού μᾶς δίδονται.

Γεγονός εἶναι πάντως πώς τό ὅλο θέμα δέν ἀφορᾶ μόνον τήν Ἑλλάδα. Ἡ Ἀμερική βλέπει τά συμφέροντά της νά ἐξυπηρετοῦνται κατά τόν καλύτερο τρόπο, μέ τήν Εὐρώπη νά πληρώνει τό τίμημα. Ἀπροσδιόριστες εἶναι ἀκόμη οἱ ἐπιπτώσεις νέων αὐξήσεων τῶν ἐπιτοκίων ἀπό τήν FED. Ἤδη τό ἀκριβό δολλάριο ἐπιβαρύνει πληθώρα προϊόντων πού ἔχουν ἐκτινάξει τούς οἰκογενειακούς προϋπολογισμούς, κάθε σχεδόν εὐρωπαϊκοῦ σπιτιοῦ. Καί τοῦτο πέρα ἀπό τό πανάκριβο φυσικό ἀέριο LNG πού μᾶς πωλοῦν οἱ Ἀμερικανοί, ζήτημα γιά τό ὁποῖο ἤδη ὁ Γάλλος Πρόεδρος Ἐμμανυέλ Μακρόν ἐστράφη κατά τοῦ Τζό Μπάιντεν.

Ὁ Μπάιντεν ὅμως ἀντιμετωπίζει ἕνα ἀκόμη ζήτημα –καί μάλιστα ἐντός τοῦ οἴκου του. Τριάντα μέλη τοῦ Κογκρέσσου, προερχόμενα ἀπό τήν ἀριστερή πτέρυγα τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος, ἐζήτησαν ἀπό τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο νά ἀρχίσει ἀπ’ εὐθείας συνομιλίες μέ τήν Ρωσσία, μέ σκοπό νά ἐπιτευχθεῖ τερματισμός τῆς συρράξεως στήν Οὐκρανία: «Σᾶς καλοῦμε νά συνοδεύσετε τήν οἰκονομική καί στρατιωτική ὑποστήριξη πού προσφέρουν οἱ ΗΠΑ στήν Οὐκρανία μέ ἐνεργό διπλωματική προσπάθεια καί νά διπλασιάσετε τίς προσπάθειές σας γιά νά ἐπιδιωχθεῖ ρεαλιστικό πλαίσιο γιά νά συμφωνηθεῖ κατάπαυσις τοῦ πυρός» ἀναφέρουν. Συνεχίζουν ὅμως: «Ὡς μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, ὑπεύθυνα γιά τόν τρόπο πού δαπανῶνται δεκάδες δισεκατομμύρια δολλάρια τῶν Ἀμερικανῶν φορολογουμένων γιά τήν χορήγηση στρατιωτικῆς βοήθειας σέ αὐτήν τήν σύρραξη, πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀνάμειξις αὐτοῦ τοῦ εἴδους σέ αὐτόν τόν πόλεμο δημιουργεῖ ἐπίσης τήν εὐθύνη γιά τίς ΗΠΑ νά ἐξερευνήσουν ὅλες τίς διαθέσιμες ὁδούς γιά νά τερματισθεῖ».

Συνεπῶς, ὁ Τζό Μπάιντεν ὑφίσταται πίεση ἀπό τό κόμμα του γιά λιγώτερες δαπάνες, ἄρα ἡ ἐναλλακτική του εἶναι νά τίς «φορτώσει» στούς Εὐρωπαίους. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά εἶναι σημαντικό πλῆγμα γοήτρου γιά τίς ΗΠΑ νά δείξουν ὅτι «συμβιβάζονται» στόν δι’ ἀντιπροσώπου αὐτόν πόλεμο. Ἑπομένως, ἀναζητεῖ καί ἄλλους «ἀντιπροσώπους» γιά νά τόν συνεχίσουν.

Estianews.gr

Σχόλια