Η σελίδα λειτουργεί σαν αποθηκευτική και ενημερωτική μηχανή αναζήτησης χρήσιμων πληροφοριών!

Σεραφείμ: "Απαράδεκτος ο νόμος της Κυβέρνησης για τη δωρεά οργάνων"

Ποιμαντορική εγκύκλιο προς τον ιερό κλήρο και τον φιλόχριστο λαό του Πειραιά, με αφορμή το νόμο 3984/27.6.2011 περί δωρεάς και μεταμοσχεύσεως οργάνων ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ.
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς στη εγκύκλιο του μεταξύ άλλων αναφέρει, ότι ο νόμος που εψηφίσθη από την Βουλή ρυθμίζεται με αρχές που απάδουν στην ιδιοπροσωπεία του Γένους μας.
Σε αλλό σημείο ο κ. Σεραφείμ, αναφέρει ποια είναι η θέση της Εκκλησίας και των Πατέρων στο θέμα αυτό, ενώ αναφερόμενος στην κατάσταση του "εγκεφαλικά νεκρός" τόνισε ότι "η διακοπή της υποστηρικτικής λειτουργίας, ακόμη και με την συγκατάθεση του ασθενούς, πολύ περισσότερο η λήψη οργάνων για μεταμόσχευση από τους «εγκεφαλικά νεκρούς», αποτελούν ενεργητική πρόκληση θανάτου, η οποία κατά την κανονική παράδοση της Εκκλησίας ισοδυναμεί με φόνο".
Η εγκύκλιος έχει ως εξής:
Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα,
Με τον Νόμο 3984/27.6.2011 που εψηφίσθη από την Βουλή των Ελλήνων ρυθμίζεται, με αρχές που απάδουν στην ιδιοπροσωπεία του Γένους μας και την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, το πολυσήμαντο θέμα της δωρεάς και μεταμοσχεύσεως των ανθρωπίνων οργάνων.

Η Εκκλησία της Ελλάδος υπέβαλε κατά την διαβούλευση του ειρημένου Νόμου θέσεις Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής βιοηθικής οι οποίες προδήλως περιφρονήθησαν και επομένως δια το μέγιστο αυτό θέμα καθηκόντως οφείλομε να ενημερώσωμε τους πάντας και να καταδείξωμε οι Ιεράρχαι την καταφανή διάστασι του ψηφισθέντος Νόμου με την ανθρώπινη οντολογία, την ορθόδοξη θεολογία και την θεόσδοτη ανθρώπινη ελευθερία.
Εν συνεχεία τη συμβολή της εργασίας ειδικών, ήτοι των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου-Ιατρού Λουκά Τσιούτσικα, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεβυτέρου Στεφάνου Στεφοπούλου και Πανοσιολ. Μοναχού Δαμασκηνού Αγιορείτου παρατηρούμεν ότι:

«Α'. Θεολογία - Ανθρωπολογία
1. Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας ο άνθρωπος κατά την φύση του είναι σύνθετο, μεικτό, ον. Πλάσθηκε κατ’ εικόνα και ομοίωσιν του Θεού και αποτελείται από την ψυχή, που συνιστά το πνευματικό μέρος του ανθρώπου και τον εντάσσει στον πνευματικό κόσμο, και από το σώμα, με το οποίο εντάσσεται στον υλικό, αισθητό κόσμο.
Είναι μείξη και κράση πνεύματος και ύλης, «σύνδεσμος της ορατής και αοράτου φύσεως».
Και το μεν σώμα είναι υλικό, σύνθετο και φθαρτό, η δε ψυχή είναι «ουσία ζώσα, απλή, ασώματος, σωματικοίς οφθαλμοίς κατ' οικείαν φύσιν αόρατος, λογική τε και νοερά, ασχημάτιστος... αθάνατος» (Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός).
Επομένως η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι απλή βιολογική ενέργεια του σώματος, όπως είναι των ζώων, τα οποία για τον λόγο αυτό είναι θνητόψυχα, δεν επιβιώνουν μετά τον σωματικό θάνατο, αλλά είναι κτιστή, ουσία αθάνατη με δική της ενέργεια.

Ο θάνατος δεν είναι παντελής εξαφάνιση του όλου ανθρώπου, άλλα χωρισμός της ψυχής από το σώμα, το οποίο στη συνέχεια, φθείρεται και διαλύεται, ενώ η ψυχή εξακολουθεί να υπάρχει και να ενεργεί• «Ουχ η ψυχή εστιν η αποθνήσκουσα, αλλά δια την ταύτης αναχώρησιν αποθνήσκει το σώμα» (Μ. Αθανάσιος).

2. Σχετικά με τον χρόνο της ενώσεως της ψυχής και του σώματος η Εκκλησία δέχεται ότι δημιουργούνται συγχρόνως• «Άμα δε το σώμα και η ψυχή πέπλασται, ου το μεν πρώτον, το δε ύστερον» (Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός). Αυτό ισχύει και για την πλάση κάθε νέου ανθρώπου• το σώμα και η ψυχή συνυπάρχουν «εξ άκρας συλλήψεως».

Συνεπώς το έμβρυο είναι πλήρης άνθρωπος, εκ ψυχής και σώματος, και πριν από τον σχηματισμό και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτό καταδεικνύει ότι, όχι μόνο ο εγκεφαλικός θάνατος άλλα και η παντελής έλλειψη του εγκεφά-λου δεν συνεπάγονται ότι ο ευρισκόμενος στις καταστάσεις αυτές άνθρωπος παύει να είναι έμψυχο και ζωντανό ον.

3. Σχετικά με το που βρίσκεται και πως ενεργεί η ψυχή οι Πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η ψυχή δεν εδρεύει σε συγκεκριμένο όργανο, αλλά ευρίσκεται σε όλα τα σημεία του σώματος, ζωοποιούσα και κινούσα τα μέλη.

Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά η ψυχή «συνέχουσα το σώμα, ο και εκτίσθη, πανταχού του σώματος εστίν, ουχ ως εν τόπω ουδ' ως περιεχομένη, αλλ' ως συνέχουσά τε και περιέχουσα και ζωοποιούσα τούτο, κατ' εικόνα και τούτ' έχουσα Θεού», κατά δε τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό «οργανικώ κεχρημένη σώματι και τούτω ζωής αυξήσεως τε και αισθήσεως και γεννήσεως παρεκτική».

4. Βιολογική ζωή χωρίς την ύπαρξη της ψυχής μέσα στο σώμα δεν νοείται. Στην περίπτωση αποκοπής, καταστροφής η νεκρώσεως ενός ζωτικού οργάνου, όποτε ο άνθρωπος επιβιώνει με υποστηρικτικές ενέργειες, εξακολουθεί η ψυχή να παραμένει συνδεδεμένη με το σώμα και να ενεργεί σε άλλα σωματικά όργανα.

Στην κατάσταση του εγκεφαλικού θανάτου η ιατρική κατορθώνει με τη βοήθεια της τεχνολογίας να διατηρεί τη βιολογική ζωή, αφού ο υπόλοιπος οργανισμός, πλην του εγκεφάλου, λειτουργεί.

Η διατήρηση της βιολογικής ζωής προϋποθέτει την ύπαρξη της ψυχής μέσα στο σώμα και δείχνει ότι δεν λύθηκε ακόμη ο μεταξύ τους δεσμός, δεν επισυνέβη δηλαδή οριστικώς και καθ' ολοκληρίαν ο θάνατος.

Συνεπώς η διακοπή της υποστηρικτικής λειτουργίας, ακόμη και με την συγκατάθεση του ασθενούς, πολύ περισσότερο η λήψη οργάνων για μεταμόσχευση από τους «εγκεφαλικά νεκρούς», αποτελούν ενεργητική πρόκληση θανάτου, η οποία κατά την κανονική παράδοση της Εκκλησίας ισοδυναμεί με φόνο, και μάλιστα ασθενούς και ανυπερασπίστου ανθρώπου κατ' αναλογίαν προς την έκτρωση των εμβρύων.

5. Ειδικώτερα, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η ψυχή φανερώνεται με το να ενεργεί πάνω στα μέλη του σώματος, ανάλογα με την δυνατότητα που έχουν. Κάθε σωματικό όργανο δέχεται εκείνη την ψυχική ενέργεια, την οποία εκ φύσεως έχει τη δύναμη να εκφράσει.
Όταν δε κάποιο όργανο υποστεί βλάβη, απλώς παύει να εκφράζεται η αντίστοιχη λειτουργία της ψυχής. Έτσι, όταν στον εγκεφαλικό θάνατο το νευρικό σύστημα, σε ποικίλο βαθμό, δεν λειτουργεί, δεν μπορούμε βέβαια να αντιληφθούμε τις σκέψεις η τα συναισθήματα, αυτό όμως δεν αποκλείει την ύπαρξή τους στο χώρο της ψυχής.
Το περιεχόμενο της συνείδησης παραμένει, έστω και αν υπάρχει αδυναμία να εκφρασθεί. Στον «εγκεφαλικά νεκρό» καταργείται μεν ο προφορικός λόγος, όχι όμως ο ενδιάθετος, ούτε οι άδηλοι λόγοι. Με άλλα λόγια, συνεχίζει να «εργάζεται» η νοερά του ενέργεια.

6. Κατά τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό μέρος της ψυχής, «το καθαρώτατον», είναι ο νους, του οποίου η μεν ουσία ευρίσκεται στην σαρκική καρδιά, χωρίς να περικλείεται από αυτήν σαν σε αγγείο, ούτε πολύ περισσότερο να ταυτίζεται με αυτήν, αλλά απλώς την χρησιμοποιεί ως όργανο και όχημα, η ενέργειά του όμως στον πεπτωκότα άνθρωπο ευρίσκεται στον εγκέφαλο• στον κατά φύσιν άνθρωπο πρέπει να επανέλθει η ενέργεια του νου στην ουσία της, στην καρδιά, ώστε να παύσει η διάχυση, να ενοποιηθεί ο άνθρωπος, για να μπορέσει να ενωθεί με το Θεό.

7. Αυτή η πνευματική καρδιά, «ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος» (Απ. Πέτρος), είναι ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται όλη η πνευματική ζωή του ανθρώπου, εκεί ενοικεί η Χάρις του Θεού, δια να τον καταστήσει «ναόν του Αγίου Πνεύματος» (Απ. Παύλος). Εκεί ουσιώνεται και υποστασιοποιείται το ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο ολοκληρώνεται, όταν ο άνθρωπος φθάσει στο «καθ' ομοίωσιν».
Είναι προφανές, ότι η εσωτερική αυτή πνευματική ζωή του ανθρωπίνου προσώπου, ζωή συνειδητή και χαρισματική, μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τον εγκέφαλο και τις λειτουργίες του.

8. Η προς τους ανθρώπους χριστιανική αγάπη είναι ανιδιοτελής, συνειδητή, και έχει τον χαρακτήρα της θυσίας.
Δεν εκτιμάται με την αντικειμενική αξία του προσφερομένου η με την αξία που έχει αυτό για τους αποδέκτες του, αλλά με το πόσο στοιχίζει στον δότη η προσφορά του, σύμφωνα και με όσα διδάσκει ο Χριστός για το δίλεπτο της χήρας, με το εάν δηλαδή στερείται κανείς κάτι που του είναι χρήσιμο, εάν θυσιάζει κάτι χρήσιμο αυτός, για να ωφεληθεί ο άλλος.

Εάν όμως ο «εγκεφαλικά νεκρός» είναι νεκρός, η προσφορά των οποιωνδήποτε οργάνων του στερείται του χαρακτήρα της αγάπης, εφ' όσον αυτή δεν του στοιχίζει τίποτε, γιατί προσφέρει άχρηστα γι' αυτόν όργανα, δεν στερείται ούτε θυσιάζει κάτι χρήσιμο για τον εαυτό του. Πρόκειται για πράξη συμφεροντολογική, ιδιοτελή και εγωιστική, διότι περιμένει κανείς αμοιβές και ανταπόδοση εκ μέρους του Θεού, χωρίς να στερηθεί η να θυσιάσει κάτι από τον εαυτό του.

Αντίθετα οι αρετές της θυσίας και της αγάπης προς τον πλησίον εφαρμόζονται απόλυτα στην προσφορά οργάνων από ζώντες δότες, όταν πρόκειται για διπλά όργανα και ιστούς όπως και στην αιμοδοσία. Προσφέρουν τότε θυσιάζοντες και ελαττούμενοι.

9. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα απόλυτη ομοφωνία των ιατρών διεθνώς για τον «εγκεφαλικό θάνατο». Πολλοί ιατροί έχουν αναπτύξει έγκυρη και συγκροτημένη επιχειρηματολογία, περί του ότι ο «εγκεφαλικός θάνατος» δεν συνιστά τον βιολογικό θάνατο. Ημπορεί κανείς να υποκαταστήσει το θέλημα του Θεού η να παρεμποδίσει την θαυματουργική επέμβαση των Αγίων προς επανόρθωση και θεραπεία οποιασδήποτε σωματικής βλάβης, ακόμη και εγκεφαλικής;

Θα δεχθεί και θα νομιμοποιήσει η Εκκλησία έναν διαφορετικό θάνατο από αυτόν που διδάσκει επί αιώνες, στηριζόμενη στην Αγία Γραφή και στην Πατερική Παράδοση, παρασυρόμενη από επισφαλείς παραδοχές και προσβάλλουσα το «φοβερώτατον μυστήριον του θανάτου»; Θα κλείσωμε τα μάτια μας μπροστά στις καταγεγραμμένες διεθνώς ανανήψεις θεωρουμένων ως εγκεφαλικά νεκρών;

10. Η Χριστιανική Ηθική, δεχόμενη την αλήθεια ότι κύριος της ζωής και του θανάτου είναι μόνον ο Θεός, επαινεί κάθε ιατρική προσπάθεια, υπέρ της θεραπείας των πάσης φύσεως ασθενειών• πιστεύουσα ότι η ζωή είναι αγαθό υπέρτατης αξίας, περιμένει από τους ιατρούς να εργάζωνται μέχρι τέλους προς διάσωση της ζωής κάθε ανθρώπου, έστω και ανιάτως πάσχοντος και υποφέροντος από τους πόνους, έστω και εάν έχουν νεκρωθεί ζωτικά του όργανα, όπως ο εγκέφαλος. Η ασθένεια και ο πόνος παίζουν σπουδαίο παιδαγωγικό και σωτηριώδη ρόλο και πρέπει να αντιμετωπίζωνται με υπομονή και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού.

11. Η έννοια της «εικαζομένης συναινέσεως» του ασθενούς που εφευρίσκεται με τον νέο νόμο και εισάγεται κατά πρόδηλο παράβαση των άρθρων 2 παραγρ. 1 και 5 παραγρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος τίθεται σε ισχύ από 1/6/2013 και αποτελεί αυθαίρετη κατάλυση της ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου.

Η εικαζομένη συναίνεση βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με την δωρεά οργάνων η οποία είναι αυτόβουλη πράξη που δεν εικάζεται όπως δεν εικάζεται και η συναίνεση. Η εικαζομένη συναίνεση εστιάζεται στον λήπτη και αδικεί την πράξη του δότη τον οποίο μεταμορφώνει από πρόσωπο που αβίαστα δωρίζει σε άτομο από το οποίο αυθαίρετα αφαιρούμε και οδηγεί σε τραγική εκκοσμίκευση που θα διευκολύνη σε περαιτέρω αμφισβήτηση των ηθικών φραγμών, σε σχετικοποίηση των αφθάρτων και αιωνίων αληθειών με την θεοποίηση της επιστημονικής έρευνας και σε υποκατάστα-ση της Ορθόδοξης από την «μηχανιστική ανθρωπολογία».

Β' Ιατρικές θέσεις
1. Η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, η οποία το πρώτον εισήχθη στην ιατρική ορολογία και πρακτική το 1968 από την επιτροπή του Harvard, (Χάρβαρντ) και τα κριτήρια διαγνώσεώς του είναι μεταβαλλόμενα με τάση περιορισμού τους. Έτσι αρχικά περιελάμβανε την κατάπαυση των λειτουργιών όλου του νευρικού συστήματος, κεντρικού και περιφερικού.
Το 1981 η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Προέδρου των ΗΠΑ με τον ενιαίο ορισμό του θανάτου περιόρισε την έννοιά του στη μη αναστρέψιμη παύση όλων των λειτουργιών του εγκεφάλου, ενώ από το 1973 στη Μ. Βρετανία και από το 1985 στην Ελλάδα γίνονται αποδεκτά τα κριτήρια της Minnesota (Μιννεσότα), με τα οποία ο εγκεφαλικός θάνατος περιορίζεται στη μη αναστρέψιμη βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους.

2. Οι λόγοι αντικαταστάσεως των κλασικών κριτηρίων προσδιορισμού του θανάτου, που ήσαν η μη αναστρέψιμη διακοπή της αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας, με το κριτήριο του εγκεφαλικού θανάτου ομολογείται απερίφραστα από την επιτροπή του Harvard πως ήταν

α) ότι οι εγκεφαλικώς νεκροί ασθενείς αποτελούν «φορτίο» για τους οικείους και τα νοσοκομεία και

β) ότι εάν εξακολουθούσαν να ισχύουν τα παλαιά κριτήρια του ορισμού του θανάτου, θα ήταν δύσκολη η απόκτηση οργάνων για μεταμοσχεύσεις γιατί τα όργανα είναι άχρηστα μετά την παύση της καρδιακής λειτουργίας του δότη.

3. Η έννοια και τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου ορίζονται αυθαίρετα• αυθαίρετη είναι επίσης και η διάγνωσή του, και πολλές φορές επισφαλής, με αποτέλεσμα περιπτώσεις ασθενών που χαρακτηρίστηκαν εγκεφαλικώς νεκροί να αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι δεν ήταν τέτοιοι στην πραγματικότητα και να ανανήψουν.

4. Σε εγκεφαλικώς νεκρούς επιτελούνται πολλές λειτουργίες, όπως• α) η καρδιά πάλλει αυτομάτως, β) οι πνεύμονες ανταλλάσσουν το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακος, γ) συνήθως υπάρχει επαρκής αγγειακός τόνος, δ) μερικές φορές η χορηγούμενη τροφή πέπτεται από το γαστρεντερικό σύστημα, ε) τα κύτταρα αφομοιώνουν τις θρεπτικές ουσίες, στ) το αίμα κυκλοφορεί και απομακρύνει τα μεταβολικά προϊόντα από τα κύτταρα, ζ) το ήπαρ αποτοξινώνει το αίμα, η) οι νεφροί διατηρούν το ισοζύγιο των υγρών και των ηλεκτρολυτών, θ) το ανοσοποιητικό σύστημα καταπολεμεί τις λοιμώξεις, ι) ορισμένοι ενδοκρινείς αδένες εξακολουθούν να λειτουργούν.

Όλα αυτά καθώς και η περίπτωση των εμβρύων, στα οποία δεν έχει ακόμη σχηματισθεί ο εγκέφαλος, δείχνουν, σαφώς ότι και χωρίς τον εγκέφαλο το σώμα μπορεί να είναι ζωντανός βιολογικά οργανισμός.

5. Η συνείδηση (με την ιατρική έννοια) διακρίνεται στην εγρήγορση και στο περιεχόμενό της, η ελαττωμένη δε εγρήγορση εμποδίζει την εκτίμηση του περιεχομένου της συνείδησης. Επομένως στις περιπτώσεις εγκεφαλικού θανάτου, στις οποίες έχει κατασταλεί η εγρήγορση, δεν μπορεί να λεχθεί (τουλάχιστον προς το παρόν) τίποτε για το περιεχόμενο της συνείδησης. Το να θεωρούνται δε νεκροί αυτοί που ευρίσκονται σε θεωρούμενη μόνιμη απώλεια της συνείδησης, θα μπορούσε να οδηγήσει στην φρικτή κατάσταση, τέτοιοι άνθρωποι να θάπτονται η να καίγονται, ενώ αναπνέουν με τη δική τους αυτόματη αναπνευστική λειτουργία.

Επομένως και με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν:
α) Διαπιστώνουμε ότι ο «εγκεφαλικός θάνατος» που ορίζει ο νέος Νόμος ως θάνατο για την λήψι των σωματικών οργάνων είναι μία κατάσταση εννοιολογικώς και διαγνωστικώς ρευστή, όλο δε και περισσότερο αμφισβητούμενη. Μάλλον πρόκειται για κλινικό κατασκεύασμα που εξυπηρετεί την αποσυμφόρηση των μονάδων εντατικής θεραπείας και την απόκτηση οργάνων για μεταμόσχευση.

β) Και αν ακόμη ημπορούσε να διαγνωσθεί αναμφισβήτητα ολοσχερής καταστροφή του εγκεφάλου, αυτό δεν ταυτίζεται με τον σωματικό θάνατο αφού πάλλεται η καρδιά.

γ) Εφ' όσον η εσωτερική συνειδητή ζωή και το πρόσωπο διατηρούνται, όπως οι Χριστιανοί πιστεύουμε, και μετά το θάνατο του συνόλου σώματος, δεν έχουμε κανένα λόγο να δεχθούμε ότι αυτά παύουν να υπάρχουν επί νεκρώσεως μόνο του εγκεφάλου (εγκεφαλικού θανάτου).

δ) Επομένως επί εγκεφαλικού θανάτου δεν τίθεται θέμα συνειδητής ζωής και προσώπου αλλά το μόνο θέμα είναι εάν εξακολουθεί να υπάρχει η συνάφεια ψυχής και σώματος η οποία όμως (διατήρηση της συνάφειας) καταδεικνύεται από τη ζωή του υπολοίπου σώματος.

ε) Γενικώς ως φιλόστοργος μητέρα η Εκκλησία του Χριστού είναι υπέρ των μεταμοσχεύσεων όπως και υπέρ της αιμοδοσίας, μάλιστα στην Μητροπολή μας λειτουργεί τράπεζα αίματος με 600 φιάλες αίματος προσφερόμενο δωρεάν σε έχοντας σχετική ανάγκη.
Επειδή όμως θεωρούμε τους ευρισκομένους στην κατάσταση του «εγκεφαλικού θανάτου» ασθενείς και όχι νεκρούς, σεβόμενοι πλήρως την ιερότητα, ίσως και κρισιμότητα για το αιώνιο μέλλον, των τελευταίων στιγμών της εντεύθεν του τάφου ζωής των, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την από αυτούς αφαίρεση προς μεταμόσχευση των ζωτικών τους οργάνων καθ’ ην στιγμήν πάλλεται η καρδία των.

Η μόνη ηθικά και κοινωνικά αδιάβλητη περίπτωση δωρεάς οργάνων για μεταμόσχευση είναι η από υγιείς δότες μεταμόσχευση ιστών η ενός από τα διπλά όργανα, η μυελού των οστέων προκειμένου δε περί ασθενών η τραυματιών δοτών η μεταμόσχευση όσων μπορούν να μεταμοσχευθούν μετά την μόνιμη παύση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας».

Συνεπώς η απαράδεκτος νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως που δεν λαμβάνει υπ’ όψιν αυτής τα ανωτέρω και που εισαγάγει την λειτουργία ιδιωτικών συμφερόντων Κέντρων Μεταμοσχεύσεων, με ο,τι ιδιοτελές αυτό συνεπάγεται μας υποχρεώνει να προτρέψωμεν το πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας, προς διασφάλισι της ιερότητος της ζωής του να προβή στις σχετικές δηλώσεις στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρετήσεως Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ότι δεν συναινεί δια την εφαρμογή σ’αυτό του σχετικού Νόμου.

Με όλη μου την αγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Διαβάστε περισσότερα »

Βεβαιωμένα 3,5 τρισεκατομμύρια κ.μ. φυσικού αεριού νότια της Κρήτης! ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ!

"Η ύπαρξη τεραστίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου νότια της Κρήτης, είναι βεβαιωμένη και ισοδυναμεί με τα πετρελαϊκά αποθέματα 20 -22 δισεκατομμύρια βαρελιών πετρελαίου". Τάδε έφη ο ομότιμος καθηγητής του πολυτεχνείου Κρήτης, Αντώνης Φώσκολος. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη στα Χανιά στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο και διοργανώθηκε από το Πολυτεχνείο.
Όπως δήλωσε ο καθηγητής, "Νότια της Κρήτης υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα υδρογονανθράκων 3,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αεριού το οποίο μεταφράζεται σε ισοδύναμο πετρελαίου γύρω στα 20 -22 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο".
Το κόστος αξιοποίησης των κοιτασμάτων αυτών κατά τον Αντώνη Φώσκολο είναι φθηνότερο από αυτό του Πρίνου, καθώς τα αποθέματα είναι πολύ μεγάλα, ενώ, όπως επιπλέον τόνισε, από τα αποθέματα αυτά θα μπορούσε η Ελλάδα να καλύψει ακόμα και το έλλειμμα της και μέσα σε 12 χρόνια η χώρα μας θα μπορούσε μέσω της αξιοποίησης τους να ξεπληρώσει το χρέος της.
Όπως συμπλήρωσε ο καθηγητής "Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι νοτιοδυτικά της Γαύδου το οποίο για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω τι έχει, μπορεί να είναι και τεράστιο, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είμαι πολύ πιο σίγουρος και είναι κάτω από τον Πλακιά 80 χιλιόμετρα από τον Πλακιά και υπάρχει και το κομμάτι του "Ηρόδοτου" το οποίο και αυτό ξέρουμε περίπου πόσο είναι. Πρέπει να πω, ότι η έκταση προς έρευνα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των ΑΟΖ Κύπρου και Ισραήλ. Το κομμάτι που έχουμε εμείς είναι 2 φορές μεγαλύτερο και έχομε ίσως και παραπάνω αποθέματα από το άθροισμα Ισραήλ και της Κύπρου".

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Ὁ Σιωνισμὸς ὡς ἐξωτερικὸς ἐχθρός του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικότερους ἐξωτερικοὺς προαιώνιους ἐχθρούς του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ Σιωνισμός, τὸ πρωτοπαλίκαρο τοῦ Σατανᾶ, ποὺ ἀφοῦ ἐξετέλεσε τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα τῶν αἰώνων καὶ ἐσταύρωσε τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ (ὡς ἄνθρωπο), αὐτὴ ἡ συναγωγὴ τοῦ διαβόλου ἐπέσυρε τὴν κατάρα ὅλου του ἀνθρωπίνου γένους πάνω στὰ κεφάλια τους καὶ τὰ κεφάλια τῶν παιδιῶν τους, σὲ ὅλες τὶς γενεὲς ως καὶ τὴν συντέλεια.Αὐτοὶ ἀπὸ τότε ἦταν καὶ εἶναι διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔμμεσα καὶ ἄμεσα, πληρώνοντας ἢ διαβάλοντας τοὺς χριστιανιανοὺς στοὺς ἑκάστοτε εἰδολωλάτρες ἄρχοντες καὶ κατόπιν ὅταν ἐπεκράτησε καὶ ἑδραιώθηκε ὁ Χριστιανισμὸς μὲ διεισδύσεις σὲ διάφορα κέντρα ἐπιρροῆς μὲ διαβολὲς καὶ συνωμοσίες. Αὐτὰ τὰ ὄργανα τοῦ σκότους πολεμοῦν ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια τους πιστούς του Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεανθρώπου.
Πίσω ἀπὸ κάθε ἐθνικὴ συμφορὰ αὐτοὺς θὰ συναντήσουμε. Στὸ παρελθὸν χρησιμοποίησαν τοὺς Ἐγγλέζους, σήμερα τοὺς Ἀμερικανοὺς ποὺ εἶναι ὑποχείριά τους.
Στὶς ἐκλογὲς τοῦ Ἰσραὴλ τὸ 1988 οἱ ὑποψήφιοι ἀπὸ τὰ κόμματα δὲν ἔπαψαν νὰ ἐπαναλαμβάνουν στοὺς ψηφοφόρους «Μὴν ξεχνιόμαστε, ὁ ἐχθρός μας δὲν εἶναι οἱ Παλαιστίνιοι, αὐτοὺς τοὺς ἔχουμε ἀπὸ κάτω. Βασικός μας ἀντίπαλος (ἐχθρὸς) εἶναι ὁ Ἑλληνισμὸς» (Ἐλευθεροτυπία 5-11-1988).
Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ μεγάλος ἐχθρός του Ἰσραὴλ εἶναι ὁ Ἑλληνισμὸς κατὰ φυσικὸ λόγο ὁ μεγάλος ἐχθρός της Ἑλλάδος εἶναι τὸ Ἰσραήλ. Τὸ Ἑβραϊκὸ μίσος κατὰ τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων προέρχεται ἀπὸ τὴν φυλετικὴ ὑπεροχὴ τῶν Ἑλλήνων (βιολογική, ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ) καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἐπίλογή τους ( Χριστὸς-Ὀρθοδοξία)Γράφει ἐνδεικτικὰ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς στὸν ἀδερφό του. «Δέκα χιλιάδες Χριστιανοὶ μὲ ἀγαπῶσι καὶ ἕνας μὲ μισεῖ. Χίλιοι Τοῦρκοι μὲ ἀγαπῶσι καὶ ἕνας ὄχι τόσον. Χιλιάδες Ἑβραῖοι θέλουν τὸν θάνατό μου καὶ ἕνας ὄχι». Οἱ Ἑβραῖοι ἔδωσαν πενήντα πουγγιὰ μὲ νομίσματα στὸν Κοὺρτ Πασὰ γιὰ νὰ τὸν θανατώσει.
Ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ πνευματικὸς ἡγέτης ὅλης της ἀνθρωπότητας (καὶ δὲν τὸ λέμε ἔχοντας σωβινιστικὴ διάθεση) καὶ αὐτὸ τὸ γεγονὸς κάνει τὸν Ἑλληνισμὸ βασικό, ἀποκλειστικὸ καὶ ἀνίκητο ἀντίπαλό του Σιωνισμοῦ (ὄχι ὅλων τῶν Ἑβραίων), διότι ὅσο ὑπάρχει Ἑλληνισμὸς μὲ Ρωμαίϊκη-Ὀρθόδοξη συνείδηση δὲν μποροῦν οἱ Σιωνιστὲς νὰ ὑλοποιήσουν τὴν φιλοδοξία τους, τὴν δημιουργία τῆς «Παγκόσμιας Ἑβραϊκῆς αὐτοκρατορίας». Δηλαδὴ τῆς δικτατορίας τοῦ Ἀντιχρίστου!...
 Τὸ ἀπύθμενο αὐτὸ μίσος τῶν ἑβραίων-Σιωνιστῶν χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν προχριστιανικὴ ἐποχὴ μέχρι τῶν ἡμερῶν μας ποὺ βρίσκεται σὲ ἔξαρση. Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα, κάθε ἐθνικὴ καταστροφὴ ἐσωτερικῆς ἢ ἐξωτερικῆς προέλευσης, εἶναι ἔργο τοῦ Σιωνισμοῦ.
Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς (κρυφός, ποὺ τώρα ἄρχισε νὰ φαίνεται καὶ στοὺς πολλούς) του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλὰ καὶ ὅλης της ἀνθρωπότητας εἶναι ὁ διεθνὴς Σιωνισμὸς (πολιτική, οἰκονομικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ Ἰσραήλ).

Ὁ διεθνὴς Σιωνισμὸς εἶναι μία κακοποιὰ φυλετικὴ Ὀργάνωση, ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἀπειλεῖ τὴν παγκόσμια εἰρήνη καὶ ὁμαλότητα, καὶ δρᾶ σχεδὸν πάντα ἀπὸ τὸ παρασκήνιο. Ὁ Σιωνισμὸς διὰ τῆς μασωνίας καλλιεργεῖ καὶ ἐνθαρρύνει τὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῶν γειτόνων μας, Τούρκων, Βουλγάρων, Σκοπιανῶν, Ἀλβανῶν κ.α, σὲ βάρος τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος.
Ὅμως, ὅπως καταντήσαμε πλεόν, ὁ Θεὸς θὰ ἔχει τὸν τελευταῖο λόγο.

Από τὸ βιβλίο "Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικό", σέλ. 327
anavaseis.blogspot.
Διαβάστε περισσότερα »

Κοσσυφοπέδιο: Τραυματίστηκαν Σέρβοι και νατοϊκοί στρατιώτες σε συγκρούσεις. Ενημέρωση με προπαγάνδα.

Μιτρόβιτσα.
Τουλάχιστον 16 Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου και τέσσερις στρατιώτες του ΝΑΤΟ τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στην αμφισβητούμενη συνοριακή διέλευση Κοσσυφοπεδίου – Σερβίας, ανέφερε το Ρόιτερ επικαλούμενο δηλώσεις εκπροσώπων της Συμμαχίας και ανακοινώσεις τοπικών αρχών.
Μάρτυρες των περιστατικών είπαν ότι η στρατιώτες της KFOR, από την ειρηνευτική δύναμη του ΝΑΤΟ χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσουν ένα πλήθος από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν εναντίον των Σέρβων που έλεγχαν με οδοφράγματα ένα μικρό δρόμο, περίπου 150 μέτρα μέσα από τα σύνορα.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ, Ralph Adamets δήλωσε ότι το περιστατικό άρχισε όταν Σέρβοι διαδηλωτές οδηγώντας ένα αυτοκίνητο έπεσαν επάνω σε στρατιώτες του ΝΑΤΟ, τραυματίζοντας σοβαρά έναν από αυτούς.
«Στη διάρκεια του συμβάντος έγινε προσπάθεια να κλέψουν το όπλο του στρατιώτη και στη συνέχεια έγινε προφορική προειδοποίηση και ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός στρατιώτη και ενός πολίτη», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Διαβάστε περισσότερα »

Προς εκπλήρωση της προφητείας του Κοσμά του Αιτωλού. "Θα σας βάλουν βαρύ και δυσβάσταχτο φόρο,δεν θα προλάβουν όμως..."

 "Κίνδυνο επιδείνωσης στα ελληνοτουρκικά",βλέπει ο Ερντογάν!
Στο αεροπλάνο της επιστροφής από της ΗΠΑ ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν έκανε εφ΄ όλης της ύλης δηλώσεις στις οποίες με περισσή αλαζονεία είπε ότι η Μεσόγειος "ήταν μια τουρκική λίμνη" και εξέφρασε την άποψη ότι "ελλοχεύει κίνδυνος επιδείνωσης στα ελληνοτουρκικά".
Αναλυτικά ο Ερντογάν δήλωσε:
•Σ΄ ότι αφορά τις εργασίες εξόρυξης από τη Κύπρο η Τουρκία πρέπει να δηλώσει παρούσα στην Ανατολική Μεσόγειο .Όσο κλιμακώνεται η ένταση λόγω των ερευνών Κύπρου-Ισραήλ,τόσο θα δυσχεραίνεται η έκβαση των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος επιδείνωσης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας.
•Η Μεσόγειος ήταν μία τουρκική λίμνη.
 Επειδή δεν είχαμε επαρκή ναυτική παρουσία κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και έκαναν την εμφάνισή τους στη περιοχή.

onalert.gr ΚΕΙΜΕΝΟ
Διαβάστε περισσότερα »

«SOFT ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ» με επέμβαση Στρατού;

 Όλοι πλέον έχουν κατανοήσει ότι επέρχεται επίσημη χρεοκοπία της Ελλάδας (με τη μία ή την άλλη μορφή) κι ότι η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας όχι μόνο «δεν πάει άλλο», αλλά δεν έχει καμία απολύτως προοπτική! Αυτό ισχύει διότι - αφενός οι Ευρωπαίοι έχουν πια καταλάβει ότι η ελληνική οικονομία (καθώς και οι δομές της δημόσιας διοίκησής της, της αγοράς της κτλ.) αποτελούν μία απίστευτη «μαύρη τρύπα» που δεν θα κλείσει ποτέ με μέσα συμβατά και - αφετέρου όλα αυτά τα προγράμματα οικονομικής εξυγίανσης (Μνημόνιο, Μεσοπρόθεσμο κτλ.) δεν θα οδηγήσουν εν τέλει πουθενά, διότι πολύ απλά δεν εφαρμόζονται καν (!), ενώ – ακόμη και αν υπήρχε η κυβερνητική βούληση – είναι πια πολύ αργά για να «πιάσουν τόπο»...
Με δυο λόγια, οι πολιτικοί-οικονομικοί αναλυτές ανά την υφήλιο διαπιστώνουν έντρομοι ότι η ελληνική οικονομία πολύ απλά ΔΕΝ ΣΩΖΕΤΑΙ, αφού – συν τοις άλλοις – ολόκληρη η Δύση (ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση) βρίσκονται σε βαθύτατη και παρατεταμένη ύφεση, με αμφίβολο εντελώς το μέλλον τους και το αν ποτέ θα μπορέσουν να ανακάμψουν...
Εμείς λέμε ότι όχι μόνο δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανάκαμψη των Δυτικών, αλλά πολύ σύντομα (συντομότερα απ’ ό,τι πολλοί νομίζουν!) οι μεν ΗΠΑ θα καταρρεύσουν παταγωδώς υπό το βάρος του απίστευτου δημόσιου χρέους τους και θα πάψουν να υπάρχουν, η δε Ευρώπη θα απορροφηθεί από τον ευρασιατικό άξονα, που σύντομα θα κυβερνάει και επίσημα τον πλανήτη, και θα αποτελέσει τη δυτική επαρχία-«προτεκτοράτο» του!

Ναι, αυτό είναι το ζοφερό μέλλον, ένα μέλλον οργουελικού τύπου, με την Ελλάδα να αποτελεί δυστυχώς αυτή την ώρα τον «δούρειο ίππο» της Ανατολής στην επεκτατική της πορεία προς δυσμάς, τόσο λόγω των άθλιων δημοσιονομικών της όσο και λόγω της απίστευτης διαφθοράς που έχει σαπίσει κάθε ιστό της πατρίδας μας...

Να μην αναμένουν λοιπόν απολύτως τίποτα οι Έλληνες ούτε από το «Μνημόνιο 2» ούτε από τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου (που απλά δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστεί!) ούτε από αλλαγή κυβέρνησης – αφού το ίδιο σάπια με το ΠΑΣΟΚ είναι και η ΝΔ – ούτε τίποτε άλλο μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, που δεν σηματοδοτεί παρά μία πορεία φθοράς και παρακμής, μέχρι να φτάσει το αναπόφευκτο τέλος και ο «θάνατος» του ελληνικού έθνους...

Αντίθετα οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες και θα μας προλάβουν όλους, αφού είναι πια κοινό μυστικό ότι (λόγω της επιτάχυνσης της τροχιάς του πλανήτη κατά μερικά λεπτά) ο χρόνος «τρέχει» πια πολύ γρηγορότερα σήμερα σε σχέση με το κοντινό παρελθόν!...

Οι πάντα άριστες πληροφορίες μας, που μας έρχονται από διεθνείς αναλυτές των πραγμάτων, θέλουν τα γεγονότα στη χώρα να γίνονται όντως δραματικά από τον Οκτώβριο και μετά. Ήδη από την κυβέρνηση κατέστη σαφής η πρόθεση να καθυστερήσει κατά ένα 15ήμερο την πληρωμή των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων (κι έτσι να εξομοιωθεί ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα, του οποίου οι υπάλληλοι έτσι κι αλλιώς πληρώνονται στο τέλος του εργάσιμου μήνα και όχι «προκαταβολικά»).

Με τον τρόπο αυτό θα κερδίσει λίγο ακόμη χρόνο κι έτσι θα αποφευχθεί προς στιγμή η τόσο καταστροφική για την πατρίδα μας κήρυξη της πτώχευσης... Δυστυχώς όμως, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει επ’ άπειρον! Και τούτο, διότι πολύ απλά θα κερδίσει μεν η κυβέρνηση 15 μέρες (ή το πολύ έναν μήνα), αλλά και πάλι θα βρεθεί, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στην ίδια ακριβώς κατάσταση: σε πλήρη έλλειψη «ρευστού», μπροστά σε τελείως άδεια ταμεία, χωρίς καθόλου χρηματικά αποθέματα!...

Άρα, και με δεδομένη την υποχρέωση καταβολής του λεγόμενου «δώρου των Χριστουγέννων», η κήρυξη και επίσημα της χρεοκοπίας της Ελλάδας είναι απλά θέμα χρόνου... Και η προοπτική αυτή θα συνδυαστεί με την εκδήλωση αδυναμίας από πλευράς των Ευρωπαίων να δώσουν σε μια χώρα που «καρκινοβατεί» την περίφημη «7η δόση».

Κατά συνέπεια, είναι πια δεδομένο (και αυτό ακριβώς προσπαθούν να χειριστούν πανικόβλητοι σήμερα οι Ευρωπαίοι...) ότι τον Δεκέμβριο, εκεί λίγο πριν τις θείες εορτές, έρχεται το τέλος!

Η ελληνική οικονομία θανατώνεται πια και επίσημα, ως νομοτελειακό επακόλουθο της άφρονος πολιτικής της Μεταπολίτευσης, που διαρκώς συσσώρευε χρέη δανειζόμενη, δεν παρήγαγε απολύτως τίποτα και εξήγαγε όλο το ελληνικό συνάλλαγμα στο εξωτερικό... Και φυσικά οι προβοκάτορες των σκοτεινών εκείνων δυνάμεων που επιθυμούσαν αυτήν ακριβώς την κατάληξη «τρίβουν τα χέρια τους» από ικανοποίηση.

Γι’ αυτό και αδιάντροπα σήμερα ομιλούν για... έξοδο της Ελλάδας απ’ το ευρώ (!), για επιστροφή στη δραχμή και άλλα ανεφάρμοστα και καταστρεπτικά, που αν ποτέ συμβούν θα διαλύσουν την Ελλάδα στα «εξ ων συνετέθη»! Κι αυτό, διότι πολύ απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο καμία απολύτως διαδικασία εξόδου μιας χώρας-μέλους από την Ευρωζώνη κι αν ποτέ αυτό συμβεί, τότε θα επανέλθει μεν το παλιό της νόμισμα, αλλά υποτιμημένο κατά τουλάχιστον... 50%!!!

Άρα, και με διπλάσιο ΑΥΤΟΜΑΤΑ (χωρίς δηλ. να έχει μεσολαβήσει τίποτ’ άλλο) το δημόσιο χρέος της... Πώς λοιπόν θα μπορέσει να πληρώσει η Ελλάδα δύο ή και τρεις φορές το σημερινό της χρέος; Πολύ απλά, δεν θα το πληρώσει ποτέ, διότι τότε η «κόκκινη» Γενιά του Πολυτεχνείου θα καλέσει την Κίνα, για να αγοράσει ΟΛΟΚΛΗΡΗ την Ελλάδα έναντι του ελληνικού χρέους, που η ίδια αυτή η Γενιά δημιούργησε!... Και το τραγικό ποιο είναι; Ότι πριν από 10-15 χρόνια οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι (της Γενιάς...) ήταν που μας έριξαν στην παγίδα του ευρώ, προπαγανδίζοντας ασύστολα υπέρ του, ενώ τώρα μας καλούν να το... εγκαταλείψουμε!
Επομένως, η πτώχευση της Ελλάδας και επίσημα είναι πια δεδομένη... Και βέβαια θα ακολουθήσει το πλήρες χάος, η απόλυτη αναρχία, αφού οι Έλληνες δεν είναι ούτε Κινέζοι ούτε... «Μάο-Μάο» για να ανεχτούν το βιοτικό τους επίπεδο να φτάσει σε επίπεδα χαμηλότερα κι από αυτά της Μολδαβίας!

Έρχεται λοιπόν η «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου», όπου θα τελειώσει πια και επίσημα η μισητή Μεταπολίτευση, που – υπό τον μανδύα μιας κατ’ επίφαση μόνο ψευτο«δημοκρατίας» – επέβαλλε στον ελληνικό λαό την αθλιότερη δυστυχώς διακυβέρνηση όλων των εποχών!...
Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι ΠΟΤΕ άλλοτε στο παρελθόν δεν κινδύνεψε το ελληνικό έθνος με βιολογική εξαφάνιση (υπό οποιοδήποτε καθεστώς!), παρά μόνο τώρα, με την κυριαρχία της σάπιας και διεφθαρμένης Μεταπολίτευσης, στη διάρκεια της οποίας η Ελλάδα κατέρρευσε ΚΑΙ δημογραφικά!

Τι θα επακολουθήσει όμως μετά τα τραγικά αυτά συμβάντα; Εφόσον υπάρξει «στάση πληρωμών» (λογικό, αφού τα χρήματα που προορίζονταν για την ελληνική ανάπτυξη τα έφαγαν τα λαμόγια των δήθεν «δημοσίων» έργων και το αίσχος των “Olympic Games”!), τότε παλιρροϊκό κύμα θα σαρώσει την ελληνική κοινωνία...

Για να κατανοήσουμε όμως τα μέλλοντα να συμβούν, θα πρέπει οπωσδήποτε να τα δούμε σε συνδυασμό με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας. Έτσι, σήμερα και με δεδομένη την τουρκική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο (με την έξοδο του τουρκικού στόλου έναντι του Ισραήλ κτλ.), ρόλο στα επερχόμενα δραματικά γεγονότα αναμένεται να παίξει ο... ελληνικός στρατός!

Κι αυτό, διότι θα είναι όντως αδύνατο να μπορέσουν οι ένοπλές μας δυνάμεις να υπερασπιστούν τα σύνορά μας σε περίπτωση πολύ πιθανής (ή και σχεδόν βέβαιης!) «αναμπουμπούλας» στη «γειτονιά» μας, χωρίς τα στελέχη τους να πληρώνονται και χωρίς όπλα, πολεμοφόδια, φαγητό κτλ.

Συνεπώς, εάν και ο στρατός υποπέσει σε καθεστώς πτώχευσης, τότε η Ελλάδα... παραμένει ανυπεράσπιστη!!! Θα μείνει λοιπόν ο ελληνικός στρατός αδιάφορος μπροστά στην ελληνική τραγωδία, που δημιούργησαν οι πολιτικάντηδες; ΟΧΙ, λένε οι ξένοι αναλυτές, σοκάροντας τα κέντρα λήψης αποφάσεων διεθνώς!...

Τι θα γίνει όμως τότε; Θα «επέμβει» κατά κάποιον τρόπο η Ε.Ε., για να αποκαταστήσει τη... «δημοκρατική νομιμότητα» (!) στη χώρα μας; ΟΧΙ, λένε και πάλι όσοι γνωρίζουν, εφόσον ούτε και σ’ αυτό το σημείο υπάρχει έννομη διαδικασία επιβολής πολιτικού συστήματος σε κράτος-μέλος, αν αυτό τύχει και αλλάξει το καθεστώς διακυβέρνησής του!

Αλλά ούτε και να διώξουν την Ελλάδα από την Ε.Ε. οι Ευρωπαίοι μπορούν, αφού δεν υφίσταται ΚΑΝΕΝΑ απολύτως άρθρο στον σχετικό κανονισμό της, που να κάνει λόγο για τέτοιο πράγμα!... Και, βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση ΟΥΤΕ ΜΙΑ στο δισεκατομμύριο να κάνουν στρατιωτική επέμβαση οι ίδιοι στην Ελλάδα υπέρ του παλιού καθεστώτος, αφού ούτε τα μέσα διαθέτουν ούτε τη βούληση, αλλά ούτε (πάλι) και το απαραίτητο νομικό πλαίσιο!

Άλλωστε, κοινό μυστικό είναι ότι μια τέτοια προοπτική – επέμβασης δηλ. των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για τη διάσωση της χώρας – υποστηρίζει η υπερατλαντική δύναμη, που φυσικά δεν θέλει να καταστραφεί η γεωστρατηγική ισορροπία της περιοχής λόγω των ανοησιών των Ευρωπαίων!...

Αδύναμη λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά σ’ Εκείνον που Πρέπει, την πανελληνική δηλ. δύναμη της ιστορικής νομοτέλειας που θα επέμβει για να σώσει τη χώρα και να την οδηγήσει σε λαμπρές προοπτικές!
Ποιο θα είναι όμως το επερχόμενο περιεχόμενο της αναπόφευκτης πλέον αλλαγής καθεστώτος στην Ελλάδα; [βλ. και σχετικό άρθρο μας στην «Ε.Ω.» της 6ης Μαΐου 2011] Δεν θα είναι ακριβώς «δικτατορία», αλλά μία μάλλον «συγκεντρωτική κυβέρνηση», που θα αντικαταστήσει την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, που – δυστυχώς – θα έχει αποτύχει για διάφορους λόγους στο έργο της.

Αυτή η κυβέρνηση θα έχει τη νομική ισχύ (εφόσον θα δημιουργήσει αμέσως δίκαιο και θα είναι νομικά αποδεκτή διεθνώς, όπως δηλ. συνέβη και επί 21ης Απριλίου) να σταματήσει δια του νόμου τις απεργίες και όλη την αναστάτωση που θα έχει εν τω μεταξύ επικρατήσει, επιβάλλοντας τελικά μία «επανάσταση» που σε βάθος χρόνου θα αποκαταστήσει την «εν Ελλάδι» τάξη.

Πράγματι, ενώπιον του «εθνικού κινδύνου», που θα προκύπτει από την επιδείνωση των τουρκοϊσραηλινών σχέσεων και την τουρκική επιθετικότητα σε Αιγαίο και Κύπρο, δεν χωράει παρά μόνο η «τάξη», που βέβαια υπονομεύεται από τις διάφορες κινητοποιήσεις κτλ. Ειδάλλως, λένε οι γνωρίζοντες, η άλλη εναλλακτική εκδοχή είναι η... «ταξική επανάσταση» της Αριστεράς, με πρωτοπόρο το ΚΚΕ, που όμως θα ανατρέψει εντελώς τις διεθνείς ισορροπίες, βγάζοντας την Ελλάδα από το γεωπολιτικό άρμα της Δύσης...

Νέο «Γουδί» λοιπόν εν όψει; Φυσικά αυτό δεν είναι κάτι που υποστηρίζει η πλειονότητα του ελληνικού λαού σε φυσιολογικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Είναι όμως οι σημερινές περιστάσεις «ομαλές»; Συντείνουν άραγε σε επίλυση ή μήπως οδηγούν απευθείας σε επιδείνωση των σημερινών δυσβάστακτων προβλημάτων της χώρας; Πολλά τα ερωτήματα.

Ένα όμως μοιάζει να είναι βέβαιο σε όσους κινούνται στα παρασκήνια των πολιτικών μας πραγμάτων: ότι εκλογές σίγουρα δεν θα έχουμε έως το τέλος της τετραετίας, δεν θα γίνει δηλ. πρόωρη προσφυγή στην κάλπη πριν το φθινόπωρο του 2013. Εκτός κι αν τον Γ.Α.Π. τον ρίξει μία ομάδα βουλευτών του (ήδη έχει μόλις 154 βουλευτές), που κι αυτό όμως μάλλον πρέπει ν’ αποκλειστεί.

Αλλά και μια άλλη, πιο προωθημένη, άποψη – που ανήκει σε κάποιον που δεν είναι καθόλου «ακραίος» ή «υπερβολικός»! – κάνει λόγο για εκλογές ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ του φθινοπώρου του 2013! Δηλ. για αναβολή των εκλογών, λόγω «κατάστασης εκτάκτου ανάγκης»...

δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης
Διαβάστε περισσότερα »

Το βίντεο με την επίθεση των μπράβων του Ερντογάν στον ΟΗΕ

Δείτε το Βίντεο με την επίθεση των μπράβων του Ερντογάν εναντίον των εναντίον του προσωπικού ασφαλείας του ΟΗΕ....

http://exomatiakaivlepo.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα »

Είπα - ξείπα με... αποδείξεις

Στροφή 180 μοιρών έκανε χθες το υπουργείο Οικονομικών βάζοντας προς το παρόν τέλος στο αλαλούμ με τις αποδείξεις. Ξεκαθάρισε ότι για τα φετινά εισοδήματα δεν επέρχεται καμία απολύτως αλλαγή ως προς τις αποδείξεις που θα πρέπει να υποβληθούν στην Εφορία. Με τη δήλωση όμως των εισοδημάτων του 2012, το 2013, θα ...
καθιερωθεί ηλεκτρονικό πόθεν έσχες για όλους, μέσω του οποίου θα δηλώνονται αφενός όλες οι αποδείξεις δαπανών, αφετέρου οι αποταμιεύσεις του φορολογουμένου με τη μορφή καταθέσεων, ομολόγων, μετοχών και ακινήτων.
Η παραπάνω εκδοχή είναι αυτή που έδιναν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών στις επτά και μισή χθες το απόγευμα και ενώ είχαν προηγηθεί δύο ανακοινώσεις και αρκετές επεξηγήσεις από το υπουργείο σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, επιτείνοντας τη σύγχυση.
Ετσι, λοιπόν, για φέτος οι φορολογούμενοι καλούνται να συγκεντρώσουν το 25% του εισοδήματός τους σε αποδείξεις, με μέγιστο ύψος απαιτούμενων αποδείξεων 15.000 ευρώ. Η σχετική τροποποίηση έχει νομοθετηθεί από τον Ιούλιο, με τον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου. Οι διατάξεις παραμένουν σε ισχύ για φέτος και το μοναδικό που αλλάζει είναι το αφορολόγητο, το οποίο, ενώ το καλοκαίρι προβλεπόταν να χαμηλώσει στα 8.000 ευρώ, θα μειωθεί περαιτέρω στα 5.000 ευρώ.
Το χρονικό του αλαλούμ
Το θέμα ανακίνησε το μεσημέρι της Τρίτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, όταν έλεγε όπως προκύπτει από το απομαγνητοφωνημένο κείμενο του υπουργείου Οικονομικών: «Οι αποδείξεις δεν αφορούν το αφορολόγητο όριο, αφορούν το επίπεδο που πρέπει να φτάνεις με αποδείξεις, ανάλογα με τα εισοδήματά σου. Δηλαδή, αν τα εισοδήματά σου είναι 100.000 ευρώ, στο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα θα προβλέπεται ότι πρέπει να εμφανίσεις 60.000 ευρώ σε αποδείξεις… Αυτές οι αποδείξεις θα είναι ηλεκτρονικές, θα είναι συγκεντρωμένες με ηλεκτρονικό τρόπο και δεν θα παίρνεις καμία επιστροφή. Πρέπει να οικοδομήσεις το επίπεδο του δικού σου εισοδήματος με αποδείξεις οι οποίες θα είναι ηλεκτρονικές. Πότε θα αρχίσει να ισχύει το μέτρο αυτό; Αυτό το μέτρο θα ισχύσει με τη φορολογική δήλωση του 2012 για τα εισοδήματα του 2011».

Το απόγευμα της Τρίτης, συνεργάτες του υπουργού έλεγαν - όπως έγραψαν και «ΤΑ ΝΕΑ» χθες - ότι το παράδειγμά του ήταν σχηματικό και παρότι σχεδιάζεται πράγματι σημαντική διεύρυνση του ποσού των απαιτούμενων αποδείξεων έναντι του ισχύοντος 25%, η διεύρυνση αυτή δεν θα φτάσει το 60%.

Το πρωί της Τετάρτης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Ηλ. Πλασκοβίτης σε τηλεοπτικές του δηλώσεις έλεγε ότι το ποσοστό των απαιτούμενων αποδείξεων θα αυξηθεί, αλλά δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί ακόμα, προσθέτοντας όμως ότι «θα είναι λογικό και θα προκύπτει στατιστικά από ό,τι ο μέσος φορολογούμενος καταναλώνει».
Το μεσημέρι της Τετάρτης, στις 12.13, το υπουργείο Οικονομικών διένειμε δήλωση του Ευ. Βενιζέλου, σύμφωνα με την οποία «η ρύθμιση του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος θα είναι πολύ απλή: το σύνολο του εισοδήματος που καταναλώνεται πρέπει να τεκμηριώνεται με παραστατικά. Αυτό δεν θα αφορά μόνο τις κατηγορίες δαπανών που λαμβάνονται τώρα υπ' όψιν για τις αποδείξεις, αλλά το σύνολο των οικογενειακών δαπανών (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενοίκιο, δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία, οικιακές υπηρεσίες κ.ο.κ.). Το εισόδημα που τυχόν αποταμιεύεται πρέπει επίσης να δηλώνεται (καταθέσεις, τίτλοι, ακίνητα κ.ο.κ.)».

Στις 4.52 το απόγευμα, παίρνοντας αφορμή από δήλωση του προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Β. Κορκίδη, σύμφωνα με την οποία «είναι πρακτικά αδύνατο να καλυφθεί με αποδείξεις το 50% του εισοδήματος τη στιγμή που το 45% αντιστοιχεί πλέον σε φόρους για ένα μεσαίο νοικοκυριό», κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνιζαν ότι «το εισόδημα που καταναλώνεται και για το οποίο πρέπει να συγκεντρώνονται αποδείξεις - με εξαίρεση ένα εύλογο ποσό, για το οποίο δεν είναι δυνατή η συλλογή παραστατικών - είναι το διαθέσιμο εισόδημα και όχι το συνολικό προ φόρων εισόδημα».

Επειδή στην ανακοίνωση δεν υπάρχει σαφής αναφορά στον χρόνο εφαρμογής του νέου μέτρου, συνεργάτες του υπουργού, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, διευκρίνιζαν ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί από φέτος. Στην ερώτηση των «ΝΕΩΝ», χθες το απόγευμα, τι θα γίνει με κάποιους φορολογούμενους οι οποίοι, για παράδειγμα, δεν έχουν κρατήσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, απαντούσαν πως «θα μπορούν να ζητήσουν επανέκδοση του λογαριασμού από την Επιχείρηση, δεν είναι τίποτα δύσκολο…».

Στις 7.30 χθες το απόγευμα, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Εν ολίγοις το υπουργείο Οικονομικών είπε «ξεχάστε ό,τι ακούσατε τις τελευταίες 30 ώρες, δεν αλλάζει τίποτα για φέτος και ό,τι αλλάξει για το 2012 θα το μελετήσουμε στο πλαίσιο του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος και θα ανακοινωθεί εντός Οκτωβρίου με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή».

tanea.gr
Διαβάστε περισσότερα »

(Vid) Μιλάει για την Ελλάδα όπως κανένας Έλληνας πολιτικός.

Διαβάστε περισσότερα »

Κάνουμε πίσω στο Καστελλόριζο!

ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ σε μια ακόμη μεγάλη εθνική υποχώρηση, ανάλογη μʼ εκείνη στα Ύμια, ετοιμάζεται να βάλει ο Γ. Παπανδρέου! Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες προερχόμενες από διπλωματικές πηγές, έχει συμφωνήσει να μην αντιδράσει στις σχεδιαζόμενες από την Τουρκία έρευνες εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας του Καστελλόριζου.
Η απόφασή του αυτή θα ενισχύσει τις επεκτατικές βλέψεις της γείτονος στο Αιγαίο, ενώ είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει απαρχή δεινών για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.
Tο θέμα συζητείται ως δεδομένο μεταξύ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που δεν κρύβουν τις ανησυχίες τους για τις συνέπειες από μια τέτοια εξέλιξη, σε πολιτικό αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένοι μάλιστα σημειώνουν ότι στη ΔΕΘ ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στις έρευνες που πρόκειται να κάνει η χώρα μας στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, αλλά απέφυγε επιμελώς να μιλήσει για το Αιγαίο. Μιλούν για λάθος και ότι με τον τρόπο αυτόν είναι σαν να ανάβει «πράσινο φως» στην Άγκυρα στο Αιγαίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΟΖ του Καστελλόριζου, την οποία οι Τούρκοι αμφισβητούν ευθέως, εφάπτεται με τις αντίστοιχες της Κύπρου και της Αιγύπτου.
Διπλωματικοί παράγοντες αποδίδουν την «άτακτη υποχώρηση» του κ. Παπανδρέου στις πιέσεις που δέχεται από το εξωτερικό, αλλά και στην... πάγια αδυναμία του να επιδείξει σκληρή στάση στα εθνικά θέματα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μέχρι σήμερα απέφυγε να πάρει δημόσια θέση στις πρωτοφανείς προκλήσεις της Τουρκίας, η οποία «απείλησε» μέχρι και με πόλεμο την Κύπρο αν προχωρούσε στη γεώτρηση. Αντʼ αυτού ανέλαβε να μιλήσει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γρ. Δελαβέκουρας, στις δηλώσεις του οποίου ελάχιστη σημασία έδωσαν οι γείτονες. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στην προσπάθειά τους να υποβαθμίσουν τη σημασία των εξελίξεων, υποστήριζαν ότι με το να μην αντιδρά η Ελλάδα στις τουρκικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα του Καστελλόριζου δεν σημαίνει ότι θέτει σε αμφισβήτηση την ελληνικότητα του ακριτικού νησιού.

Μιλιά από τον πρωθυπουργό!
Η προκλητική, αλλά ταυτόχρονα αποφασιστική πολιτική «κανονιοφόρου» στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο που ακολουθεί η Τουρκία έχει κυριολεκτικά παγώσει την Αθήνα.
Υπάρχει πολιτικό κενό έναντι των τουρκικών προκλήσεων, που καταγράφεται με την «αφωνία» του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και την παντελή απουσία του από τις εξελίξεις, που δεν είναι άσχετη με την επιλογή του να μην κοντράρει στις προκλήσεις τον Ερντογάν. Αφωνία που ουσιαστικά δείχνει ότι η Αθήνα φοβάται πως η Άγκυρα θα χτυπήσει σκληρά στον «αδύναμο κρίκο του συστήματος», που είναι το Αιγαίο και πρωτίστως το Καστελλόριζο.

Η κινητικότητα των Τούρκων δεν βρίσκει την ανάλογη απάντηση από την Αθήνα.
Όπως λένε χαρακτηριστικά διάφοροι διπλωμάτες και στρατιωτικοί, «η Άγκυρα αποθρασύνεται καθημερινά και κλιμακώνει τις προκλήσεις της, γιατί τουλάχιστον πολιτικά δεν παίρνει ισχυρή απάντηση από την Αθήνα – απάντηση αποφασιστηκότητας». Σημειώνουν δε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν έχει βγει μπροστά και δίνει το στίγμα της πολιτικής της Άγκυρας και των προθέσεών της συνεπικουρούμενος από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του όπως ο Νταβούτογλου, ο Μπαγίς κ.ά., εδώ ο Παπανδρέου δεν λέει κουβέντα, δεν θέτει κόκκινες γραμμές στην τουρκική προκλητικότητα.
Ενδεικτικό της αμηχανίας, του άγχους και του φόβου της κυβέρνησης μπροστά σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις και την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, είναι και το γεγονός ότι «πάγωσαν» οι περιβόητες διερευνητικές επαφές που πραγματοποιούνται εδώ και περίπου δέκα χρόνια για το θέμα του Αιγαίου και το ενδεχόμενο υπογραφής συνυποσχετικού για την παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άγνωστο παραμένει για την ώρα και το τι θα απογίνει με ένα ακόμα πολυδιαφημισμένο θέμα, τη σύγκληση δηλαδή του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα στην Άγκυρα και στο οποίο υποτίθεται ότι θα μεταβεί και ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Η κυβέρνηση τηρεί περίεργη σιγή ιχθύος για το θέμα και είναι ενδεικτικό ότι δύο φορές ματαίωσε τη συζήτηση στη Βουλή ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ Ιωάννη Κοραντή, για το αν θα μεταβεί ή όχι ο πρωθυπουργός στην Τουρκία για τη Συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας.

paron.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Πρόβα πολέμου με σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο.

Σκληρές εμπλοκές είχαμε σήμερα στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών μετά από πολύ καιρό, όταν τα τουρκικά μαχητικά επέδειξαν άκρως επιθετική συμπεριφορά και προσπάθησαν να προχωρήσουν σε εικονική κατάρριψη των ελληνικών!
Τα ελληνικά (δύο F-16 από την 341Μ στη Ν.Αγχίαλο και δύο 330Μ επίσης από τη Ν.Αγχίαλο - "Κερυανός"και ένα Μirage 2000-5 από την 331Μ) αντέδρασαν, ακολούθησαν σκληρές αερομαχίες και αποχώρησαν μόνο όταν τελείωσαν τα καύσιμα και στις δυο πλευρές. Ελληνικά μαχητικά φυλακής τα διαδέχθηκαν, αλλά οι Τούρκοι δεν επέμειναν.
Η αερομαχία ξεκίνησε όταν τα τουρκικά μαχητικά από το Μπαλίκεσιρ προσπάθησαν να εγκλωβίσουν σε παραμέτρους βολής βλήματος AIM-120 τα ελληνικά μαχητικά. Την κατάληξη των αερομαχιών είναι εύκολο να την φανταστούμε: Απόλυτη ελληνική επικράτηση μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό, αφού δεν περίμεναν ότι θα έκαναν τέτοια κίνηση οι Τούρκοι.
Όλα άρχισαν όταν δύο σχηματισμοί της τούρκικης Αεροπορίας αποτελούμενοι από 12 μαχητικά εκ των οποίων τα 8 ήταν οπλισμένα, -εξαιρετικά μεγάλος αριθμός για τα συνήθη δεδομένα τους- πραγματοποίησαν 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) και 2 παραβάσεις του FIR Αθηνών.
Το θέμα είναι γιατί τώρα και γιατί με τέτοια ένταση: Η τουρκική Αεροπορία σε μία επίδειξη θράσους, προσπάθησε να παρεμποδίσει την μετάβαση των μαχητικών F-16 από τη Ν.Αγχίαλο στην άσκηση του ΓΕΣ "Χαλύβδινος Θώραξ"!
Δηλαδή έκαναν μία κανονική αποστολή αεροπορικής απαγόρευσης με στόχο να απομονώσουν το πεδίο μάχης τους "Χαλύβδινου Θώρακα" από την υποστήριξη των ελληνικών F-16! Είναι η πρώτη φορά που το κάνει και η συμπεριφορά αυτή δείνχει ότι είναι για όλα ικανοί, πλέον.
Όλη η δραστηριότητα εκδηλώθηκε σε βόρειο και κεντρικό Αιγαίο.
Το ότι ο αριθμός των εμπλοκών και των παραβιάσεων ήταν ίδιος συμπεραίνεται εύκολα πως οι χειριστές των τουρκικών μαχητικών ήταν αποφασισμένοι για αναμέτρηση με την ΠΑ και εκμεταλλεύθηκαν την κάθε ευκαιρία.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Διαβάστε περισσότερα »

(Vid) Αντισταθήκαμε στην ‘κάρτα του πολίτη’ μας κάνουν οικονομικό πόλεμο και συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ.

Διαβάστε περισσότερα »

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς 'ξεσκεπάζει' και αποκαλύπτει τα πονηρά σχέδια στην Συνάντηση της "Ειρήνης" του Μονάχου.

Δεν υφίσταται μεγαλυτέρα επιτυχία του δολίου δράκοντος και αισχίστου εχθρού της αληθείας και της σωτηρίας και αρχαίου πτερνιστού δαίμονος από τις ανωτέρω τραγικές εκδηλώσεις του συγκρητιστικού οικουμενισμού που με το πρόσχημα της δήθεν ειρήνης απομειώνει και ευτελίζει πλήρως την αλήθεια της δια Χριστού του μόνου αληθινού Σωτήρος του κόσμου αποκαλύψεως. Μεγαλειωδώς, ο θείος Παύλος «προφητεύει» και στηλιτεύει το όνειδος και το κανονικό έγκλημα του συγκρητιστικού οικουμενισμού, που αποτελεί την εσχάτη πλάνη και τον αίσχιστο πρόδρομο του Αντιχρίστου. Δικαιώνονται επομένως πλήρως, όσοι διαμαρτύρονται, αντιτίθενται και υπέγραψαν και υπογράφουν την κατά του θεηλάτου και ειδεχθούς και εγκληματικού οικουμενισμού, της δαιμονικής αυτής παναιρέσεως ομολογίαν. Διερωτάται πας εχέφρων υπάρχει ειρήνη και σωτηρία χωρίς τον Χριστόν;
 Μπορεί να επιτευχθή η ειρηνική κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων όταν δαιμονιωδώς αρνούνται την Ένσαρκον Σοφίαν και Αγάπην του Θεού Πατρός, υψώνοντες το διαμονικό περίπαιγμα της δήθεν αληλλοκατονοήσεως στο ψεύδος και την πλάνην;
 Πως είναι δυνατόν να αποδέχονται χριστιανοί επίσκοποι συμπροσευχάς με τους διαμονιώντας οπαδούς των ανθρωποκατασκευασμένων ψευδοθρησκειών των οποίων μέντωρ, εμπνευστής και ποδηγέτης είναι ο διάβολος; Σκέπτεται κανείς ποτέ τον ιερό Γρηγόριο τον Θεολόγο από τους Ορθοδόξους Ιεράρχας που συμμετείχον, να συμπροσεύχεται «υπέρ της ειρήνης του κόσμου» και να συνδιαλέγεται μετά των εκπροσώπων της αρειανικής αιρέσεως που είχε τότε καταλάβει όλη την Κωνσταντινούπολιν;

 Εις τι διαφέρει ο επονείδιστος και κακοποιός Άρειος από τον ψευδοπροφήτην του Ισλάμ Μωάμεθ η τον νεοφανή αιρεσιάρχη Κάρολο Ράσσελ της φυλλαδικής εταιρείας «Σκοπιά του Πύργου» αφού και οι τρεις υπήρξαν όργανα του δαίμονος δια την απομείωσιν του θεανδρικού προσώπου του ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού και την στρέβλωσιν και εκμηδένισιν του Ευαγγελικού μηνύματος Του. Πως δύνασαι να συμπροσεύχεσαι και μάλιστα σε δήθεν ανύπαρκτον κοινόν Θεόν όταν η βασική διακήρυξις της ψευδοθρησκείας του Ισλάμ είναι ότι δεν υφίσταται Τριαδικός Θεός και ότι ο ενσαρκωθείς Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και απλούς διαγγελεύς του μηνύματός Του. (Σούρες Κορανίου Αι γυναίκες 4:156, 169).

 Πως μπορείς να συμπροσευχηθείς μετά των αθλίων Ραββίνων του Εβραϊσμού, οι οποίοι μετήλλαξαν τον θεϊσμόν της Π. Διαθήκης σε εωσφορισμό και σατανολατρεία εισάγοντες στον Ιουδαϊσμό τον Καμπαλισμό και τον Ταλμουδισμό, οι οποίοι πεισμόνως καθυβρίζουν τον ενσαρκωθέντα πανάχραντον Υιόν του Θεού αναμένοντες ως ψευδομεσσίαν των τον ερχόμενον Αντίχριστον; Πως μπορείς να συμπροσευχηθής με την Προτεσταντική Μετερυθμισμένη Κοινότητα της Ολλανδίας, της οποίας ο εφημέριος στο Γκόρινχεν, Κλας Χέντρικσε συνέγραψε βιβλίο με τίτλο: «Πιστεύοντας σε έναν ανύπαρκτο Θεό».

Η απροκάλυπτος πασίδηλος και αυταπόδεικτος καταπάτησις των Θείων και Ιερών Κανόνων της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας αποτελεί δια τους ανωτέρω όνειδος και πτώσιν που μόνον το αίμα του μαρτυρίου δύναται να αποπλύνη διότι μετ’ επιγνώσεως απεμπολούν και περιφρονούν τον λόγον του Δομήτορος της Εκκλησίας και Σωτήρος του κόσμου «ο μη τιμών τον Υιόν, ου τιμά τον Πατέρα τον πέμψαντα αυτόν» (Ιω. 5:23).

Ασχέτως από τα υποβολιμιαία δαιμονικά φληναφήματα περί ψευδοειρήνης και ψευδοσυνυπάρξεως της δεινής παναιρέσεως του συγκρητιστικού οικουμενισμού ο αιώνιος και άφθιτος και ανυπέρβλητος λόγος του Τρισαγίου Θεού και η ορθοδοξία και ορθοπραξία των μαρτύρων και ηρώων της αμωμήτου ημών πίστεως μας καλεί να συμπαραταχθώμεν όχι με τους οσφυοκάμπτας εθελόδουλους απομειωτάς της αληθείας αλλά με τους γενναιόφρονας ομολογητάς και κοινωνούς της σταυρο-αναστασίμου πορείας του Αρχηγού και Τελειωτού της Πίστεως. Μη λησμονώμεν ότι κατά την διάρκειαν των πέντε αιώνων δουλείας του Γένους υπήρχον οι εθναρχεύοντες θρησκευτικοί ηγήτορες, αλλά και ο θείος των Νεομαρτύρων ένδοξος και θεηγόρος όμιλος.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

«Μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις τις γαρ μετοχή δικαιοσύ-νη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ; η τις μερίς πιστώ μετά απίστου; τις δε συγκατάθεσις ναώ Θεού μετά ειδώλων;»
(Β Κορ. 10:14-16)
Από 11-13 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας η 11η Συνάντηση «Ειρήνης», η οποία διογρανώνεται από την οργάνωση της Ρωμαιοκαθολικής Κοινότητος Saint Egidio και την θρησκευτική κοινότητα του τόπου όπου διοργανώνεται η συνάντηση. Στην παρούσα έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Χριστιανικών Κοινοτήτων και εκπρόσωποι άλλων θρησκειών ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
«Μία ενδιαφέρουσα συνάντηση εκκλησιαστικών και θρησκευτικών εκπροσώπων, πολιτικών, ακαδημαϊκών διδασκάλων και εκλεκτών μελών διαφόρων κοινωνικών φορέων πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο της Βαυαρίας». Την ευθύνη της οργάνωσης είχε η κοινότητα του «Αγίου Αιγιδίου» με μία κίνηση που άρχισε το 1986 στην Ασίζη της Ιταλίας όταν ο προηγούμενος κανονικώς ανυπόστατος «ηγεμών» του Βατικανού Ιωάννης Παύλος ο Β , συνεκάλεσε παγκόσμια συνάντηση θρησκευτικών ηγετών, προκειμένου να προσευχηθούν για την «ειρήνη». Προσκεκλημένος στην συνάντηση του Μονάχου ήταν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος, Διευθυντής του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ε.Ε., ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος (Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Παύλος (Πατριαρχείο Αντιοχείας), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μινσκ κ. Φιλάρετος (Πατριαρχείο Μόσχας), ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου κ. Βασίλειος (Εκκλησία της Κύπρου) και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρούγας κ. Αντώνιος (Εκκλησία της Αλβανίας).

Το 2012 το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Σεράγεβο. Την αναγγελία του τόπου της προσεχούς συνάντησης έκαναν «συγκινημένοι» και από κοινού ο Ρωμαιοκαθολικός «Επίσκοπος» της σημερινής πρωτεύουσας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ο «Μέγας» Μουφτής.

Κατά την διάρκεια της συναντήσεως που άνοιξε με την παρουσία του Προέδρου της Γερμανικής Ομοσπονδίας κ. Κρίστιαν Γουλφ, μίλησε η καγκελάριος της Γερμανίας κ. Α. Μέρκελ, η οποία ζήτησε την προσευχή όλων των θρησκειών για να «βοηθηθούν» όλες οι Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις.


amen.
Διαβάστε περισσότερα »

Ο Ιωάννης καποδίστριας διάβαζε κάθε μέρα την Αγία Γραφή.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 –ακριβώς πριν από 180 χρόνια- δολοφονήθηκε από ελληνικό χέρι ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος. Ήταν ξημέρωμα, την ώρα που ο ευλαβής πολιτικός πήγαινε από Όρθρου βαθέος στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο. Ως ένα σύντομο πολιτικό μνημόσυνο στον δημιουργό και ανορθωτή της Νεωτέρας Ελλάδος ας θυμηθούμε ορισμένα στοιχεία από τη ζωή και την προσφορά του.
Ο Κερκυραίος κόμης Καποδίστριας πίστευε ότι ο Ελληνισμός θα αναγεννηθεί μόνον αν παραμείνει ριζωμένος στις διαχρονικές ελληνορθόδοξες αξίες.
Διάβαζε κάθε μέρα την Αγία Γραφή και αρχαίους συγγραφείς, όπως ο Πλούταρχος.
 Είχε πάντα μαζί του την εικόνα της Παναγίας της Πλατυτέρας και μετά τη δολοφονία του ετάφη στη Μονή της Πλατυτέρας στην Κέρκυρα. Τόνιζε την ανάγκη να γαλουχηθούν τα ελληνόπουλα με την Ορθόδοξη Πίστη και τη ακατάλυτη συνέχεια του Ελληνισμού. Όταν έγραφε προς τους ξένους διπλωμάτες υπογράμμιζε τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του Έθνους μας: «Το Ελληνικόν Έθνος σύγκειται από των ανθρώπων, οίτινες από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως δεν έπαυσαν ομολογούντες την Ορθόδοξον Πίστιν και την γλώσσαν των Πατέρων αυτών λαλούντες».

Όταν εκλήθη να αναλάβει την δημιουργία της Ελλάδος εκ του μηδενός οι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ λεηλατούσαν ακόμη την Πελοπόννησο και οι Τούρκοι κατείχαν πολλά σημεία της Στερεάς. Πίστευε ακράδαντα ότι για να πας στο διπλωματικό τραπέζι έπρεπε πρώτα να έχεις ισχυρό στρατό και να έχεις κερδίσει στο πεδίο των μαχών.
Από το 1828 έως το 1831 έδινε τις διπλωματικές του μάχες για την ανεξαρτησία της μικρής Ελλάδος, η οποία εξήρχετο από 400 χρόνια δουλείας, και παράλληλα οργάνωσε τακτικό στρατό, ο οποίος κατεδίωξε τους Τούρκους. Η λαμπρή διπλωματική του δράση σε διεθνές επίπεδο τον είχε κάνει φίλο της Γαλλίας και έτσι το γαλλικό ιππικό με τον Στρατηγό Μαιζόν ανέλαβε την εκδίωξη του Ιμπραήμ από τον Μωριά.

Ο Καποδίστριας είχε μάθει από την εμπειρία του ως συνυπουργός Εξωτερικών της τσαρικής Ρωσίας –μαζί με τον Νέσσελροντ- ότι χρειάζεται συνεχώς να πιέζεις για το εθνικό συμφέρον, να διεκδικείς περισσότερα ώστε να κερδίσεις τελικά έστω και τα μισά. Γνώριζε ότι μία μικρή χώρα πρέπει διαρκώς να επαναδιαπραγματεύεται. Αν άφηνε τα πράγματα όπως αρχικώς τα ήθελαν οι Μεγάλες Δυνάμεις και ο Σουλτάνος, η Ελλάδα που απελευθερώθηκε θα είχε χάσει τη μισή Στερεά και θα ήταν φόρου υποτελής στους Οθωμανούς Τούρκους. Με συνεχή επαναδιαπραγμάτευση επέτυχε την απελευθέρωση όλης της Στερεάς και την κατάργηση της εξάρτησης από τον Σουλτάνο. Χρήσιμο μάθημα και για σήμερα, όταν η επαναδιαπραγμάτευση των όρων της δανειακής σύμβασης καθίσταται αδήριτη ανάγκη.

Η διπλωματική του δράση δεν περιορίσθηκε μόνο στο πλευρό του Ρώσου Τσάρου, τον οποίο πίεζε συνεχώς για τα δίκια των υποδούλων Ελλήνων. Επεκτάθηκε και στη διοργάνωση εκ βάθρων της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, γεγονός που αναγνωρίζουν και σήμερα οι Ελβετοί.. Αυτό μάλιστα το πρότυπο θεωρούν ορισμένοι μελετητές ως το πρόπλασμα της Ενωμένης Ευρώπης, γιʼ αυτό και χαρακτηρίζουν τον Καποδίστρια ως έναν οραματιστή της ευρωπαϊκής ενοποιήσεως. Ο Καποδίστριας είχε κατανοήσει την ανάγκη για ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των ισχυρών της εποχής για τη διατήρηση της εύθραυστης ειρήνης.
 Όταν ηττήθηκε οριστικά ο Ναπολέων, οι Άγγλοι κι οι Αυστριακοί πρότειναν τον κατακερματισμό της Γαλλίας. Ο Κερκυραίος σύμβουλος του Τσάρου πρότεινε στη ρωσική διπλωματία να μην υποστηρίξει αυτή την πρόταση, διότι η πλήρης αποδυνάμωση της Γαλλίας θα οδηγούσε σε κηδεμονία της Ευρώπης από τους Άγγλους ή από άλλη δύναμη. Με την επιμονή του η Γαλλία απέφυγε τη διάλυση και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης οι Γάλλοι έστειλαν τον Μαιζόν κατά του Ιμπραήμ , όπως προαναφέραμε.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας παρά την παραμονή και την επιτυχή δράση του στους θαλάμους και τους διαδρόμους της αδίστακτης διπλωματίας των Μεγάλων Δυνάμεων, προσπάθησε να εισαγάγει το ήθος στη διπλωματία. Αντιτάχθηκε στα σχέδια της Ιεράς Συμμαχίας για την κατάπνιξη των απελευθερωτικών κινημάτων διαφόρων λαών. Έχοντας τον πόνο για τη ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, διαφώνησε με ισχυρούς άνδρες της εποχής όπως ο Αυστριακός Καγκελλάριος Μέττερνιχ. Ο Χένρι Κίσσιγκερ, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κατά την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο, στη διδακτορική του διατριβή για τον 19ο αιώνα διαπιστώνει:
Δύο ειδών διπλωμάτες υπάρχουν στην παγκόσμια ιστορία. Οι Μέττερνιχ και οι Καποδίστριες! Εννοεί, δηλαδή, ότι ο πρώτος εκφράζει τον κυνισμό και την αδικία εις βάρος των αδυνάτων και ο δεύτερος την ανάγκη να υπάρχουν ορισμένες αρχές και αξίες στις διεθνείς σχέσεις.

Οι σώφρονες Έλληνες της μετεπαναστατικής Ελλάδος, όπως ο Θ. Κολοκοτρώνης, κατανοούσαν ότι για να δημιουργηθεί κράτος με νόμο και τάξη έπρεπε να αφεθεί ο Καποδίστριας να κυβερνήσει με κάποια δόση αυταρχισμού. Οι αγγλόφιλοι, που εφοβούντο την κυριαρχία του ελληνικού εμπορικού ναυτικού στη Μεσόγειο, βρήκαν αφορμή να τον κατηγορήσουν για «αντιδημοκρατικές μεθόδους». Το πνεύμα των ξενόδουλων Μαυροκορδάτων οδήγησε το χέρι του Ναυάρχου Μιαούλη να ... κάψει τον ελληνικό στόλο στην Ύδρα ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του Καποδίστρια. Αν και τον άφησαν να κυβερνήσει μόνο τριάμισυ χρόνια ο Καποδίστριας πρόλαβε να αφήσει τεράστιο αναγεννητικό έργο. Γιατί ήταν έντιμος, ικανός και πατριώτης. Τιμώντας τη μνήμη του ας διδαχθούμε από το έργο του.

diktyo21.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Η κατάσταση έχει ξεφύγει στην Θράκη.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει, η πλειονότητα των πολιτικών κάνει πως δεν καταλαβαίνει, οι «προοδευτικοί» είναι κατενθουσιασμένοι διότι προχωρά η πολυπολιτισμικότητα, και φυσικά όταν και αν ξυπνήσουμε θα είναι αργά.
Φαίνεται ότι στη Θράκη φεύγουμε από το στάδιο της συνδιοίκησης με το τουρκικό Προξενείο και οδεύουμε σε σκέτη τουρκική διοίκηση. Ο ψευτομουφτής Ξάνθης, Αχμέτ Μετέ παρακολουθούσε το φεστιβάλ Νεολαίας του Κενταύρου και εξερράγη όταν άκουσε τον πρόεδρο να μιλά στα… ελληνικά!
Τον απείλησε μάλιστα, λέγοντας: «Ο πρόεδρος του συλλόγου μίλησε ελληνικά. Εγώ δεν κατάλαβα. Και προειδοποιώ γι’ αυτό…»!
Η εφημερίδα της Κομοτηνής «Αντιφωνητής» γράφει και για άλλο περιστατικό. Είχε παρευρεθεί στο πανηγύρι του «Χίλια» και διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν μιλούν στα ελληνικά. Ο γνωστός Χαμπίμπογλου απάντησε: «μάθε τουρκικά»!
Ξέρω ότι κάποιοι θα πουν, έχουμε τόσα οικονομικά προβλήματα, μ’ αυτά θα ασχολούμαστε! Τα οικονομικά προβλήματα κάποτε θα λυθούν, έστω κι αν περάσουν χρόνια. Δεν ξέρω όμως σε ποιο κράτος θα ανήκει η Θράκη.

Διαβάστε περισσότερα »

Αρχαιοκάπηλοι Αμερικανοί και Τούρκοι σε βάρος της ορθοδοξίας.

Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Β' ανακοίνωσε σήμερα ότι το μουσείο του πανεπιστημιακού ιδρύματος Μενίλ, στο Χιούστον του Τέξας, ύστερα από μια μακρά επαφή δύο ετών, κοινοποίησε τελικά την απόφασή του να επιστρέψει τοιχογραφίες του 13ου αιώνα που βρίσκονταν στο εκκλησάκι του Αγίου Ευφημιανού στην κατεχόμενη Λύση και οι οποίες είχαν κλαπεί και πουληθεί από Τούρκους στο εν λόγω αμερικανικό μουσείο.
Όπως ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος, «μας είχε επισκεφθεί η κόρη του Μενίλ συνοδευόμενη από τον Μητροπολίτη Γαλλίας.
 Εμείς είπαμε ότι δεν θα δώσουμε άλλη παράταση για επιστροφή των τοιχογραφιών γιατί παράταση είχε δώσει παλαιότερα δύο φορές ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α’. Είχαμε καταστήσει σαφές ότι οι τοιχογραφίες αυτές ανήκουν στην Εκκλησία της Κύπρου και πρέπει να επιστραφούν.
 Φαίνεται ότι δεν ήθελαν να πάμε μέσω δικαστηρίου και έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση πολύ σύντομα να δεχθούμε τις τοιχογραφίες στον δικό τους χώρο».
Οι Τούρκοι κατακτητές αποκόλλησαν το 1980 τις τοιχογραφίες, τις έκαναν 34 κομμάτια και τις πούλησαν έναντι 900.000 ευρώ στο Ίδρυμα Μενίλ με τη συγκατάθεση του τότε Αρχιεπισκόπου και του γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ωστόσο, το συμβόλαιο για την πώληση ανέφερε ότι έπειτα από 20 χρόνια οι τοιχογραφίες θα επιστρέφονταν στην Εκκλησία της Κύπρου.
Το συμβόλαιο λήγει στις 13 Φεβρουαρίου του 2012 και έτσι, θέλοντας να αποφύγει δικαστική διαμάχη με την Εκκλησία της Κύπρου, το Ίδρυμα θα επιστρέψει τις τοιχογραφίες στην Κύπρο.
Οι τοιχογραφίες απεικονίζουν τον Παντοκράτορα που υπήρχε στο θόλο της εκκλησίας, καθώς και άγιους και προφήτες που βρίσκονταν γύρω του. Ανάμεσα στις τοιχογραφίες είναι και η Παναγία Δεόμενη, η οποία κρατά στα χέρια της τον Χριστό.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Έρχεται η φίμωση των μπλόγκς. Ενοχλούν, αφυπνίζουν ενεργοποιούν, συντονίζουν, ενημερώνουν!

Έντονα αντιδρούν οι χρήστες του διαδικτύου στην Ιταλία στο σχέδιο νόμου για τη νομική υπόσταση των ιστολογίων σύμφωνα με το οποίο τα μπλογκς θεωρούνται ισότιμα με τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.
Το σχέδιο νόμου προτείνει η κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και πρόκειται να τεθεί προς ψήφιση στην Ιταλική Βουλή την επόμενη Δευτέρα, ενώ ήδη πολλοί χρήστες του Διαδικτύου και ιδιοκτήτες ιστολογίων προγραμματίζουν διαδήλωση διαμαρτυρίας για την Πέμπτη, στην πλατεία Πάνθεον.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του προς ψήφιση νομοσχεδίου, όταν ένας πολίτης θεωρεί ότι θίγεται ή συκοφαντείται από το περιεχόμενο κάποιου μπλογκ, του δίνεται η δυνατότητα να κοινοποιήσει τη θέση του στον διαχειριστή του ιστολογίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Ο μπλόγκερ είναι υποχρεωμένος είτε να ανακαλέσει είτε να αναρτήσει απαντητικό κείμενο, χωρίς δικαίωμα ανταπάντησης. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τις 12.000 ευρώ, αναφέρει ο Ιταλικός τύπος.
Ομάδες στο Facebook αλλά και μέλη του Twitter κάνουν λόγο για «για εκβιασμό» και «προσπάθεια φίμωσης του Διαδικτύου».
Όπως επισημαίνουν αρκετοί σχολιαστές δεν είναι λίγοι οι βουλευτές και γερουσιαστές, ακόμα και στο χώρο της ιταλικής κεντροδεξιάς που δηλώνουν αντίθετοι στην έγκριση του νέου μέτρου. Μάλιστα ο Ρομπέρτο Κασινέλι, του μπερλουσκονικού Οίκου της Ελευθερίας αναμένεται να καταθέσει σχετική τροπολογία, την οποία συνέταξε σε συνεργασία με πολίτες που διαχειρίζονται ιστολόγια. «Δεν υπάρχει πρόθεση να ασκηθεί λογοκρισία, αλλά ίσως δεν επιδεικνύεται η πρέπουσα ευαισθησία προς τον συγκεκριμένο χώρο», δηλώνει ο Κασινέλι.
Ο ευρύτερος χώρος της αντιπολίτευσης επίσης αντιδρά στην πρόταση της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι σε ακόμη υψηλότερους τόνους με τον γραμματέα του κόμματος “Ιταλία των Αξιών” και πρώην εισαγγελέα Αντόνιο Ντι Πιέτρο να τονίζει ότι το νομοσχέδιο «είναι ύβρις κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας, πρόκειται για ένα φασιστικό μέτρο».

tvxs.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Μια μαρτυρία για τις εκτελέσεις στα Γιαννιτσά και το κάψιμο της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα.

Όταν μπήκαν οι Γερμανοί εγώ ήμουν περίπου 13 ετών. Είχα έρθει στην πόλη από την Αθήνα, μόλις μπήκαν οι Γερμανοί. Στα Γιαννιτσά περάσαμε την κατοχή, μέχρι την απελευθέρωση. Ο Βάσσος Βάσσου , αυτόπτης μάρτυρας, μιλάει για τις εκτελέσεις στα Γιαννιτσά και το κάψιμο της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα.
"Εμάς μας έβαλαν να σκάψουμε το λάκκο όπου θα θαβόντουσαν οι εκτελεσμένοι. Είχαμε σκάψει αρκετά. Να συνεχίσουμε να σκάβουμε ρωτήσαμε τον Σούμπερτ. Συνεχίστε για να σας χωρέσει. Απάντησε." ...
Το TVXS.gr δημοσιεύει και σήμερα μια ακόμη μαρτυρία από τις εκτελέσεις Γερμανών κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα.
Δημοσιογράφος (Δ): Λόγω του ότι δεν υπήρχαν τρόφιμα, αναγκαστήκατε να μετακομίσετε;
ΒΑΣ: Ναι. Στην αρχή πήγαμε στην Θεσσαλονίκη και μετά λόγω της δυσκολίας του πατέρα μου να μεταφέρει τρόφιμα, γιατί είχαν έρθει και συγγενείς μου από την Αθήνα και από την Πελοπόννησο και μέναμε όλοι μαζί, μετακομίσαμε όλοι στα Γιαννιτσά. Κάπου 10 άτομα.Δ: Πότε άρχισε να γίνεται δυσκολότερη η κατάσταση στα Γιαννιτσά;
ΒΑΣ: Η κατάσταση άρχισε να αγριεύει από τότε που εμφανίστηκε το αντάρτικο, που άρχισε η διαμάχη αντάρτικου με Γερμανούς. Τότε τα πράγματα δυσκολέψανε. Κυνηγούσε ο ένας τον άλλον, σκοτωμοί από εδώ, σκοτωμοί από εκεί, και η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη.
Δ: Το Σεπτέμβριο μπαίνει ο Σούμπερτ με το τάγμα του...
ΒΑΣ: Ναι. Στις 14 Σεπτεμβρίου, ένα τάγμα του Σούμπερτ, το οποίο οπισθοχωρούσε, ήταν σε εξέλιξη η οπισθοχώρηση των Γερμανών, ερχόμενο από την Αρδαία, έφτασε προς βοήθεια των Γερμανών στα Γιαννιτσά. Στην πόλη βρισκόντουσαν περίπου 60 Γερμανοί. Είχε προηγηθεί μια απαγωγή 2 Γερμανών, όπως μάθαμε στη συνέχεια.
Δ: Τι γίνεται εκείνη την ημέρα;
ΒΑΣ: Τη 14η Σεπτεμβρίου, πριν ξημερώσει καλά, ειδοποιηθήκαμε από τα μεγάφωνα και με τηλεβόες, να συγκεντρωθούμε σε ορισμένα σημεία που θα μας υποδείκνυαν τα στρατεύματα κατοχής. Κατεβαίνοντας, μας χώρισαν, γυναικόπαιδα αλλού, άντρες αλλού, παιδιά των 13 μέχρι 16 ετών, σε ένα σημείο. Εγώ θεωρήθηκα ότι ήμουν 18 ετών, λόγω σωματικής διάπλασης και με πήγανε στους 18άρηδες, χωριστά. Εμάς θα μας εκτελούσαν προς παραδειγματισμό των νέων που δρούσαν ως σύνδεσμοι μεταξύ του βουνού και της πόλης. Ωστόσο στη συνέχεια σκέφτηκαν πως εφόσον είχαν να εκτελέσουν περίπου 100 άτομα, έπρεπε κάποιοι να σκάψουν ένα λάκο. Έτσι μας έβαλαν να το κάνουμε εμείς. Σκάψαμε ένα λάκο διαμέτρου περίπου ενός δωματίου. Εκεί στη συνέχεια πέταξαν τους νεκρούς.
Οι εκτελέσεις γινόντουσαν ως εξής: Είχανε δύο σειρές στρατιώτες, που ο καθένας τους κρατούσε κάτι ξύλα, σαν μαγκούρες. Είχανε και ένα γάντζο. Ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να πάει από τη μία πλευρά ως την άλλη 20 φορές. Όμως δεν προλάβαινε να το κάνει, καθώς από όποιον πέρναγε, είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη, οι γερμανοί τον χτυπούσαν στο κεφάλι και το σώμα με τα ξύλα. Κάποια στιγμή έπεφτε κάτω. Όλους αυτούς τους μαζεύανε σε ένα σωρό και στη συνέχεια πήγαινε ο αξιωματικός και έδινε την χαριστική βολή. Είχε μαζευτεί ένας σωρός πτωμάτων. Εμάς μας είχανε βάλει να σκάψουμε και αυτό κάναμε.
Εμείς είχαμε χάσει την αίσθηση του κινδύνου. Δεν ξέραμε που βρισκόμασταν. Τι θα γινόταν κλπ. Τελικά ήρθε ο Πούλιος κατά τις 11:00. Φωνάζαμε του Σούμπερτ να σκάψουμε κι άλλο;, γιατί βέβαια είχαμε κουραστεί; Σκάψτε κι άλλo, ήξερε ελληνικά αυτός. Σκάψτε κι άλλο για να σας χωρέσει, μας έλεγε και εμείς συνεχίζαμε να σκάβουμε. Όταν ήρθε ο Πούλιος, ένας συνεργάτης των Γερμανών και διοικητής ενός τάγματος που έδρευε στην Κρύα Βρύση, μας έβγαλε ένα λόγο επάνω στο άλογο του. Αν θα ξανάρθω στα Γιαννιτσά, δεν θέλω να βρω κανέναν. Ή θα πάτε στο βουνό, ή θα έρθετε μαζί μου, μας είπε. Τότε σταματήσανε οι εκτελέσεις. Ελέχθη στην συνέχεια ότι ήρθε ο Πούλιος, γιατί δεν ήξερε τι γινόταν, δήθεν πως ήρθε για να σταματήσουν οι εκτελέσεις. Αυτές όντως σταμάτησαν. Τώρα ήρθε σκόπιμα ο Πούλιος, ή ήρθε συμπτωματικά, ο Θεός και η ψυχή τους.
Δ: Πιστεύατε πως θα σας σκότωναν και εσάς;
ΒΑΣ: Είχαμε αυτό το φόβο. Ήμασταν και νέα παιδιά, χωρισμένοι από τους υπόλοιπους, τους 16αρηδες, 15αρηδες κλπ. Αυτούς τους είχαν πάει μαζί με τα γυναικόπαιδα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Φοβόμασταν ότι θα εκτελέσουν και εμάς αλλά αλλά εν πάσει περιπτώσει, περιμέναμε το μοιραίο.
Δ: Υπήρχαν δηλαδή και παιδιά που σκάβανε ουσιαστικά τον λάκκο για κάποιον από τους πατεράδες τους;
ΒΑΣ: Βέβαια. Αφού ρίξανε τους νεκρούς, περίπου 70 με 80 άτομα στον λάκκο, μετά για να συμπληρώσουν τον αριθμό των υπό εκτέλεση, ρίχνανε πέντε, πέντε στο λάκκο και από πάνω τους γαζώνανε με πολυβόλα. Τους εκτελούσαν μέσα στο λάκκο. Θυμάμαι και βουρκώνω πως σε μία πεντάδα ήταν ένας άνδρας, Παπαδόπουλος λεγόταν. Στην επόμενη πεντάδα, πρώτος ήταν ο γιός του. Ήταν μία τάξη μικρότερος από εμένα στο Γυμνάσιο. Τον ήξερα, ήταν γείτονάς μου. Κοίταξε μία φορά επάνω, στον ουρανό, τον έσπρωξαν και έπεσε και αυτός στον λάκκο. Ήταν τραγική στιγμή.
Δ: Τι ακολούθησε;
Μετά την άφιξη του Πούλιου σταμάτησαν οι εκτελέσεις. Στις 15.00 - 15.30 πέσανε κάτι πυροβολισμοί, από την πλευρά των μνημάτων των
Γιαννιτσών. Είπανε ότι ήταν αντάρτες που ήρθαν να χτυπήσουν τους Γερμανούς. Ήταν σκέτη κατάρα. Μόλις οι Γερμανοί άκουσαν τους πυροβολισμούς έπεσαν όλοι πάνω στα πολυβόλα, έτοιμοι να μας θερίσοουν. Θα ήταν επικίνδυνο για αυτούς να αναθαρρήσουμε, ακούγοντας τους πυροβολισμούς και να δημιουργηθεί μια χαώδης κατάσταση. Οπότε πέσανε επάνω στα αυτόματα και στα πυροβόλα, έτοιμοι να μας γαζώσουν. Μάλιστα υπάρχει και μία ανακρίβεια στη μεταφορά αυτής της ιστορία. Κάποιοι λένε, μάλιστα μου είπε κάποτε κάποιος πως έχει γραφτεί και σε βιβλίο, πως εμείς γλιτώσαμε χάρη στους αντάρτες. Δεν ισχύει. Αντίθετα κινδυνέψαμε. Αν γινόταν τίποτα από κανένα πιο θαρραλέο και μας ξεσήκωνε θα μας θέριζαν και θα ήμασταν όλοι μακαρίτες. Για αυτό θεωρώ την ενέργεια αυτή λανθασμένη.
Δ: Μετά όντως έγινε αυτό που είπε ο Πούλιος; Ερημώσαν τα Γιαννιτσά;
ΒΑΣ: Ναι, βέβαια, ερημώσανε. Εμάς μας αφήσανε την ίδια μέρα, κατά τις 5-6 η ώρα. Τους μεγάλους τους αφήσαν την επόμενη ημέρα. Εγώ με ένα ξάδερφο μου , καβαλήσαμε δυο άλογα που είχαμε και πήγαμε στο Ελευθεροχώρι στο βουνό, για λίγο, γιατί μετά κατεβήκαμε στον κάμπο, κουβαληθήκαμε όλοι στον βάλτο. Τα Γιαννιτσά ερήμωσαν, άλλοι πήγαν στο βουνό και άλλοι στον βάλτο.
Δ: Την πόλη πότε την έκαψαν;
ΒΑΣ: Το ίδιο βράδυ. Το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου. Οι Γερμανοί συνέχισαν για κάποιες ημέρες τις περιοπολίες στα Γιαννιτσά. Όποιον βρίσκανε τον πυροβολούσαν, τον εκτελούσαν.
Δ: Οι άνδρες τους Σούμπερτ ήταν Γερμανοί ή Έλληνες;
Γερμανοί. Ο Σούμπερτ μονάχα μιλούσε τα ελληνικά. Έχει ακουστεί πως ήταν Γερμανοεβραίος. Έτσι λέγεται.
Δ: Μαζί του δηλαδή δεν είχε ταγματασφαλίτες;
Όχι, ήταν Γερμανοί, αυτό πιστεύω εγώ ότι ήταν καθαρόαιμοι Γερμανοί.
Δ: Περίμενε κανείς στα Γιαννιτσά τέτοια καταστροφή, δεδομένου πως οι Γερμανοί οπισθωχωρούσαν και είχαν ήδη υποστεί τις πρώτες πολύ σοβαρές ήττες.
ΒΑΣ: Προσωπικά πιστεύω πως αν δεν είχε γίνει εκείνη η απαγωγή των δύο Γερμανών, που οδήγησε τους Γερμανούς των Γιαννιτσών να ζητήσουν ενισχύσεις από τον Σούμπερτ, θα είχαμε γλυτώσει. Δεν θα γινόταν αυτή η καταστροφή και αυτός ο όλεθρος της εκτέλεσης των 100-110 ανθρώπων συνολικά. Πιστεύω ότι αν δεν είχαν απαχθεί οι Γερμανοί, θα είχαμε αποφύγει αυτή την κατάρα.

tvxs.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Ληστεύουν τους Έλληνες με πολεμικά όπλα. Μας κάνουν αντάρτικο πόλεων.

Σε σπίτι στην Γλυφάδα εισέβαλαν τρεις ληστές με ΑΚ-47 Καλάσνικοφ στα χέρια και αφού κλείδωσαν τον πατέρα και τα δύο μικρά ηλικίας δύο ετών (δίδυμα) σε ένα δωμάτιο, κακοποίησαν τη μητέρα και την ανάγκασαν να τους δώσει όλα τα τιμαλφή και μετρητά που υπήρχαν στο σπίτι! Όλα αυτά στις 08.30 το πρωί.
Το τελευταίο “χτύπημα” της ίδια αδίστακτης συμμορίας ήταν μόλις την περασμένη Παρασκευή, ενώ παρόμοιο χτύπημα υπήρξε και στου Παπάγου πριν μερικές ημέρες. Οι ληστές με τα καλάσνικοφ που εισβάλουν στα σπίτια έχουν κάνει από 7 ως 10 χτυπήματα τον τελευταίο καιρό, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία όμως επιλέγει τον τελευταίο καιρό να μην κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις.
Η Αθήνα πρέπει να είναι η μόνη πρωτεύουσα δυτικού κράτους, που συμμορίες με ΑΚ-47, κυκλοφορούν ελεύθερες και εισβάλλουν στα σπίτια.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Αν σας φαίνεται η επικεφαλίδα υπερβολική σας εύχομαι να μην ζήσετε τέτοια εμπειρία.
Διαβάστε περισσότερα »

Παράνομοι οι Εβραίοι με την συγκατάθεση της Αμερικής του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και οποιουσδήποτε βαρβαρικής αρχής.

Ακόμη ένα σοβαρό εμπόδιο στην προσπάθεια επανάληψης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων θέτει η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να εγκρίνει την ανέγερση 1.100 νέων κατοικιών για εποίκους στον εβραϊκό οικισμό Γκίλο της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. «Το Ισραήλ απαντά στην ανακοίνωση του Κουαρτέτου με 1.100 όχι», δήλωσε ο παλαιστίνιος διαπραγματευτής Σάεμπ Ερεκάτ. Την απόφαση καταδίκασε και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάθριν Αστον, ενώ η αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον χαρακτήρισε την ισραηλινή ενέργεια «αντιπαραγωγική».
 
Διαβάστε περισσότερα »