Διαφορετικές ώρες του κόσμου από την επιλογή των χρηστών από μια λίστα

Αυτός ο κώδικας εμφανίζει διαφορετικές χρονικές στιγμές του κόσμου και από το χρήστη \ 'ς επιλογή που δείχνει την ώρα.

<!-- This Script is from www.FoulsCode.blogspot.gr, Coded by: Krishna Eydat-->
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>New Page 2</title>
</head>
<body>
<table border="0" width="200" cellspacing="0" cellpadding="3">
<form name="where">
  <tr>
    <td width="100%">
<select name="city" size="1" onchange="updateclock(this);">
<option value="" selected>Local time</option>
<option value="0">London GMT</option>
<option value="1">Rome</option>
<option value="7">Bangkok</option>
<option value="8">Hong Kong</option>
<option value="9">Tokyo</option>
<option value="10">Sydney</option>
<option value="12">Fiji</option>
<option value="-10">Hawaii</option>
<option value="-8">San Francisco</option>
<option value="-5">New York</option>
<option value="-3">Buenos Aires</option>
</select>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%">
<script language="JavaScript">
/*
Drop Down World Clock- By Learn iran (http://www.webloger.5u.com)
Portions of code by Kurt @ http://www.webloger.5u.com/
This credit notice must stay intact
*/
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="worldclock" style="font:bold 16px Arial;"></span><br>')
zone=0;
isitlocal=true;
ampm='';
function updateclock(z){
zone=z.options[z.selectedIndex].value;
isitlocal=(z.options[0].selected)?true:false;
}
function WorldClock(){
now=new Date();
ofst=now.getTimezoneOffset()/60;
secs=now.getSeconds();
sec=-1.57+Math.PI*secs/30;
mins=now.getMinutes();
min=-1.57+Math.PI*mins/30;
hr=(isitlocal)?now.getHours():(now.getHours() + parseInt(ofst)) + parseInt(zone);
hrs=-1.575+Math.PI*hr/6+Math.PI*parseInt(now.getMinutes())/360;
if (hr < 0) hr+=24;
if (hr > 23) hr-=24;
ampm = (hr > 11)?"PM":"AM";
statusampm = ampm.toLowerCase();
hr2 = hr;
if (hr2 == 0) hr2=12;
(hr2 < 13)?hr2:hr2 %= 12;
if (hr2<10) hr2="0"+hr2
var finaltime=hr2+':'+((mins < 10)?"0"+mins:mins)+':'+((secs < 10)?"0"+secs:secs)+' '+statusampm;
if (document.all)
worldclock.innerHTML=finaltime
else if (document.getElementById)
document.getElementById("worldclock").innerHTML=finaltime
else if (document.layers){
document.worldclockns.document.worldclockns2.document.write(finaltime)
document.worldclockns.document.worldclockns2.document.close()
}

setTimeout('WorldClock()',1000);
}
window.onload=WorldClock
//-->
</script>
<!--Place holder for NS4 only-->
<ilayer id="worldclockns" width=100% height=35><layer id="worldclockns2" width=100% height=35 left=0 top=0 style="font:bold 16px Arial;"></layer></ilayer>
</td>
</form>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

<font face="FoulsCode"><a target="_blank" href="http://www.FoulsCode.blogspot.gr/"><span style="font-size: 8pt; text-decoration: none">FoulsCode</span></a></font>


Σχόλια